مطالب مهم اجاره
  • هزینه قبوض در ترکیه

    با توجه به اینکه در مقاله مربوط به هزینه های زندگی در استانبول به هزینه قبوض در ترکیه هم اشاره کردیم؛ در این مقاله قصد داریم کمی جزئی تر به هزینه ها پرداخته و هزینه قبوض آب، برق و گاز در ترکیه را برای خانواده های ۴ نفری بررسی کنیم.
صفحه 1 از 1 < 1 >

اجاره
/ کد 102
موقعیت :
اجاره هفتگی :
اجاره ماهانه : 8.500 لیر
جزئیات بیشتر
/ کد 116
موقعیت : باهچه شهیر
اجاره هفتگی :
اجاره ماهانه : 5500 لیر
جزئیات بیشتر
/ کد 125
موقعیت :
اجاره هفتگی :
اجاره ماهانه : با اشیاء از 1800 لیر
جزئیات بیشتر
/ کد 126
موقعیت :
اجاره هفتگی :
اجاره ماهانه : 4500 لیر
جزئیات بیشتر
/ کد 127
موقعیت :
اجاره هفتگی :
اجاره ماهانه : 4000 لیر
جزئیات بیشتر
/ کد 137
موقعیت :
اجاره هفتگی :
اجاره ماهانه : از 1200 لیر
جزئیات بیشتر
/ کد 138
موقعیت :
اجاره هفتگی :
اجاره ماهانه : از 1800 لیر
جزئیات بیشتر
/ کد 139
موقعیت :
اجاره هفتگی :
اجاره ماهانه : از 2200 لیر
جزئیات بیشتر
/ کد 141
موقعیت :
اجاره هفتگی :
اجاره ماهانه : از 1200 لیر
جزئیات بیشتر
/ کد 142
موقعیت : بیلیکدزو
اجاره هفتگی :
اجاره ماهانه : از 1400 لیر
جزئیات بیشتر
/ کد 144
موقعیت :
اجاره هفتگی :
اجاره ماهانه : 1300 لیر
جزئیات بیشتر
/ کد 158
موقعیت :
اجاره هفتگی :
اجاره ماهانه : از 1300 تا 1800 لیر
جزئیات بیشتر
/ کد 159
موقعیت :
اجاره هفتگی :
اجاره ماهانه : از 1600 تا 2200 لیر
جزئیات بیشتر
/ کد 165
موقعیت :
اجاره هفتگی :
اجاره ماهانه : 1600 لیر
جزئیات بیشتر
/ کد 166
موقعیت :
اجاره هفتگی :
اجاره ماهانه : 2100 لیر
جزئیات بیشتر
/ کد 183
موقعیت :
اجاره هفتگی :
اجاره ماهانه : 4500 لیر
جزئیات بیشتر
/ کد 184
موقعیت :
اجاره هفتگی :
اجاره ماهانه : 1200 لیر
جزئیات بیشتر
/ کد 185
موقعیت :
اجاره هفتگی :
اجاره ماهانه : از 2000 لیر
جزئیات بیشتر
/ کد 186
موقعیت :
اجاره هفتگی :
اجاره ماهانه : از 3000 لیر
جزئیات بیشتر
/ کد 187
موقعیت :
اجاره هفتگی :
اجاره ماهانه : از 3000 لیر
جزئیات بیشتر
/ کد 188
موقعیت :
اجاره هفتگی :
اجاره ماهانه : 3000 لیر
جزئیات بیشتر
/ کد 189
موقعیت :
اجاره هفتگی :
اجاره ماهانه : 6000 لیر
جزئیات بیشتر
/ کد 190
موقعیت :
اجاره هفتگی :
اجاره ماهانه : 2500 لیر
جزئیات بیشتر
/ کد 191
موقعیت :
اجاره هفتگی :
اجاره ماهانه : 1200 لیر
جزئیات بیشتر
/ کد 192
موقعیت : ساریر
اجاره هفتگی :
اجاره ماهانه : 13000 لیر
جزئیات بیشتر
/ کد 193
موقعیت :
اجاره هفتگی :
اجاره ماهانه : 2500 لیر
جزئیات بیشتر
/ کد 194
موقعیت : باهچه شهیر
اجاره هفتگی :
اجاره ماهانه : 7000 لیر
جزئیات بیشتر
/ کد 195
موقعیت :
اجاره هفتگی :
اجاره ماهانه : 2000 لیر
جزئیات بیشتر
/ کد 196
موقعیت :
اجاره هفتگی :
اجاره ماهانه : 3000 لیر
جزئیات بیشتر
/ کد 197
موقعیت : باهچه شهیر
اجاره هفتگی :
اجاره ماهانه : 1200 لیر
جزئیات بیشتر
/ کد 198
موقعیت :
اجاره هفتگی :
اجاره ماهانه : 1900 لیر
جزئیات بیشتر
/ کد 199
موقعیت : باهچه شهیر
اجاره هفتگی :
اجاره ماهانه : 6000 لیر
جزئیات بیشتر
/ کد 200
موقعیت :
اجاره هفتگی :
اجاره ماهانه : 2200 لیر
جزئیات بیشتر
/ کد 201
موقعیت :
اجاره هفتگی :
اجاره ماهانه : 1800 لیر
جزئیات بیشتر
/ کد 202
موقعیت :
اجاره هفتگی :
اجاره ماهانه : 3500 لیر
جزئیات بیشتر
/ کد 203
موقعیت :
اجاره هفتگی :
اجاره ماهانه : 1900 لیر
جزئیات بیشتر
/ کد 204
موقعیت :
اجاره هفتگی :
اجاره ماهانه : 1800 لیر
جزئیات بیشتر
/ کد 205
موقعیت :
اجاره هفتگی :
اجاره ماهانه : 3000 لیر
جزئیات بیشتر
/ کد 206
موقعیت :
اجاره هفتگی :
اجاره ماهانه : 2500 لیر
جزئیات بیشتر
/ کد 207
موقعیت :
اجاره هفتگی :
اجاره ماهانه : 1300 لیر
جزئیات بیشتر
/ کد 208
موقعیت :
اجاره هفتگی :
اجاره ماهانه : 1700 لیر
جزئیات بیشتر
/ کد 209
موقعیت :
اجاره هفتگی :
اجاره ماهانه : 4000 لیر
جزئیات بیشتر
/ کد 210
موقعیت :
اجاره هفتگی :
اجاره ماهانه : 2000 لیر
جزئیات بیشتر
/ کد 211
موقعیت :
اجاره هفتگی :
اجاره ماهانه : 2750 لیر
جزئیات بیشتر
/ کد 212
موقعیت :
اجاره هفتگی :
اجاره ماهانه : 1900 لیر
جزئیات بیشتر
/ کد 213
موقعیت : بیلیکدزو
اجاره هفتگی :
اجاره ماهانه : 1000 لیر
جزئیات بیشتر
/ کد 214
موقعیت :
اجاره هفتگی :
اجاره ماهانه : 2000 لیر
جزئیات بیشتر
/ کد 215
موقعیت :
اجاره هفتگی :
اجاره ماهانه : 1800 لیر
جزئیات بیشتر
/ کد 216
موقعیت :
اجاره هفتگی :
اجاره ماهانه : 900 لیر
جزئیات بیشتر
/ کد 217
موقعیت :
اجاره هفتگی :
اجاره ماهانه : 2500 لیر
جزئیات بیشتر
/ کد 218
موقعیت :
اجاره هفتگی :
اجاره ماهانه : 1300 لیر
جزئیات بیشتر
/ کد 219
موقعیت : باهچه شهیر
اجاره هفتگی :
اجاره ماهانه : 1200 لیر
جزئیات بیشتر
/ کد 220
موقعیت : باهچه شهیر
اجاره هفتگی :
اجاره ماهانه : 800 لیر
جزئیات بیشتر
/ کد 221
موقعیت : باهچه شهیر
اجاره هفتگی :
اجاره ماهانه : 1300 لیر
جزئیات بیشتر
/ کد 222
موقعیت : باهچه شهیر
اجاره هفتگی :
اجاره ماهانه : 1600 لیر
جزئیات بیشتر
/ کد 223
موقعیت : باهچه شهیر
اجاره هفتگی :
اجاره ماهانه : 2300 لیر
جزئیات بیشتر
/ کد 224
موقعیت : باهچه شهیر
اجاره هفتگی :
اجاره ماهانه : 5000 لیر
جزئیات بیشتر
/ کد 225
موقعیت : باهچه شهیر
اجاره هفتگی :
اجاره ماهانه : 4500 لیر
جزئیات بیشتر
/ کد 226
موقعیت : حرامی دره
اجاره هفتگی :
اجاره ماهانه : 1000 لیر
جزئیات بیشتر
/ کد 227
موقعیت : باهچه شهیر
اجاره هفتگی :
اجاره ماهانه : 2600 لیر
جزئیات بیشتر
/ کد 228
موقعیت : باهچه شهیر
اجاره هفتگی :
اجاره ماهانه : 2000 لیر
جزئیات بیشتر
/ کد 229
موقعیت : باهچه شهیر
اجاره هفتگی :
اجاره ماهانه : 3000 لیر
جزئیات بیشتر
/ کد 230
موقعیت : باهچه شهیر
اجاره هفتگی :
اجاره ماهانه : 3000 لیر
جزئیات بیشتر
/ کد 231
موقعیت : باهچه شهیر
اجاره هفتگی :
اجاره ماهانه : 5000 لیر
جزئیات بیشتر
/ کد 232
موقعیت : باهچه شهیر
اجاره هفتگی :
اجاره ماهانه : 2000 لیر
جزئیات بیشتر
/ کد 233
موقعیت : باهچه شهیر
اجاره هفتگی :
اجاره ماهانه : 2500 لیر
جزئیات بیشتر
/ کد 234
موقعیت : باهچه شهیر
اجاره هفتگی :
اجاره ماهانه : 3000 لیر
جزئیات بیشتر
/ کد 235
موقعیت : باهچه شهیر
اجاره هفتگی :
اجاره ماهانه : 3000 لیر
جزئیات بیشتر
/ کد 236
موقعیت : باهچه شهیر
اجاره هفتگی :
اجاره ماهانه : 3000 لیر
جزئیات بیشتر
/ کد 237
موقعیت : باهچه شهیر
اجاره هفتگی :
اجاره ماهانه : 2300 لیر
جزئیات بیشتر
/ کد 238
موقعیت : باهچه شهیر
اجاره هفتگی :
اجاره ماهانه : 1500 لیر
جزئیات بیشتر
/ کد 239
موقعیت : باهچه شهیر
اجاره هفتگی :
اجاره ماهانه : 1200 لیر
جزئیات بیشتر
/ کد 240
موقعیت : باهچه شهیر
اجاره هفتگی :
اجاره ماهانه : 6000 لیر
جزئیات بیشتر
/ کد 241
موقعیت : باهچه شهیر
اجاره هفتگی :
اجاره ماهانه : 2800 لیر
جزئیات بیشتر
/ کد 242
موقعیت : باهچه شهیر
اجاره هفتگی :
اجاره ماهانه : 2500 لیر
جزئیات بیشتر
/ کد 243
موقعیت : باهچه شهیر
اجاره هفتگی :
اجاره ماهانه : 1500 لیر
جزئیات بیشتر
/ کد 244
موقعیت : باهچه شهیر
اجاره هفتگی :
اجاره ماهانه : 1500 لیر
جزئیات بیشتر
/ کد 245
موقعیت : یعقوبلو
اجاره هفتگی :
اجاره ماهانه : 1500 لیر
جزئیات بیشتر
/ کد 246
موقعیت : باهچه شهیر
اجاره هفتگی :
اجاره ماهانه : 2000 لیر
جزئیات بیشتر
/ کد 247
موقعیت : بیلیکدزو
اجاره هفتگی :
اجاره ماهانه : 2300 لیر
جزئیات بیشتر
/ کد 248
موقعیت : باهچه شهیر
اجاره هفتگی :
اجاره ماهانه : 2000 لیر
جزئیات بیشتر
/ کد 249
موقعیت : باهچه شهیر
اجاره هفتگی :
اجاره ماهانه : 2000 لیر
جزئیات بیشتر
/ کد 250
موقعیت : باهچه شهیر
اجاره هفتگی :
اجاره ماهانه : 2500 لیر
جزئیات بیشتر
/ کد 251
موقعیت : باهچه شهیر
اجاره هفتگی :
اجاره ماهانه : 2000 لیر
جزئیات بیشتر
/ کد 252
موقعیت : باهچه شهیر
اجاره هفتگی :
اجاره ماهانه : 2500 لیر
جزئیات بیشتر
/ کد 253
موقعیت : بیلیکدزو
اجاره هفتگی :
اجاره ماهانه : 1200 لیر
جزئیات بیشتر
/ کد 254
موقعیت : باهچه شهیر
اجاره هفتگی :
اجاره ماهانه : 2000 لیر
جزئیات بیشتر
/ کد 255
موقعیت : بیلیکدزو
اجاره هفتگی :
اجاره ماهانه : 4500 لیر
جزئیات بیشتر
/ کد 256
موقعیت : باهچه شهیر
اجاره هفتگی :
اجاره ماهانه : 1500 لیر
جزئیات بیشتر
/ کد 257
موقعیت : باهچه شهیر
اجاره هفتگی :
اجاره ماهانه : 1400 لیر
جزئیات بیشتر
/ کد 258
موقعیت : باهچه شهیر
اجاره هفتگی :
اجاره ماهانه : 2300 لیر
جزئیات بیشتر
/ کد 259
موقعیت : باهچه شهیر
اجاره هفتگی :
اجاره ماهانه : 1100 لیر
جزئیات بیشتر
/ کد 260
موقعیت : باهچه شهیر
اجاره هفتگی :
اجاره ماهانه : 2000 لیر
جزئیات بیشتر
/ کد 261
موقعیت : باهچه شهیر
اجاره هفتگی :
اجاره ماهانه : 1700 لیر
جزئیات بیشتر
نقشه گوگل

شرایط جدید اجاره ملک در سال 2019 در ترکیه

اجاره و پول پیش :

اجاره سالیانه :

برای اجاره سالیانه نیاز به مدارک زیر میباشد .

پاسپورت + کارت اقامت + اجاره  + پول پیش + 12% کمیسیون اجاره یک سال

پول پیش 2 تا 6 برابر اجاره میباشد .  بستگی به لوازم و نوع مجتمع یا برج دارد . 
در برخی از موارد صاحبین ملک تقاضا 6 تا 12 ماه اجاره را در اول دارند . 

لازم به ذکر است که خیلی از دوستان تشریف می اورند ترکیه و فکر میکنند همینطور میشه زندگی کرد و قانون خاصی ندارد و بدون کارت اقامت میشود زندگی کرد.  خانه های ترکیه باید اب و برق و گاز را به نام خودتون بزنید تا وصل شود برای همین نیاز به کارت اقامت دارد . که کسانی که تازه تشریف میاورند نیاز به اقدام مراحل اولیه اقامت و داشتن کفیل میباشند . که شرکتی که کارهای اقامتی شما را انجام میدهد با گرفتن مبلغی کفیل شما خواهد شد .

هزینه های جانبی :

به نام زدن اب 133 لیر  برق 133 لیر  گاز 440 لیر  کفیل برای هر اداره 300 لیر

مبالغ بالا همه  به جز هزینه کفیل  به ادارات مربوطه پرداخت  میگردد و پس از یکسال خونه اتون رو تخلیه کنید و با مراجعه به اداره مربوطه ابطال کنید در صورت عدم بدهی این پول به شمار برگردانده خواهد شد .

به نام زدن برق با پاسپورت انجام میشود ونیازبه کفیل ندارد *

* در برخی از موارد و برج ها سیستم مرکزی و اب و گاز مرکزی هست و نیازی به به نام زدن ندارد و فقط برق لازم است .

و یه عده دیگر  از طریق سایت های ترکی جستجو میکنند و قیمت های متغیر را مشاهده میکنند که  اکثر قیمت ها صحت ندارد و انهایی که صحت دارد به خارجی خونه اجاره نمیدهند و یا در محله های بسیار نامناسب میباشند.

لذا برای جستجو ملک یا از متخصصین ایرانی در این کار مهارت لازم دارند کمک بگیرید و مستقیم ملک رو بازدید کنید.

ترکیه 90% خونه ها به خارجی اجاره نمیدهند . 5 % به کسانی اجاره میدهند که کارت اقامتشون در دستشون باشه و 5% به کسانی که تازه اودن و میخواهند برای اقامت اقدام کنند خونه اجاره میدهند که ان هم باید همزمان با اجاره ملک اقدام شود.

اجاره ماهیانه ، روزانه ، هفتگی  :

مدارک لازم :

پاسپورت و مهر  ورود قانونی به ترکیه +پرداخت کل مبلغ

اجاره یک واحد برای یک روز یا یک هفته یا یک ماه در ترکیه به صورت روزانه محاسبه میشود

و قیمت اجاره ان حدود 2 تا  4  برابر اجاره سالیانه ان میشود

این به این دلیل است که صاحب خانه پول برق و اب و گاز و شارژ ساختمان و سود خودش و اینکه ممکن هست در سال خیلی از روزها خالی بماند و یا اینکه اگر مستاجرش تخلف کند پای ان هم گیر خواهد بود و از لحاظ قانونی این  کار تخلف حساب میشود و کلی ریسک دیگر ....

*  بهترین کار برای اجاره روزانه هفتگی و یک ماهه  مراجعه به هتل اپارتمان هاست . هم از لحاظ امنیت و هم از لحاظ قانونی و هزینه ها به نفع شما خواهد بود 

در اکثر پروژه ها به ایرانی ها وسوریه ای ها وافغان ها اجاره داده نمیشود و در برخی هم فقط با داشتن کارت اقامت پس تعداد محدودی از خونه ها برای اجاره برای کسانی که تازه باقی وارد ترکیه شده اند باقی خواهد ماند که ما تمام موارد را جدیدا برسی و بعد در سایت و کانالمون بارگذاری خواهیم کرد تا مشتریان عزیز به مشکل نخورند.

شرکت ما طرف قرار داد بدون واسطه بیشتر رزیدانس های استانبول میباشد .
تمامی موارد زیر داخل پروژه های بزرگ و لوکس غرب استانبول میباشید.
که از هر مورد بیش از 10 مورد دیگر برای اجاره موجود میباشد.
پول پیش تمامی موارد  2 تا12  برابر اجاره میباشد.
بعضی از موارد 1 سال اجاره را جلوتر میگیرند و 2 برابر اجاره هم بابت پول پیش.
لطفا قسمت اطلاعات موارد را کامل مطالعه بفرمایید
تمامی عکس ها و اطلاعات ملک ها کاملا واقعی میباشد.
اکثر موارد فاصله زمانی با اتوبوس و دولموش 3 تا 10 دقیقه پیاده روی   

از هر پروژه یک عکس گذاشته شده ولی در هر پروژه بیش از 10 تا 20 مورد برای اجاره موجود هست یک خواب تا 4 خواب 
دسترسی تمامی موارد نهایتا 10 دقیقه پیاد روی تا متروبوس و یا اتوبوس به تمام قسمت های استانبول   و یا  مراکز خرید میباشد. 
برای هماهنگی و بازدید موارد مورد پسند کد ملک را به شماره 905396190342+ تلگرام کنید .
در صورت اطلاعات بیشتر با ما تماس بگیرید . 
لوکیشن موارد اجاره  در نقشه پایین صفحه  قابل مشاهده میباشد . 

مشکلات مربوطه ساختمانی که اجاره میکنید برخلاف ایران مرتبط به املاک نیمشود و شما فقط و فقط با مدیریت ساختمان در ارتباط خواهید بود . و اکثر پروژه ها تاسیسات کار دارند که برخی رایگان و روی شارژ ساختمان و برخی دستمزد میگیرند که میتوان مشکل را حل و از اجاره کم کرد . اما قبلش حتما با صاحب ملک هماهنگ شود .

در صورت انصراف و یا ابطال قراداد حتی در کوتاه ترین زمان پس از قرارداد هیچ پولی برگشت داده نخواهد شد پس با دید باز تصمیم بگیرید و انتخاب کنید.


اگر زیر 1 سال بخواهید به هر دلیلی ملک را تخلیه کنید پول پیش برگشت داده نخواهد شد .


کمیسیون قانونی ملک در ترکیه برای اجاره 12% اجاره یک سال میباشد.


ساعت اساس کشی فقط در روزهای دوشنبه تا جمعه از ساعت 10 تا 17 عصر میباشد 


اجاره_ملک_در_استانبول
اجاره_ملک_لوکس_در_استانبول
اجاره_ارزان_در_استانبول


موارد پیشنهادی ما
برچسب

 با چندین سال تجربه با تیم مجرب ترک و فارسی زبان در کنار شما خواهیم بود

 اخذ اقامت ترکیه و ثبت شرکت در ترکیه با کمترین هزینه
مناسب  ترین موارد اجاره و خرید در ترکیه 
 شماره تماس استانبول
 00905396190342
 شماره تماس ایران
 09128384103
کانال خرید و اجاره ملک درترکیه
https://t.me/turkeyneeds
 کانال اخذ اقامت و ثبت شرکت در ترکیه
https://t.me/KonaklamaTurkiye
اینستاگرام نیازمندیهای ترکیه 
Www.instagram.com/turkeyneed