اجاره
/ کد 101
موقعیت : باهچه شهیر
اجاره هفتگی :
اجاره ماهانه : 800 لیر
جزئیات بیشتر
/ کد 102
موقعیت :
اجاره هفتگی :
اجاره ماهانه : 8.500 لیر
جزئیات بیشتر
/ کد 103
موقعیت : باهچه شهیر
اجاره هفتگی :
اجاره ماهانه : 1300 لیر
جزئیات بیشتر
/ کد 104
موقعیت :
اجاره هفتگی :
اجاره ماهانه : 3500 لیر
جزئیات بیشتر
/ کد 105
موقعیت :
اجاره هفتگی :
اجاره ماهانه : 3500 لیر
جزئیات بیشتر
/ کد 106
موقعیت : باهچه شهیر
اجاره هفتگی :
اجاره ماهانه : 3250 لیر
جزئیات بیشتر
/ کد 107
موقعیت :
اجاره هفتگی :
اجاره ماهانه : 4000 لیر
جزئیات بیشتر
/ کد 108
موقعیت : باهچه شهیر
اجاره هفتگی :
اجاره ماهانه : 1200 لیر
جزئیات بیشتر
/ کد 109
موقعیت :
اجاره هفتگی :
اجاره ماهانه : 1650 لیر
جزئیات بیشتر
/ کد 110
موقعیت :
اجاره هفتگی :
اجاره ماهانه : 2300 لیر
جزئیات بیشتر
/ کد 111
موقعیت : باهچه شهیر
اجاره هفتگی :
اجاره ماهانه : 2000 لیر
جزئیات بیشتر
/ کد 112
موقعیت : بیلیکدزو و اسنیورت
اجاره هفتگی :
اجاره ماهانه : 900 لیر
جزئیات بیشتر
/ کد 113
موقعیت : بیلیکدزو و اسنیورت
اجاره هفتگی :
اجاره ماهانه : 1000 لیر
جزئیات بیشتر
/ کد 114
موقعیت : بیلیکدزو و اسنیورت
اجاره هفتگی :
اجاره ماهانه : 1100 لیر
جزئیات بیشتر
/ کد 115
موقعیت : باهچه شهیر
اجاره هفتگی :
اجاره ماهانه : 2100 لیر
جزئیات بیشتر
/ کد 116
موقعیت : باهچه شهیر
اجاره هفتگی :
اجاره ماهانه : 5500 لیر
جزئیات بیشتر
/ کد 117
موقعیت : بیلیکدزو
اجاره هفتگی :
اجاره ماهانه : 1600 لیر
جزئیات بیشتر
/ کد 118
موقعیت :
اجاره هفتگی :
اجاره ماهانه : 1600 لیر
جزئیات بیشتر
/ کد 119
موقعیت : بیلیکدزو
اجاره هفتگی :
اجاره ماهانه : 1800 لیر
جزئیات بیشتر
/ کد 120
موقعیت :
اجاره هفتگی :
اجاره ماهانه : 1000 تا 1200 لیر با اشیاء
جزئیات بیشتر
/ کد 121
موقعیت :
اجاره هفتگی :
اجاره ماهانه : 1600لیر با اشیاء
جزئیات بیشتر
/ کد 122
موقعیت :
اجاره هفتگی :
اجاره ماهانه : با اشیاء از 2000 لیر
جزئیات بیشتر
/ کد 123
موقعیت :
اجاره هفتگی :
اجاره ماهانه : با اشیاء از 2800 لیر
جزئیات بیشتر
/ کد 124
موقعیت :
اجاره هفتگی :
اجاره ماهانه : با اشیاء از 1200 لیر
جزئیات بیشتر
/ کد 125
موقعیت :
اجاره هفتگی :
اجاره ماهانه : با اشیاء از 1800 لیر
جزئیات بیشتر
/ کد 126
موقعیت :
اجاره هفتگی :
اجاره ماهانه : 4500 لیر
جزئیات بیشتر
/ کد 127
موقعیت :
اجاره هفتگی :
اجاره ماهانه : 4000 لیر
جزئیات بیشتر
/ کد 128
موقعیت :
اجاره هفتگی :
اجاره ماهانه : 4000 لیر
جزئیات بیشتر
/ کد 129
موقعیت :
اجاره هفتگی :
اجاره ماهانه : 1100 لیر
جزئیات بیشتر
/ کد 130
موقعیت :
اجاره هفتگی :
اجاره ماهانه : 750 لیر
جزئیات بیشتر
/ کد 131
موقعیت :
اجاره هفتگی :
اجاره ماهانه : ۱۶۵۰ لیر
جزئیات بیشتر
/ کد 132
موقعیت :
اجاره هفتگی :
اجاره ماهانه : 850 لیر
جزئیات بیشتر
/ کد 133
موقعیت : بیلیکدزو
اجاره هفتگی :
اجاره ماهانه : 600 لیر
جزئیات بیشتر
/ کد 134
موقعیت : بیلیکدزو
اجاره هفتگی :
اجاره ماهانه : از 700 لیر
جزئیات بیشتر
/ کد 135
موقعیت : بیلیکدزو
اجاره هفتگی :
اجاره ماهانه : از 1000 لیر
جزئیات بیشتر
/ کد 136
موقعیت : بیلیکدزو
اجاره هفتگی :
اجاره ماهانه : از 1300 لیر
جزئیات بیشتر
/ کد 137
موقعیت :
اجاره هفتگی :
اجاره ماهانه : از 1200 لیر
جزئیات بیشتر
/ کد 138
موقعیت :
اجاره هفتگی :
اجاره ماهانه : از 1800 لیر
جزئیات بیشتر
/ کد 139
موقعیت :
اجاره هفتگی :
اجاره ماهانه : از 2200 لیر
جزئیات بیشتر
/ کد 140
موقعیت : بیلیکدزو
اجاره هفتگی :
اجاره ماهانه : از 800 لیر
جزئیات بیشتر
/ کد 141
موقعیت :
اجاره هفتگی :
اجاره ماهانه : از 1200 لیر
جزئیات بیشتر
/ کد 142
موقعیت : بیلیکدزو
اجاره هفتگی :
اجاره ماهانه : از 1400 لیر
جزئیات بیشتر
/ کد 143
موقعیت :
اجاره هفتگی :
اجاره ماهانه : 1000 لیر
جزئیات بیشتر
/ کد 144
موقعیت :
اجاره هفتگی :
اجاره ماهانه : 1300 لیر
جزئیات بیشتر
/ کد 145
موقعیت : بیلیکدزو
اجاره هفتگی :
اجاره ماهانه : 900 لیر
جزئیات بیشتر
/ کد 146
موقعیت : بیلیکدزو
اجاره هفتگی : 1250 لیر
اجاره ماهانه :
جزئیات بیشتر
/ کد 147
موقعیت :
اجاره هفتگی :
اجاره ماهانه : 2700 لیر
جزئیات بیشتر
/ کد 148
موقعیت :
اجاره هفتگی :
اجاره ماهانه : 800 تا 1000 لیر
جزئیات بیشتر
/ کد 149
موقعیت :
اجاره هفتگی :
اجاره ماهانه : 1000 تا 1600 لیر
جزئیات بیشتر
/ کد 150
موقعیت :
اجاره هفتگی :
اجاره ماهانه : 1300 تا 1800 لیر
جزئیات بیشتر
/ کد 151
موقعیت :
اجاره هفتگی :
اجاره ماهانه : 1600 تا 2200 لیر
جزئیات بیشتر
/ کد 152
موقعیت :
اجاره هفتگی :
اجاره ماهانه : 900 لیر
جزئیات بیشتر
/ کد 153
موقعیت :
اجاره هفتگی :
اجاره ماهانه : 800 لیر
جزئیات بیشتر
/ کد 154
موقعیت :
اجاره هفتگی :
اجاره ماهانه : 1100 لیر
جزئیات بیشتر
/ کد 155
موقعیت :
اجاره هفتگی :
اجاره ماهانه : 900 لیر
جزئیات بیشتر
/ کد 156
موقعیت :
اجاره هفتگی :
اجاره ماهانه : 800 تا 1000 لیر
جزئیات بیشتر
/ کد 157
موقعیت :
اجاره هفتگی :
اجاره ماهانه : از 1000 تا 1600 لیر
جزئیات بیشتر
/ کد 158
موقعیت :
اجاره هفتگی :
اجاره ماهانه : از 1300 تا 1800 لیر
جزئیات بیشتر
/ کد 159
موقعیت :
اجاره هفتگی :
اجاره ماهانه : از 1600 تا 2200 لیر
جزئیات بیشتر
/ کد 160
موقعیت :
اجاره هفتگی :
اجاره ماهانه : 4000 لیر
جزئیات بیشتر
/ کد 161
موقعیت :
اجاره هفتگی :
اجاره ماهانه : 1350 لیر
جزئیات بیشتر
/ کد 162
موقعیت :
اجاره هفتگی :
اجاره ماهانه : از 700 لیر
جزئیات بیشتر
/ کد 163
موقعیت :
اجاره هفتگی :
اجاره ماهانه : از 1000 لیر
جزئیات بیشتر
/ کد 164
موقعیت :
اجاره هفتگی :
اجاره ماهانه : از 1200 لیر
جزئیات بیشتر
/ کد 165
موقعیت :
اجاره هفتگی :
اجاره ماهانه : 1600 لیر
جزئیات بیشتر
/ کد 166
موقعیت :
اجاره هفتگی :
اجاره ماهانه : 2100 لیر
جزئیات بیشتر
/ کد 167
موقعیت :
اجاره هفتگی :
اجاره ماهانه : 2200 لیر
جزئیات بیشتر
/ کد 168
موقعیت :
اجاره هفتگی :
اجاره ماهانه : 3500 لیر
جزئیات بیشتر
/ کد 169
موقعیت : بشیکتاش
اجاره هفتگی :
اجاره ماهانه : 13500 لیر
جزئیات بیشتر
/ کد 170
موقعیت : بیوکچکمجه
اجاره هفتگی :
اجاره ماهانه : 35000 لیر
جزئیات بیشتر
/ کد 171
موقعیت : اسنیورت
اجاره هفتگی :
اجاره ماهانه : 4800 لیر
جزئیات بیشتر
/ کد 172
موقعیت : اسنیورت
اجاره هفتگی :
اجاره ماهانه : 6000 لیر
جزئیات بیشتر
/ کد 173
موقعیت : اسنیورت
اجاره هفتگی :
اجاره ماهانه : 9000 لیر
جزئیات بیشتر
/ کد 174
موقعیت :
اجاره هفتگی :
اجاره ماهانه : از 2000 لیر
جزئیات بیشتر
/ کد 175
موقعیت :
اجاره هفتگی :
اجاره ماهانه : از 3000 لیر
جزئیات بیشتر
/ کد 176
موقعیت :
اجاره هفتگی :
اجاره ماهانه : از 4000 لیر
جزئیات بیشتر
/ کد 177
موقعیت :
اجاره هفتگی :
اجاره ماهانه : 1100 لیر
جزئیات بیشتر
/ کد 178
موقعیت :
اجاره هفتگی :
اجاره ماهانه : 2500 لیر
جزئیات بیشتر
/ کد 179
موقعیت : باهچه شهیر
اجاره هفتگی : 1000 لیر
اجاره ماهانه : 3500 لیر
جزئیات بیشتر
/ کد 180
موقعیت :
اجاره هفتگی :
اجاره ماهانه : 2200 لیر
جزئیات بیشتر
/ کد 181
موقعیت :
اجاره هفتگی :
اجاره ماهانه : 1100 لیر
جزئیات بیشتر
/ کد 182
موقعیت : باهچه شهیر
اجاره هفتگی :
اجاره ماهانه : 2600 لیر
جزئیات بیشتر
/ کد 183
موقعیت :
اجاره هفتگی :
اجاره ماهانه : 4500 لیر
جزئیات بیشتر
/ کد 184
موقعیت :
اجاره هفتگی :
اجاره ماهانه : 1200 لیر
جزئیات بیشتر
/ کد 185
موقعیت :
اجاره هفتگی :
اجاره ماهانه : از 2000 لیر
جزئیات بیشتر
/ کد 186
موقعیت :
اجاره هفتگی :
اجاره ماهانه : از 3000 لیر
جزئیات بیشتر
/ کد 187
موقعیت :
اجاره هفتگی :
اجاره ماهانه : از 3000 لیر
جزئیات بیشتر
/ کد 188
موقعیت :
اجاره هفتگی :
اجاره ماهانه : 3000 لیر
جزئیات بیشتر
/ کد 189
موقعیت :
اجاره هفتگی :
اجاره ماهانه : 6000 لیر
جزئیات بیشتر
/ کد 190
موقعیت :
اجاره هفتگی :
اجاره ماهانه : 2500 لیر
جزئیات بیشتر
/ کد 191
موقعیت :
اجاره هفتگی :
اجاره ماهانه : 1200 لیر
جزئیات بیشتر
/ کد 192
موقعیت : ساریر
اجاره هفتگی :
اجاره ماهانه : 13000 لیر
جزئیات بیشتر
/ کد 193
موقعیت :
اجاره هفتگی :
اجاره ماهانه : 2500 لیر
جزئیات بیشتر
/ کد 194
موقعیت : باهچه شهیر
اجاره هفتگی :
اجاره ماهانه : 7000 لیر
جزئیات بیشتر
/ کد 195
موقعیت :
اجاره هفتگی :
اجاره ماهانه : 2000 لیر
جزئیات بیشتر
/ کد 196
موقعیت :
اجاره هفتگی :
اجاره ماهانه : 3000 لیر
جزئیات بیشتر
/ کد 197
موقعیت : باهچه شهیر
اجاره هفتگی :
اجاره ماهانه : 1200 لیر
جزئیات بیشتر
/ کد 198
موقعیت :
اجاره هفتگی :
اجاره ماهانه : 1900 لیر
جزئیات بیشتر
/ کد 199
موقعیت : باهچه شهیر
اجاره هفتگی :
اجاره ماهانه : 6000 لیر
جزئیات بیشتر
/ کد 200
موقعیت :
اجاره هفتگی :
اجاره ماهانه : 2200 لیر
جزئیات بیشتر
/ کد 201
موقعیت :
اجاره هفتگی :
اجاره ماهانه : 1800 لیر
جزئیات بیشتر
نقشه گوگل

شرایط جدید اجاره ملک در سال 2019 در ترکیه

اجاره و پول پیش :

اجاره سالیانه :

برای اجاره سالیانه نیاز به مدارک زیر میباشد .

پاسپورت + کارت اقامت + اجاره  + پول پیش + 12% کمیسیون اجاره یک سال

پول پیش 2 تا 6 برابر اجاره میباشد .  بستگی به لوازم و نوع مجتمع یا برج دارد . 
در برخی از موارد صاحبین ملک تقاضا 6 تا 12 ماه اجاره را در اول دارند . 

لازم به ذکر است که خیلی از دوستان تشریف می اورند ترکیه و فکر میکنند همینطور میشه زندگی کرد و قانون خاصی ندارد و بدون کارت اقامت میشود زندگی کرد.  خانه های ترکیه باید اب و برق و گاز را به نام خودتون بزنید تا وصل شود برای همین نیاز به کارت اقامت دارد . که کسانی که تازه تشریف میاورند نیاز به اقدام مراحل اولیه اقامت و داشتن کفیل میباشند . که شرکتی که کارهای اقامتی شما را انجام میدهد با گرفتن مبلغی کفیل شما خواهد شد .

هزینه های جانبی :

به نام زدن اب 133 لیر  برق 133 لیر  گاز 440 لیر  کفیل برای هر اداره 300 لیر

مبالغ بالا همه  به جز هزینه کفیل  به ادارات مربوطه پرداخت  میگردد و پس از یکسال خونه اتون رو تخلیه کنید و با مراجعه به اداره مربوطه ابطال کنید در صورت عدم بدهی این پول به شمار برگردانده خواهد شد .

به نام زدن برق با پاسپورت انجام میشود ونیازبه کفیل ندارد *

* در برخی از موارد و برج ها سیستم مرکزی و اب و گاز مرکزی هست و نیازی به به نام زدن ندارد و فقط برق لازم است .

و یه عده دیگر  از طریق سایت های ترکی جستجو میکنند و قیمت های متغیر را مشاهده میکنند که  اکثر قیمت ها صحت ندارد و انهایی که صحت دارد به خارجی خونه اجاره نمیدهند و یا در محله های بسیار نامناسب میباشند.

لذا برای جستجو ملک یا از متخصصین ایرانی در این کار مهارت لازم دارند کمک بگیرید و مستقیم ملک رو بازدید کنید.

ترکیه 90% خونه ها به خارجی اجاره نمیدهند . 5 % به کسانی اجاره میدهند که کارت اقامتشون در دستشون باشه و 5% به کسانی که تازه اودن و میخواهند برای اقامت اقدام کنند خونه اجاره میدهند که ان هم باید همزمان با اجاره ملک اقدام شود.

اجاره ماهیانه ، روزانه ، هفتگی  :

مدارک لازم :

پاسپورت و مهر  ورود قانونی به ترکیه +پرداخت کل مبلغ

اجاره یک واحد برای یک روز یا یک هفته یا یک ماه در ترکیه به صورت روزانه محاسبه میشود

و قیمت اجاره ان حدود 2 تا  4  برابر اجاره سالیانه ان میشود

این به این دلیل است که صاحب خانه پول برق و اب و گاز و شارژ ساختمان و سود خودش و اینکه ممکن هست در سال خیلی از روزها خالی بماند و یا اینکه اگر مستاجرش تخلف کند پای ان هم گیر خواهد بود و از لحاظ قانونی این  کار تخلف حساب میشود و کلی ریسک دیگر ....

*  بهترین کار برای اجاره روزانه هفتگی و یک ماهه  مراجعه به هتل اپارتمان هاست . هم از لحاظ امنیت و هم از لحاظ قانونی و هزینه ها به نفع شما خواهد بود 

در اکثر پروژه ها به ایرانی ها وسوریه ای ها وافغان ها اجاره داده نمیشود و در برخی هم فقط با داشتن کارت اقامت پس تعداد محدودی از خونه ها برای اجاره برای کسانی که تازه باقی وارد ترکیه شده اند باقی خواهد ماند که ما تمام موارد را جدیدا برسی و بعد در سایت و کانالمون بارگذاری خواهیم کرد تا مشتریان عزیز به مشکل نخورند.

شرکت ما طرف قرار داد بدون واسطه بیشتر رزیدانس های استانبول میباشد .
تمامی موارد زیر داخل پروژه های بزرگ و لوکس غرب استانبول میباشید.
که از هر مورد بیش از 10 مورد دیگر برای اجاره موجود میباشد.
پول پیش تمامی موارد  2 تا12  برابر اجاره میباشد.
بعضی از موارد 1 سال اجاره را جلوتر میگیرند و 2 برابر اجاره هم بابت پول پیش.
لطفا قسمت اطلاعات موارد را کامل مطالعه بفرمایید
تمامی عکس ها و اطلاعات ملک ها کاملا واقعی میباشد.
اکثر موارد فاصله زمانی با اتوبوس و دولموش 3 تا 10 دقیقه پیاده روی   

از هر پروژه یک عکس گذاشته شده ولی در هر پروژه بیش از 10 تا 20 مورد برای اجاره موجود هست یک خواب تا 4 خواب 
دسترسی تمامی موارد نهایتا 10 دقیقه پیاد روی تا متروبوس و یا اتوبوس به تمام قسمت های استانبول   و یا  مراکز خرید میباشد. 
برای هماهنگی و بازدید موارد مورد پسند کد ملک را به شماره 905396190342+ تلگرام کنید .
در صورت اطلاعات بیشتر با ما تماس بگیرید . 
لوکیشن موارد اجاره  در نقشه پایین صفحه  قابل مشاهده میباشد . 

مشکلات مربوطه ساختمانی که اجاره میکنید برخلاف ایران مرتبط به املاک نیمشود و شما فقط و فقط با مدیریت ساختمان در ارتباط خواهید بود . و اکثر پروژه ها تاسیسات کار دارند که برخی رایگان و روی شارژ ساختمان و برخی دستمزد میگیرند که میتوان مشکل را حل و از اجاره کم کرد . اما قبلش حتما با صاحب ملک هماهنگ شود .

در صورت انصراف و یا ابطال قراداد حتی در کوتاه ترین زمان پس از قرارداد هیچ پولی برگشت داده نخواهد شد پس با دید باز تصمیم بگیرید و انتخاب کنید.


اگر زیر 1 سال بخواهید به هر دلیلی ملک را تخلیه کنید پول پیش برگشت داده نخواهد شد .


کمیسیون قانونی ملک در ترکیه برای اجاره 12% اجاره یک سال میباشد.


ساعت اساس کشی فقط در روزهای دوشنبه تا جمعه از ساعت 10 تا 17 عصر میباشد 


اجاره_ملک_در_استانبول
اجاره_ملک_لوکس_در_استانبول
اجاره_ارزان_در_استانبول


موارد پیشنهادی ما
برچسب

 با چندین سال تجربه با تیم مجرب ترک و فارسی زبان در کنار شما خواهیم بود

 اخذ اقامت ترکیه و ثبت شرکت در ترکیه با کمترین هزینه
مناسب  ترین موارد اجاره و خرید در ترکیه 
 شماره تماس استانبول
 00905396190342
 شماره تماس ایران
 09128384103
کانال خرید و اجاره ملک درترکیه
https://t.me/turkeyneeds
 کانال اخذ اقامت و ثبت شرکت در ترکیه
https://t.me/KonaklamaTurkiye
اینستاگرام نیازمندیهای ترکیه 
Www.instagram.com/turkeyneed