جدیدترین قوانین ترکیه در سال ۲۰۱۹

قسمت اول

هدف ،محتوا ،تعاریف ومنع استردادبخش اول هدف ،محتوا و تعاریف

هدف:

1   ماده

  1 -هدف از این قانون این است که ورود اتباع خارجی به کشور ترکیه ونیز اقامت آنها در این کشور وخروج آنها از این کشور وهمچنین اصول ومبانی مربوط به نحوه اجرا وحوزه شمول حمایت مققره در خصوص آن دسته از اتباع خارجی که از کشور ترکیه تقاضای حمایت دارند ودر عین حال مسولیتها ،صلاحیت ها، وظایف وساختار اداره کل مهاجرت وابسته به وزارت داخله تنظیم شود.

محتوا:

2   ماده

1-                  این قانون امورات مربوط به اتباع خارجی ، حمایت بین المللی مبتنی بر تقاضای فردی اتباع خارجی در مرزها، مبادی مرزی ویا در داخل ترکیه تامین حمایت بر موقعیت اضطراری برای آن دسته از اتباع خارجی که امکان بازگشت به کشوری که مجبور به ترک آن شده اند را ندارد ونیز برای آن دسته از اتباع خارجی که به صورت دسته جمعی وارد ترکیه شده اند ، مسئولیت ها ،صلاحیت ها، وظایف  وساختار اداره کل مهاجرت را در بر می گیرد.

2-                  با اجرای این قانون ، احکام معاهدات بین المللی که کشور ترکیه آنها را پذیرفته با احکام قوانین خاص این کشور حفظ می شود.

ماده 3 1 -

با اجرای این قانون:

الف (اعضای خانواده : زن ، کودک غیر رشید وابسته به وفرزند رشید ولی محجور ارباب رجوع ویا کسی که واجد شرایط حمایت بین المللی می باشد.

ب‌   ( با کشور های اروپایی : کشور های عضو هیئت اتحادیه اروپا و کشور های دیگری که عضویت آنها در شورای وزرا مشخص خواهد شد.

پ (وزیر : وزیر کشور داخله

ت‌   (وزارت کشور داخله

ث‌   (ارباب رجوع : فردی که تقاضای برخورداری از حمایت بین المللی دارد ولی هنوز تصمیم قطعی در خصوص تقاضای وی اتخاذ نشده است.

ج‌    (کودک : فردی که هنوز به سن هجده سالگی تمام نرسیده و رشید )بالغ ( نشده است.

ح(حامی : هر یک از شهر وندان ترکیه یا اتباع خارجی که به صورت قانونی تامین نیازمندیها ی اتباع خارجی که با هدف حفظ بنیان خانواده وارد ترکیه شده اند را تعهد می نماید واز ارباب رجوعی که در پی تحصیل مجوز اقامت می باشد حمایت می کنند.

خ‌  (مدیر کل اداره مهاجرت

چ (اداره کل : اداره کل مهاجرت

د‌    (کنترل ورود وخروج : امورات کنترل در گذرگاهای  مرزی

1 - مهجرت : مهاجرت قانونی که بیانگر ورود ، اقامت وخروج اتباع خارجی از طریق مبادی قانونی می باشد ومهاجرت غیر قانونی که بیانگر ورود ، اقامت وخروج اتباع خارجی از طریق مبادی غیر قانونی وکار کردن غیر قانونی آنها در کشور می باشد وحمایت بین المللی

ذ‌       ( آدرس محل اقامت : محلی که در سیستم ثبت آدرس در ترکیه به ثبت رسیده است

ر‌     ( مجوز اقامت : مجوز صادره در خصوص اقامت در ترکیه

ز‌     ( کنسول گری : سر کنسول گری های جمهوری ترکیه ، کنسول گری های جمهوری ترکیه ویا شعبات کنسولی سفارت کبرای جمهوری ترکیه

ژ ( مستحق رسیدگی ویژه : از میان ارباب رجوع ها وافرادی که دارای شرایط حمایط بین المللیمی باشند ، کودکان بی سر پرست ، افراد معذور ، سالخوردگان افراد حامله ، پدر ومادر تنهایی که فرزند به همراه دارند ، ویا افرادی که تحت شکنجه ، تجاوز جنسی یا سایر تجاوزات جسمی ، جنسی یا روحی واقع شده اند

س‌   ( کودکان بی سر پرست : کسی که فردی سرپرستی موثر از او به عمل نمی آورد کودکی که بی سرپرستی عرقی یا قانونی یک فرد رشید وارد ترکیه شده یا پس از ورود به ترکیه سرپرست خود را از دست داده

ش‌   ( برگه سفیر : برگه ای که به جای پاسپورت صادر می شود.

ص( مبادی مرزی : نقطه ای مرزی که بنا با تصمیم هیئت وزرا به عنوان مبادی ورودیوخروجی کشور تعیین شده است.

ض‌               ( آخرین تصمیم : از تصمیماتی که در خصوص مراجعه ارباب رجوع یا در خصوص وضعیت فردی که واجد شرایط حمایط بین المللی می باشد ، اتخاذ می گردد، تصمیمات متخذه از سوی اداره کل که موجب اعتراض اداری وقضایی واقع نشود ویا تصمیمی که نتوان با مراجعه به محاکم قضایی آن را بی اثر ساخت

ط‌   ( معاهده : پروتکل 1967 در خصوص وضعیت حقوقی پناهندگان ومعاهده 1951 / 07 / 28 در خصوص وضعیت حقوقی پناهندگان

ظ‌   ( حمایت بین المللی : پناهنده ، پناهنده مشروط ویا وضعیت حمایت ثانویه

ع( کشور متبوع : کشور متبوع اتباع خارجی ویا در صورتی که اتباع مزبور تابعیت مضاعف داشته باشند هر یک از کشور هایی که وی تابعیت آن را دارد.

غ (فاقد تابعیت : فردی که تابعیت هیچ کشوری را ندارد وبیگانه شمرده می شود.

ق ( لغو روادید )ویزا ( : مقررات مربوط به لغو روادید

ک ( تبعه خارجی )بیگانه ( : فردی که تبعن حکومت جمهوری ترکیه نباشد.

گ ( شماره هویتی اتباع خارجی : شماره هویتی که بر مبنای قانون خدمات نفوس )سر شماری ( به به شماره 54900   وبه تاریخ 2006 / 04 / 25 به اتباع خارجی تعلق می گیرد.

بخش دوم

منع استرداد

ماده 4

  1 - هیچ یک از افرادی که مشمول این قانون می باشند هیچگاه به کشوری که در آن مورد شکنجه ، مجازات غیر انسانی و غیر حیثیتی قرار گرفته ویا احتمال وی به خاطر اقداماتی که انجام داده ویا بخاطر وابستگی ها ی نژادی ،دینی ، تابعیتی یا وابستگی به یک گروه اجتماعی خاص ویا افرادی که به خاطر افکار سیاسی شان زندگی وآزادی آنها مورد تهدید قرار گرفته ، مسترد نخواهد گردید

قسمت دوماتباع خارجیبخش اول

ورود به ترکیه وروادید )ویزا (

ورود به ترکیه وخروج از ترکیه

ماده 5

  1 - ورود به ترکیه وخروج از ترکیه از طریق مبادی مرزی وبا در دست داشتن گذرنامه معتبر یا برگه های معتبری که به جای گذرنامه صادر می شوند امکان پذیر می باشد.

کنترل برگه

ماده 6

  1 تبعه خارجی بایستی حین ورود به ترکیه یا هنگام خروج از آن گذرنامه و یا برگه های معتبری که به جای گذرنامه صادر شده اند را به مامورین مرزی ارائه نماید.

2-   کنترل برگه های گذر مرزی در داخل وسایط نقلیه در حال حرکت نیزمی توان امکان پذیر بود .

3-   کنترل اتباع خارجی در سالن های ترانزیت فرودگاهها نیز می توان امکان پذیر است.

4-   هنگام ورود اتباع خارجی به کشور ، شمول یا عدم شمول ماده هفت در خصوص آنها مورد بررسی قرار میگرد.

5-   در اجرای این ماده ، حداکثر می توان به مدت 4 ساعت افرادی که نیازمند بررسی جامع تری می باشند را معطل کرد . تبعه خارجی در عرض این چهار ساعت میتواند هر لحظه به کشور خود برگردد یا منتظر انجام امورات مربوط به پذیرش خویش به کشور ترکیه شود . اصول و مقررات مربوط به امورات کنترل جامع باید مورد تنظیم و تدوین قرار گیرد .

اتباع خارجی ممنوع الورود به ترکیه

ماده 7 1 - اتباع خارجی ذیل حق ورود به ترکیه را نداشته و برگشت داده می شوند.

الف ( افرادی که فاقد گذرنامه یا برگه معتبر جایگزین گذرنامه یا ویزا یا مجوز اقامت می باشند یا این مجوزها را با تقلب تهیه کرده یا آنها را جعل کرده باشند.

ب ( افرادی که پس از انقضای اعتبار روادید ، معافیت روادید یا مجوز اقامت حداقل در مدت شصت روز گذرنامه یا برگه معتبر جایگزین گذرنامه را تهیه نکرده باشند

پ ( آن دسته از اتباع خارجی که مشمول فقره اول ماده 15 می باشند حتی اگر مشمول لغو روادید هم باشند و حتی اگر بر اساس فقره دوم ماده 15 حق اقامت داشته باشند.

2 - اموراتی که بر مبنای این ماده صورت می پذیرند به اتباع خارجی عودت داده شده اعلام می شود . در این اعلامیه ، نحوه برخورداری موثر از حق اعتراض اتباع خارجی به این تصمیم و سایر حقوق و مسئولیت های قانونی نیز به آنها ابلاغ می شود .

نحوه اعمال حمایت بین المللی از فردی که متقاضی آن است.

ماده 8

  1 شروطی که در مواد 5 ، 6 ، 7 مطرح شد است چنانچه مانع حمایت بین المللی از متقاضی شود کان لم یکن تلقی نمی توان شد.

ممنوعیت ورود به ترکیه

ماده 9

1-                        اداره کل می تواند در صورت ضرورت با کسب نظر از نهادها و سازمان های مردمی مرتبط داخل و خارج از ترکیه ، از منظر نظم عمومی ، بهداشت عمومی و با امنیت عمومی از روی احتیاط و دور اندیشی مانع ورود اتباع خارجی به کشور شود.

2-                        ورود آن دسته از اتباع خارجی که قبلاً از ترکیه طرد گردیده اند به این کشور ، از سوی اداره کل یا استانداری ها ممنوع اعلام می گردد.

3-                        مدت ممنوعیت ورود به ترکیه حداکثر پنج سال است . ولی در حال بیم تهدید جدی از منظر نظم عمومی و امنیت عمومی موجود باشد اداره کل می تواند حداکثر به مدت ده سال دیگر به آن بیفزاید.

4-                        آندسته از اتباع خارجی که پس از انقضای مهلت اقامت یا اعتبار روادید و قبل از ثبت چنین وضعیتی از سوی مقامات صالح جهت خروج از کشور به استانداری ها مراجعه نمایند بیش از یکسال ممنوع الورود نخواهند شد.

5-                        امکان عدم ممنوعیت ورود برای آندسته از اتباع خارجی که بر مبنای ماده 56 از آنها خواسته شده ترکیه را ترک نمایند و آنها نیز ظرف مهلت قانونی این کشور را ترک می نمایند وجود دارد.

6-                        اداره کل می تواند ممنوعیت ورود را رفع نماید و یا با حفظ شرط ممنوعیت ورود تبعه خارجی مجوز ورودی به ترکیه را برای مدت معلومی صادر نماید.

7-                        اداره کل میتواند به خاطر نظم عمومی و یا امنیت عمومی اجازه ورود برخی از اتباع خارجی به این کشور را منوط به کسب مجوز قبلی نماید.

اعلام ممنوعیت ورود به ترکیه

ماده 10

  1 - ابلاغ ممنوعیت ورود ، در خصوص افرادی که مشمول فقره اول ماده 9 می باشند هنگام مراجعه آن افراد جهت ورود به کشور ترکیه در مبادی ورودی این کشور از طریق مقامات صالح و در خصوص افرادی که مشمول فقره دوم ماده 9 می باشند از طریق استانداری ها صورت می پذیرد . در این ابلاغیه نحوه برخورداری از حق اعتراض موثر و دیگر حقوق و مسئولیت های قانونی ذکر می شود.

بایستی روادید ، متقاضی روادید و مقامات صالح

ماده 11

1 - آن دسته از اتباع خارجی که میتوانند به مدت نود روز در ترکیه اقامت داشته باشند می توانند با اخذ روادید از کنسولگری های واقع در کشور متبوع خویش یا کشوری که به طور قانونی در آن اقامت دارند وارد ترکیه شوند . مهلت اقامت در ترکیه بر اساس روادید یا لغو روادید بایستی مناسب با وضعیت ارباب رجوع ، با ارزیابی وی صورت پذیرد.

2 – برای اینکه در خواست روادید افزون باشد روا یه اصول و قانون کرده باشد.

3-   روادیدها ، حق مطلق برای ورود به کشور ترکیه ایجاد نمی کنند.

4-   روادیدها در کنسولگری ها و در موارد استثنایی در استانداری هایی که مبادی ورودی به آنها متعلق می باشد صادر می گردد . به تقاضاهایی که به کنسولگری ها ارائه می شود ظرف مدت نود روز پاسخ داده می شود.

5-   دیپلماتهای کشورهای خارجی می توان ، راساً از سوی سفارت کبرای جمهوری ترکیه ویزا صادر شد . این ویزاها ، هماهنگ با روش کلی صدور ویزا ، در همان لحظه به وزارت مربوطه و وزارت خارجه اعلام می شود . برای صدور چنین روادیدهایی هیچگونه هزینه های دریافت نمی شود.

6-   با در نظر گرفتن منافع ملی می توان در خصوص صدور ویزا برای آن دسته از اتباع خارجی که صدور ویزا برای آنها تامین کننده منافع ملی می باشد به طور استثنائی راساً از طریق سفارت کبرای جمهوری ترکیه اقدام نمود . این ویزاها  ، هماهنگ با روش کلی صدور ویزا در همان لحظه به وزارت مربوطه و وزارت امور خارجه اعلام می شود . برای صدور چنین ویزاهایی هیچگونه هزینه ای دریافت نمی شود.

7-   اصول و مقررات مربوط به نوع و نحوه صدور ویزا بر اساس آئین نامه تدوین و تنظیم میشود

لغو روادید ) معافیت از ویزا(

ماده 12

1 - اتباع خارجی ذیل جهت ورود به ترکیه نیاز به روادید ندارند.

الف ( اتباع آن دسته از کشورهایی که بنا به معاهدات دو جانبه با جمهوری ترکیه و یا مصوبه هیات وزیران از دریافت روادید معاف هستند.

ب‌                   ( آن دسته از اتباع خارجی که هنگام ورود به ترکیه دارای مجوز اقامت یا مجوز کار معتبر می باشند.

پ ( آندسته از اتباع خارجی که به استناد ماده 18 قانون گذرنامه به شماره 5682 مورخه 1950 / 11 / 15 گذرنامه دارای مهر مخصوص دریافت داشته اند و اعتبار آن منقضی نشده است

.

ت‌                   ( آن دسته از اتباع خارجی که ماده 9 قانون تبع به ترک شماره 5901 وتاریخ 29 / 05 / 2009 شامل باشد .

2 -از اتباع خارجی ذیل می توانند بدون روادید وارد ترکیه شوند.

الف ( آن دسته از اتباع خارجی که از وسایط نقلیه ای استفاده مینمایند که ناگزیر از ورود به فرودگاهها و بنادر ترکیه می باشند میتوانند در صورت ضروری وارد شهرهای بندری یا فرودگاهی شوند.

ب ( افرادی که وارد بنادر دریایی شده اند می توانند حداکثر به مدت 72 ساعت در شهر بندری و یا حومه مجاور آن با هدف توریستی گردش نمایند.

روادید هایی که در مبادی مرزی صادر می شوند.

ماده 12

1-   برای آن دسته از اتباع خارجی که بدون اخذ روادید وارد مبادی مرزی ترکیه می شونتد با اخذ تعهد نسبت به ترک کشور در موعد مقرر به شرط استثناء روادید صادر می گردد.

2-   روادید مرزی در استانداری هایی که مبادی مرزی به آنها تعلق دارند صادر می شود . استانداری می تواند این حق را به یکی از کارکنان مرزی خود واگذار نماید . بنا به تصویب هیات وزیران در صورتی که مهلت متفاوتی برای چنین ویزاهایی ذکر نشود ، این ویزاها حداکثر تا مهلت 15 روز اعتبار خواهند داشت.

3-   در صدور روادید مرزی بنا به دلایل انسانی می توان از شرط بیمه سلامتی صرفنظر نمود.

روادیدهای عبور ) ترانزیت ( فرودگاهی

ماده 13

       - -برای آن دسته از اتباع خارجی که قصد عبور ترانزیت از ترکیه دارند می توان شرط اخذ روادید ترانزیت فرودگاهی را قرار داد.

این روادید از طریق کنسولگری ها صادر می شود و حداکثر ظرف مدت شش ماه مورد استفاده قرار گیرد.

2 - مشخصات افرادی که نیازمند روادید ترانزیت فرودگاهی می باشند  به طور مشترک به وزارت و وزارت امور خارجه اعلام می گردد . آن دسته از اتباع خارجی که برای آنها روادید صادر نمی گردد.

ماده 15

  1 - برای اتباع خارجی ذیل روادید صادر نمی گردد.

الف ( آن دسته از اتباع خارجی که مهلت اعتبار گذرنامه یا برگه معتبر جایگزین آن حداقل شصت روز بیشتر از مهلت انقضای روادید درخواستی نباشد.

ب( افرادی که ممنوع الورود هستند.

پ ( افرادی که از منظر نظم عمومی و یا امنیت عمومی قابل اعتماد نباشند.

ت‌   ( افرادی که مبتلا به یکی از بیماریهای تهدید کننده بهداشت عمومی باشند.

ث‌   ( افرادی که مرتکب جرائمی شده باشند که کشور ترکیه بر اساس معاهدات دو جانبه استرداد آن مجرمین را تعهد نموده و نیز افرادی که مظنون یا محکوم به چنین جرائمی باشند.

ج‌    ( افرادی که فاقد بیمه سلامت معتبر به مدت اقامت در ترکیه باشند.

چ ( افرادی که دلایل معقول برای ورود به ترکیه ، عبور از ترکیه یا اقامت در ترکیه ارائه ننمایند.

خ ( افرادی که فاقد امکانات مادی وافی وکافی برای مدت اقامت درترکیه باشند.

ح ( افرادی که حاضر نیستند هزینه های اهمال در حفظ روادید یا هزینه های ناشی از مجوز اقامت قبلی را بپذیرند و یا افرادی که به موجب قانون دریافت هزینه های عمومی تحت تعقیب بوده و حاضر نیستند هزینه های لازم الوصول را بپذیرند و یا افرادی که به موجب قانون کیفری ترکیه به شماره 5237 مورخه 29 / 2004 / 9 تحت تعقیب بوده ولی حاضر نیستند بدهی و جرائم خود را بپردازند .

2 ( افرادی که مشمول این ماده هستند ، چنانچه صدور روادید برای آنها به نفع کشور باشد ، با تصویب وزیر می توانند روادید دریافت دارند.

ابطال روادید:

ماده 16   1 - روادیدها

الف ( اثبات جعلی بودن روادید

ب‌   ( اثبات مخدوش بودن روادید

پ ( ممنوعیت ورود به ترکیه صاحب روادید

ت‌   ( به وجود آمدن ظن قوی در خصوص احتمال ارتکاب جرائم توسط تبعه خارجی

ث‌   ( جعلی بودن گذرنامه ویا برگه جایگزین گذرنامه و یا انقضای مهلت اعتبار آن ها

ج‌    ( در صورتی که فرد از روادید صادر یا لغو روادید در جهت مغایر با هدف صدور آن استفاده نماید .

چ( در صورتی که اثبات شود شروط واسنادی که روادید به موجب صار گردیده نامعتبر بوده اند، مقاماتی که روادید را صادر کرده اند ویا استانداری ها نسبت به ابطال روادید صادره اقدام می نمایند.

2 - چنانچه ظرف مهلت باقی مانده از اعتبار ویزا ، در خصوص تبعه خارجی دارنده آن ، حکم طرد صادر شود ، روادید )ویزا( باطل می شود.

ابلاغ امورات مربوط به روادید:

ماده 17

1 - رد درخواست صدور روادید ویا امورات مربوط به ابطال روادید باید به فرد مربوطه ابلاغ شود.

صلاحیت هیات وزیران در خصوص روادید گذزنامه

ماده 18

  1 - هیات وزیران

الف( انعقاد معاهدات مربوط به امورات روادید وگذرنامه ولغو روادید یک جانبه در خصوص اتباع برخی از کشورها در صورت لزوم ،معافیت هزینه های صدور ویزا ، تسهیل روادید برای ورود به کشور وتعیین مهلت برای روادید.

ب( اعمال شروط ومقررات گذزنامه ای در برخی از نقاط کشور ویا کل آن در وضعیت جنگی ویا بحرانی.

پ( صلاحیت اعمال ویا رفع شروط معین جهت ورود اتباع خارجی به ترکیه

بخش دوماقامت

مجوز اقامت

19   ماده

  1 -آن دسته از اتباع خارجی که می خواهند بیش از مهلت اعتبار روادید یا لغو روادید ویا بیش از نود روز در ترکیه اقامت داشته باشند بایستی نسبت به اخذ مجوز اقامت اقدام نمایند .چنانچه ظرف مدت شش ماه از تاریخ صدور مجوز اقامت ، مجوز مزبور مورد استفاده قرار نگیرد اعتبار آن از بین می رود.

لغو مجوز اقامت ) معاف از اجازه اقامت(

20   ماده

  1 - اتباع خارجی ذیل از کسب مجوز اقامت معاف می باشند:

الف( افرادی که با روادید یا لغو روادید حداکثر نود روزه وارد کشور می شوند  تا انقضا ی مهلت مزبور از کسب مجوز اقامت معاف می باشند.

ب( افرادی که دارای مدرک هویتی افراد فاقد تابعیت می باشند.

پ( دیپلمات ها ومامورین کنسولگری هایی که در ترکیه انجام وظیفه می نمایند. خوانوادگان آن که از وزارت امور خارجه علام می شود.

ت( افرادی که در نمایندگی های نهادهای بین المللی در ترکیه فعالیت می نمایند ووضعیت آنها براساس معاهدات مشخص گردیده ،

ث( کسانی که بنابه معاهداتی که جمهوری ترکیه آنها را پذیرفته از اخذ مجوز اقامت معاف هستند.

ج( افرادی که مشمول ماده 28 قانون شماره 5901 می باشند.

چ( افرادی که مشمول فقره اول مواد 79و 83 وفقره هفتم ماده 69 می باشند.

2 - مشخصات وعکس اتباع خارجی مشمول بندهای) پ و ت و ث وج ( به استانداری ها مراجعه نمایند.

تقاضای مجوز اقامت

ماده 21

  1 - متقاضای مجوز اقامت به کنسولگری های واقع در کشور متبوع تبعه خارجی یا کشوری که وی به صورت قانونی درآن حضور دارد ارائه می گردد.

2 -آن دسته از اتباع خارجی که تقاضای صدور مجوز اقامت دارند.

دارای گذرنامه یا برگه معتبر جایگزینی باشند که اعتبار آن شصت روز بیشتر از مدت زمان اقامت در خواستی باشد.

3-   در صورتی که اسناد واطلاعات مورد نیاز در خواستی از متقاضی ناقص باشد ارزیابی وی می تواند تا مدت تکمیل نواقص به طول بکشد .اسناد واطلاعات ناقص به فرد مربوطه اعلام خواهد شد.

4-   کنسولگری ها تقاضای مجوز اقامت را همراه با دیدگاه های خویش به اداره کل می فرستند. اداره کل در صورت احساس نیاز دیدگاه های سایر نهادهای مرتبط را اخذ نموده وپس از رسیدگی به تقاضاها در خصوص صدور مجوز اقامت یا رد تقاضا اطلاعات لازم را به کنسولگری ها می فرستد.

5-   نتیجه تقاضاها حداکثر ظرف مدت نود روز مشخص می شود.

6-   امورات مربوط به رد تقاضای مجوز اقامت به فرد مربوطه ابلاغ می شود.

تقاضای صدور مجوز اقامت که می توان در ذاخل ترکیه قابل اقدام باشد.

ماده 22

  1 - تقاضای صدور مجوز اقامت ، در مواقع ذیل استثنائاً می توان در استانداری ها هم قابل ارائه باشد.

الف( در صورت درخواست ویا تصویب مقامات اداری وقضای

ب( در صورتی که جدایی تبعه خارجی از ترکیه معقول یا ممکن نباشد.

پ( مجوز های اقامت طئپولانی مدت

ت( مجوز های اقامت دانشجویی

ث( مجوز های اقامت با اهداف انسان دوستانه

ج( مجوز های اقامت برای قربانیان تجارت انسان

چ( در صورت تقاضای تغییر مجوز اقامت خانوادگی به مجوز اقامت کوتاه مدت

خ( تقاضاهایی که جهت کسب مجوز اقامت برای کودکانی که پدر ومادر آنها در ترکیه مقیم هستند صورت می گیرد.

ح( چنانچه شرایط لازم برای صدور مجوز اقامت معتبر منتفی باشد ویا به خاطر تغییر آن شرایط نیاز به تقاضای صدور مجوز اقامت مناسب با شرایط جدید اقامتی باشد.

د( در صورت تقاضای صدور مجوز اقامت برمبنای فقره دوم ماده 20 .

ز( تقاضای صدور مجوز اقامت کوتاه مدت از سوی کسانی که دورا تحصیلات عالی را در ترکیه به پایان زسانده اند.

تنظیم وشکل ظاهری مجوز های اقامت

ماده 23

  1 -مدت مجوز اقامت شصت روزه کمتر از مهلت اعتبار کذرنامه یا برگه جایگزینی آن بوده وصدور آن بستگی به هدف از اقامت داشته وبرای هر فرد خارجی به طور جداگانه صادر می گردد.

2 - شکل ومحتوای مجوز اقامت از سوی وزارت مشخص می شود ودر ضمن شکل ومحتوای مجوز کار که می تواند جایگزین مجوز اقامت هم بشود از سوی وزارت ونهادهای مرتبط تعیین می شود.

تمدید مجوز های اقامت

ماده 24

1-   مجوز های اقامت می توان از سوی استانداری ها مورد تمدید قرار  بگیرد

2-   تقاضای تمدید مهلت اقامت شصت روزه مانده به انقضای آن ودر حالت قبل از انقضای آن به استانداری ها ارائه می شود .برای متقاضیان تمدید مجوز اقامت سندی ارائه می شود که هیچ گونه هزینه ای از بابت آن دریافت نمی شود این افراد حتی در صورت انقضای مهلت مجوز اقام تا موقعی که تصمیم جدیدی در خصوص وضعیت اقامتی آنها اتخاذ نگردیده می توانند به اعتبار همان سند در ترکیه اقمت منند.

3-   مهلت مجوز اقامت تمدید شده ، پس از انقضای مهلت مجوز قبلی آغاز می شود.

4-   رسیدگی به تقاضاهای تمدید اقامت در اختیار استانداری هاست.

رد ، ابطال ویا عدم تمدید تقاضای مجوز اقامت در داخل ترکیه

ماده 25

1-               رد تقاضای مجوز اقامت ، عدم تمدید مجوز اقامت ویا ابطال آن ونیز ابلاغ این گونه امور به فرد ذینفع در داخل ترکیه از طریق استانداری ها صورت می پذیرد دراین خصوص وابستگی ها ی خانوادگی اتباع خارجی در ترکیه .مدت اقامت آنها در ترکیه وضعیت آنهادر کشور ومبدا ومنافع عالی کودک مدنظر قرار گرفته وتصمیم نهای در این باب می توان اتخاذ شود.

2-               رد تقاضای صدور مجوز اقامت ، عدم تمدید مجوز اقامت ویا ابطال ان به خود تبعه خارجی یا نماینده قانونی ویا وکیل وی ابلاغ می شود در این ابلاغیه نحوه اعتراض موثر به ایتن تصمیم ودیگر حقوق ومسئولیت های قانونی به وی اعلام می شود.

سایر احکام مرتبط با مجوز های اقامت

ماده 26

1-               ایامی که تبعه خارجی به عنوان متهم یا محکوم در زندان یا بازداشتگاه های اداری سپری می کند ، مخل مهلت مجوز اقامت محسوب نمی شود مجوز اقامت چنین افرادی می تواند ابطال شود اگر این افراد فاقد شماره هویت اتباع خارجی نباشد می تواند بدون درخواست مجوز اقامت شماره هویتی اتباع خارجی را دریافت دارند.

2-               آن دسته از اتباع خارجی که پس از اخذ مجوز اقامت وکار از طریق کنسولگری ها ، وارد ترکیه می شوند از تاریخ ورود به ترکیه حداکثر به مدت بیست روز کاری فرصت دارند تا مشخصات خود را در سیستم ثبت آدرس به ثبت برسانند.

مجوز کار در حکم مجوز اقامت

ماده 27

1-          سند تایید معافیت مجوز کارکه با استناد ماده 10 قانون مجوز کار اتباع خارجی به شماره

4817 مورخه 27 / 2003 / 2 صادر گردیده به همرا مجوز کارز معتبر در حکم مجوز اقامت نیز می باشد .از ان دسته از اتباع خارجی که سند تایید معافیت کار یا مجوز کار دریافت داشته اند ازبابت قانون مخارج به شماره 492مورخه 2 / 1964 / 7با در نظر گرفتن مهلت مجوز کار ، هزینه های مجوز اقامت دریافت گردیده.

2-          باید صدور مجوز کار ویا تمدید مجوز اتباع خارجی منوط به عدم شمول ماده

7 باشد.

وقفه در اقامت

ماده 28

1-                   در اجرای احکام این قانون چنانچه فردی به دلائلی به غیر از خدمت وظیفه عمومی ، دلائل آموزشی وبهداشتی ، در عرض یکسال به مدت شش ماه ویا در عرض پنج سال متوالی جمعاً به مدت بیش از یک سال در خارج از ترکیه حضور داشته باشد این امر ، وقفه در اقامت ترقی خواهد شد .در صورت تقاضای صدور اقامت یا تغییر مجوز اقامت از سوی افرادی که دچار وقفه در مهلت اقامت شده اند مدت قبلی ) مدت اقامت قبل از ایجادوقفه ( به عنوان مدت اقامت در ترکیه محسوب نخواهد شد.

2-                   در احتساب مدت اقامت بی وقفه .مدت اقامت دانشجویی به صورت نصف ودر خصوص سایر مجوز های اقامتی مدت اقامت به صورت کامل محاسبه می شود.

تغییر مجوز اقامت

ماده 29

1 - اتباع خارجی می توانند در صورت ازبین رفتن اخذ مجوز اقامت مطرح کرده بودن ویا در صورت بروز دلیل دیگری در این خصوص تقاضای مجوز اقامت مناسب با وضعیت جدید بنمایند.

2 -اصول ومقررات مربوط به تغییر مجوز اقامت براساس ایین نامه تنظیم می شود

انواع مجوز اقامت

ماده 30

  1 - انواع مجوز های اقامت از این قرار است:

الف( مجوز اقامت کوتاه مدت

ب( مجوز اقامت خانوادگی

پ( مجوز اقامت دانشجویی

ت( مجوز اقامت بلند مدت

ث( مجوز اقامت با هدف انسان دوستانه

ج( مجوز اقامت برای قربانیان تجارت انسان

مجوز اقامت کوتاه مدت

ماده 31

1 - اتباع خارجی ذیل می توانند مجوز اقامتی کوتاه مدت دریافت دارند:

الف( افرادی که قصد پژوهش علمی دارند

ب( افرادی که دارای اموال غیر منقول در ترکیه می باشند

پ( افرادی که به دنبال ایجاد رابطه تجاری یا کاری هستند

ت( افرادی که به برنامه های آموزشی ضمن خدمت می پیوندند.

ث( افرادی که قصد دارند براساس معاهدات دوجانبه ای که کشور ترکیه با کشور آنها به عمل آورده یا در چارچوب تبادل دانشجو با اهداف آموزش مشابه در ترکیه اقامت نمایند.

ج( افرادی که با هدف گردشگری قصد اقامت دارند

چ( افرادی که به قصد درمان وارد کشور می شوند وبه شرطی که به یکی از بیماری هایی که تهدید بهداشت عمومی محسوب می شود مبتلا نباشند.

خ( افرادی که به نا به در خواست مقامات اداری یا قضای باید در ترکیه اقامت داشته باشند .ح( افرادی که مجوز اقامت خانوادگی خود را به مجوز اقامت کوتاه مدت تغییر می دهند.

د( افرادی که در دوره های آموزش زبان ترکی شرکت می نمایند.

ذ( افرادی که به واسطه نهادهای عمومی در دوره ها ،پژوهش ها وامور آموزش در ترکیه شرکت می نمایند.

ر(افرادی که ظرف مدت شش ماه از تاریخ فارغ التحصیلی در دوره های آموزش عالی در ترکیه جهت اقامت مراجعه می نمایند.

2-   مجوز اقامت کوتاه مدت در هربار حداکثر به مدت یکسال صادر می شود.

3-   افرادی که مشمول بند )د( فقره اول می باشند حداکثر برای دوبار می توانند مجوز اقامت دریافت دارند.

4-   افرادی که مشمول بند )ر( فقره اول می باشند حداکثر برای یک بار آن هم به مدت یکسال می توانند مجوز اقامت دریافت دارند.

شرایط مجوز اقامت کوتاه مدت:

ماده 32

1 - برای صدور مجوز اقامت کوته مدت شرایط ذیل لازم است

الف( ارائه تقاضا به استناد یک یا چند مورد از دلایل مطرح شده در فقره اول ماده 31 وارائه اسناد واطلاعات مربوط با موضوع تقاضا.

ب( عدم شدن شمول ماده 7

پ( برخورداری از شرایط کلی در خصوص استاندارد های سلامت وامنیت

ت( ارئه سند سجل کیفری که از سوی مقامات ذیصلاح کشور متبوع متقاضی یا کشوری که وی در آن کشور به صورت قامونی اقامت دارد در صورت نیاز

ث( ارائه اطلاعات لازم در خصوص آدرس محل اقامت در ترکیه

رد ،ابطال ویا عدم تمدید مجوز اقامت کوتاه

ماده 33

1 - در مواقع ذیل مجوز اقانمت کوتاه مدت صادر نمی شود ، در صورت صدور باطل می شود ودر صورت انقضای مهلت تمدید نمی شود.

الف( در صورت عدم احراز یک یا چند مورد از شرطی که در ماده 32 مطرح شده ویا در صورت از بین رفتن آن شرایط

ب( در صورتی که مشخص شود اقامت صادره در راستای هدفی مغایر با هدف صدور آن مورد استفاده قرار گرفته است.

پ( در صورتی که فرد مقیم در عرض یکسال اخیر در مجموع بیش از یکصدو بیست روز در خارج از ترکیه حضور داشته باشد.

ت( در صورتی که حکم به طرد وی ویا حکم  ممنوعیت ورود به وی صادر شود.

مجوز اقامت خانوادگی

ماده 34

1 -  اتباع ترکیه ، افرادی که مشمول ماده 28 قانون به شماره 5901 هستند.

یا آن دسته از اتباع خارجی که داری یکی از انواع مجوز های اقامتی می باشند و افرادی که دارای وضعیت حمایتی ثانویه می باشند:

الف( برای همسران خارجی

ب( برای فرزند غیررشید خارجی آنها یا همسران آنها

پ( برای فرزندان خارجی مهجور آنها یا همسران آنها

 مجوز اقامت خانوادگی صادر می شود به نحوی که هر بار مدت آن بیش از دوسال نخواهد بود .در هرحال ،مهلت مجوز اقامت خانوادگی هرگز تمی تواند بیش از مهلت مجوز اقامت فردی باشد .که متقاضی )حامی(

  2 - اگر فردی بنابه قوانین حقوقی کشور متبوع خود بیش از یک همسر داشته باشد تمامی تنها می تواند برای یکی از همسران خود مجوز اقامت بگیرد .ولی برای فرزندانی که از دیگر همسرانش متولد شده اند نیز می توانند مجوز اقامت بگیرند.

3-                  هنگام صدور مجوز اقامت برای کودکان چنانکه یکی از اولیای آنها در خارج از کشور ترکیه اقامت داشته باشد ،کسب موافقت ولی مزبور لازم است.

4-                  دارنده مجوز اقامت خانوادگی ؛تا سن هیجده سالگی بدون نیاز به اخذ مجوز اقامت دانش آموزی می تواند در مدارس ترکیه تحصیل نماید.

5-                  افرادی که حداقل سه سال با مجوز اقامت خانوادگی در ترکیه اقامت گزیده اندمی توانند پس از هیجده سالگی تقاضای مجوز اقامت کوتاه مدت بنمایند.

6-                  در صورت طلاق ، برای تبعه خارجی که با یکی از اتباع ترکیه ازدواج کرده بوده است به شرطی که حداقل دارای سه سال سابقه اقامت در ترکیه با مجوز اقامت خانواده بوده باشد ، مجوز اقامت کوتاه مدت قابل صدور باشد ولی چنانکه از طریق محاکم قضای اثبات شود که طلاق همسر خارجی به علت خشونت خانوادگی بوده ، سه سال سابقه اقامت ، ضروری نخواهد بود.

7-                  در صورت فوت حامی ، افرادی که به خاطر وابستگی به وی مجوز اقامت خانوادگی اخذ کرده بودند.، بدون شرط مدت اقامت می توانند مجوز اقامت کوتاه مدت دریافت دارند . شرایط مجوز اقامت خانوادگی

ماده 35

1 - در صورت تقاضای مجوز اقامت خانوادگی ، فرد حامی بایستی واجد شرایط ذیل باشد:

الف ( چنانچه مجموع درآمد وی از حداقل حقوق ، کمتر باشد ، باید مشخص شود که هر یک از افراد خانواده مزبور ماهانه کمتر از یک سوم حداقل حقوق ، دریافت نمی دارند.

ب‌   ( تمامی افراد خانواده بایستی دارای بیمه سلامتی باشند و همگی بایستی از استانداردهای لازم برای امنیت و بهداشت عمومی برخودار باشند .

پ ( استعلام سجل کیفری به مدت پنج سال از تاریخ تقاضای مجوز اقامت در خصوص جرائمی که منافی ثبات نظام خانواده می باشد.

ت‌   ( فرد متقاضی ) حامی ( بایستی حداقل به مدت یکسال در ترکیه اقامت داشته باشد.

ث‌   ( بایستی مشخصات وی در سیستم ثبت آدرس به ثبت رسیده باشد.

2-                     در خصوص افرادی که با هدف پژوهش علمی مجوز اقامت اخذ نموده اند ، افرادی مشمول ماده 28 قانون به شماره 5901 می باشند و نیز افرادی که با اتباع کشور ترکیه ازدواج نموده اند ،بند )ت( فقره اول ضروری نمی باشد.

3-                     افرادی که با هدف اقامت به همراه فرد حامی تقاضای مجوز اقامت خانوادگی در ترکیه دارند بایستی واجد شرایط باشند:

الف ( بایستی اسناد و اطلاعات کافی در خصوص شمول فقره اول ماده 34 ارائه نمایند.

ب‌   ( بایستی اثبات نمایید که با یکی از افرادی که در فقره اول ماده 34 ذکر شده زندگی می نماید یا قصد زندگی دارد.

پ ( بایستی اثبات نماید که با هدف کسب مجوز اقامت خانوادگی اقدام به ازدواج ننموده است.

ت‌   ( هر کدام از همسران بایستی هیجده سال تمام داشته باشد.

ج ( در خصوص مهاجران و افراد دارای وضعیت حمایتی ثانویه ، شرایط ذکرشده در فقره اول این ماده مصداق ندارند.

رد ابطال و یا عدم تمدید مجوز اقامت خانوادگی

ماده 6

1 - در مواقع ذیل مجوز اقامت خانوادگی صادر نمی شود ، درصورت صدور ابطال می شود و در صورت اتمام مهلت مقرر تمدید نمی گردد:

الف ( چنانچه شروط ذکر شده در فقره های اول و سوم ماده 35 رعایت نشود یا از بین برود.

ب‌                   ( در صورتی که پس از منقفی شدن شرایط اخذ مجوز اقامت خانوادگی ، مجوز اقامت کوتاه مدت صادر نشود.

پ ( چنانچه حکم طرد یا حکم ممنوعیت ورود برای کسی صادر شود

ت‌                   ( در صورتی که مشخص شود دارنده مجوز اقامت خانوادگی ، از این مجوز در راستای هدفی مغایر با هدف از صدور آن استفاده نموده است.

ث‌                   ( در صورتیکه فرد در عرض یک سال اخیر در مجموع بیش از یکصد و هشتاد روز در خارج از ترکیه اقامت داشته باشد.

درخواست صدور مجوز اقامت خانوادگی از طریق ازدواج صوری

ماده 37

1-                  چنانچه قبل از صدور یا تمدید اقامت خانوادگی ظن معقولی وجود داشته باشد ، استانداری ها بررسی خواهند کرد که آیا ازدواج مزبور به خاطر کسب مجوز اقامت صادر شده یا نه؟ پس از این بررسی چنانچه اثبات شود که ازدواج با این قصد صورت گرفته ، از صدور مجوز اقامت خانوادگی اجتناب شده و اگر قبلاً صادر شده مجوز صادره ابطال می گردد.

2-                  استانداری های می توانند حتی پس از صدور مجوز اقامت خانوادگی نیز در خصوص صوری بودن یا صوری نمودن ازدواج بررسی به عمل آورند.

3-                  مجوزهای اقامتی که بر اساس ازدواج صوری تحصیل شده و سپس مورد ابطال قرار گرفته اند در محاسبه ایام اقامتی برای کسب مجوز اقامتی که در این قانون پیش بینی شده اند به حساب نمی آید.

مجوز اقامت دانشجویی

ماده 38

1-        برای آندسته از اتباع خارجی که می خواهند در یکی از نهادهای آموزش عالی در ترکیه مدارج کاردانی ،کارشناسی ،کارشناسی ارشد ویا دکترا را طی کنند.

مجوز اقامت دانشجویی صادر می شود.

2-        آن دسته از اتباع خارجی که بخواهند در مدارس ابتدایی وراهنمایی تحصیل نمایند ، چنانچه یک شخصیت حقیقی یا حقوقی مسئولیت وهزینه های اورا برعهده بگیرد پس از کسب رضایت از اولیای قانونی یا نماینده قانونی آنها برای مدت تحصیل بصورت یکساله مجوز اقامت دانش آموزی صادر وتمدید می گردد .

3-        مجوز اقامت دانشجویی ،هیچ گونه حقی برای پدر ومادرودیگر بستگان دانشجو در خصوص اخذ مجوز اقامت ایجاد نمی کند.

4-        چنانچه طول مدت تحصیل کم تر از یک سال باشد ، مدت مجوز اقامت دانشجو نمی تواند طولانی تر از آن باشد.

شرایط مجوز اقامت دانشجویی

ماده 39

  1 - هنگام صدور مجوز اقامت دانشجویی شروط ذیل مورد بررسی قرار می گیرد

الف ( ارائه اسناد واطلاعات مطرح شده در ماده 38

ب( عدم شدن شمول ماده 7

پ( ارائه آدرس محل اقامت در ترکیه

رد ، ابطال ویا عدم تمدید مجوز اقامت دانشجوی

ماده 49

1 - در مواقع ذیل مجوز اقامت دانشجویی صادر نمی شود ، در صورت صدور ابطال می شود ودر صورت اتمام مهلت ،تمدید نمی گردد.

الف( چنانچه شرایط مذکور در ماده 39 احراز نشود ویا از بین برود.

ب( چپنانچه دلایلی مبنی بر عدم امکان ادامه تحصیل بروز نماید.

پ( چنانکه مشخص شود دارنده مجوز اقامت دانشجویی ، از مجوز صادره در راستای هدفی مغایر با هدف صدور آن استفاده کرده است.

ت( چنانچه حکم طرد یا حکم ممنوعیت ورود دارنده مجوز صادر شود.

حق کار دانشجویان

ماده 41

1-                     دانشجویان می توان دوره های کاردانی ،کارشناسی ، کارشناسی ارشد ودکترا می توانند با اخذ مجوز کار در این کشور مشغول کار شوند.

اما شروع تحصیل، آغاز می شود و آنها نمی توانند در هر هفته بیش از 24 ساعت کار کنند.

2-                     اصول و مقررات مربوط به حق کار دانشجویان دوره های کاردانی و کارشناسی، در چارچوب سیاست های اداره مهاجرت و با همکاری مشترک وزارت، وزارت کار و امنیت اجتماعی تنظِم می شود.

مجوز اقامت طولانی مدت

ماده 42

1-                  برای آن دسته از اتباع خارجی که حداقل به مدت هشت سال بدون وقفه در ترکیه به صورت مجاز اقامت داشته باشند یا اتباعی که حائز شرایط اعلام شود از سوی شورای سیاستگذاری مهاجرت باشند با تصویب وزارتخانه، از طریق استانداری ها مجوز اقامت دائمی صادر می گردد.

2-                  افرادی که دارای حق پناهندگی، پناهندگی مشروط و وضعیت حمایتی ثانویه یا مجوز اقامت با اهداف انسان دوستانه و یا حق حمایت موقتی هستند، نمی توانند به استناد این حق تفاضای مجوز اقامت دائم بنمایند.

شرایط مجوز اقامت طولانی مدت

ماده 43

1-   جهت اخذ مجوز اقامت احراز شروط ذیل ضروری است.

الف( اقامت بی وقفه در کشور ترکیه حداقل به مدت 8 سال

ب( عدم دریافت کمک اجتماعی در عرض سه سال اخیر

پ( برخورداری از توان مالی و منبع درآمدی مناسب و منظم برای تأمین معاشرت خود و خانواده در صورت وجود.

2-   در صورتی که به دلیل برخورداری از شروط تعیین شده از سوی شورای سیاستگذاری مهاجرت اعطای مجوز اقامت طولانی مدت مجاز تشخیص داده شد، به غیر از بند)ث( سایر شروط ذکر شده در فقره اول ضروری نمی باشد.

حقوق برآمده از مجوز اقامت طولانی مدت

ماده 44

1 - اتباع خارجی که مجوز اقامت طولانی مدت دریافت داشته اند.

الف( مسوولیت خدمت سربازی

ب( حق انتخاب کردن و انتخاب شدن

پ( حق ورود به عرضه خدمات عمومی

ت( وارد کردن خودرو با حق معافیت کمرگی

و خارج از مقررات مربوط به قوانین خاص، با حفظ حقوق برآمده از امنیت اجتماعی و به شرط تبعیت از احکام مرتبط با برخورداری از این حقوق، از کلیه حقوق شناخته شده برای اتباع ترکیه برخوردار می شود.

2 - شورای)هیأت( وزیران صلاحیت سلب تمام و یا بخشی از حقوق مطرح شده در فقره اول را دارد.

ابطال مجوز اقامت طولانی مدت

ماده 45

1-   مجوزهای اقامت طولانی مدت در مواقع ذیل ابطال می شود:

الف( چنانچه تبعه خارجی از منظر نظم عمومی و امنیت عمومی تهدیدی جدی تلقی شود.

ب( چنانچه تبعه خارجی بیش از یکسال به دلایلی غیر از خدمت وظیفه عمومی اجباری در کشور متبوع خویش و دلایل بهداشتی و آموزشی در خارج از ترکیه حضور داشته باشد.

2-   اصول و مقررات مربوط به قبول و رسیدگی به تقاضای اتباع خارجی در خصوص صدور مجدد مجوز اقامت طولانی مدت در مورد آن دسته از اتباع خارجی که مجوز اقامت طولانی مدت آنها به استناد بند)ب( فقره اول ابطال گردیده و از طریق آیین نامه مشخص می شود.مجوز اقامت با انگیزه انسان دوستانه

ماده 46

1 - در مواقع ذیل، بدون الزام شروطی که برای صدور سایر انواع مجوزهای اقامتی وجود دارد ،با تصویب وزارتخانه از طریق استانداری ها مجوز اقامت انسان دوستانه حداکثر به مدت یکساله صادر می شود.

الف( هرگاه منافع عالی کودک مدنظر باشد.

ب( هرگاه علی رغم حکم به طرد یا ممنوعیت ورود اتباع خارجی ، نامبردگان نتوانند از ترکیه خارج شوند و یا خروج آنها از ترکیه معقول یا ممکن نباشد.

پ( هرگاه به استناد ماده 55 حکم طرد تبعه خارجی صادر نشود.

ت( هرگاه در مقابل اقدامات صورت گرفته بر مبنای مواد 77 ، 27 ، 53 به دادگاه مراجعه شود.

ث( در طی مدتی که برای انجام امورات مربوط به استرداد ارباب رجوع به اولین کشوری که وی به آن پناهنده شده و یا استرداد وی به یک کشور امن ثالث

ج( در مواقعی که به دلایل اضطراری و یا به خاطر حفظ منافع ملی

صدور مجوز ورود و اقامت برای تبعه خارجی از منظر نظم عمومی و امنیت عمومی ضروری باشد لکن با عنایت به مشکلات پدید آمده در خصوص صدور مجوز اقامت نتوان نوع دیگری از مجوزهای اقامتی برای وی صادر کرد.

چ(  در مواقع فوق العاده

آن دسته از اتباع خارجی که مجوز اقامت انسان دوستانه دریافت داشته اند از تاریخ صدور مجوز اقامت حداکثر به مدت بیست روز فرصت دارند تا مشخصات خود را در سیستم ثبت آدرس به ثبت برسانند.

ابطال یا عدم تمدید مجوز اقامت انسان دوستانه

ماده 47

1 - مجوز اقامت انسان دوستانه به شرط تصویب وزارت، یا از بین رفتن که موجب صدور مجوز مزبور شده بودند از طریق استانداری ها ابطال می شود و یا تمدید نمی گردد.

مجوز اقامت برای قربانیان تجارت انسان

ماده 48

1-                     برای آن دسته از اتباع خارجی که قربانی تجارت انسان شده اند می توانند در خصوص اینکه قربانی تجارت انسان شوند ظن قوی وجود داشته باشد، به منظور بهبود وضعیت روحی و برای اینکه در خصوص همکاری یا عدم همکاری صادر شوند.

2-                     در صدور اینگونه مجوزهای اقامت، شروطی که برای صدور سایر مجوزهای اقامتی لازم است، مطرح نیست.

ابطال و تمدید مجوز اقامت قربانیان تجارت انسان

ماده 49

1-                     اینگونه مجوز اقامت که به منظور بهبود و خودیابی فرد صادر می شودبا در نظر گرفتن وضعیت خاص قربانی و یا امنیت و سلامتی وی می تواند حداکثر به صورت شش ماهه تمدید شود اما در هر صورت این مدت نمی تواند در مجموع بیشتر از سه سال باشد.

2-                     چنانچه اثبات شود قربانی تجارت انسان یا فردی که ظن قوی در خصوص قربانی شدن وی وجود دارد با اقدامات خود موجب برقراری رابطه محدود با مرتکبین این جنایت شده، مجوز اقامت وی باطل می شود.

بخش سوم

اشخاص بی وطن

اثبات بی وطنی

ماده 50

1-                  اثبات بی وطنی از سوی اداره کل صورت می پذیرد برای اشخاص بی وطن « سند هویتی شخص بی وطن» تنظیم می شود که به موجب آن فرد مزبور می تواند به طور قانونی در ترکیه اقامت داشته باشد اشخاصی که از سوی کشور دیگر اقادام به اینکار نمایند از این حق برخوردار شوند.

2-                  اشخاص بی وطن پس از اخذ« سند هویتی شخص بی وطن» مسوول شناخته می شوند اینسند با کسب نظر مساعد اداره کل در استانداری ها تنظیم می شود این سند که هیچگونه هزینه ای از بابت آن دریافت نمی شود در حکم مجوز اقامت فرد نیز می باشد و هر دو سال یکبار از طریق استانداری ها تمدید می شود در «سند هویتی شخص بی وطن» که شماره هویت اتباع خارجی نیز قید می شود.

3-                  ایامی که با دارا بودن « سند هویتی شخص بی وطن» در ترکیه سپری می شود در محاسبه مدت اقامت فرد، مورد محاسبه قرار می گیرد.

4-                  « سند هویتی شخص بی وطن» با اخذ تابعیت هر کشوری از سوی دارنده این سند به خودی خود بی اعتبار می شود.

5-                  اثبات وضعیت بی وطنی و اصول و مقررات مربوط به « سند هویتی شخص بی وطن »طبق آیین نامه تعریف می شود.

حقوق و تضمینات اشخاص بی وطن

ماده 51 - اشخاصی که دارای « سند هویتی شخص بی وطن»

الف( می توانند متقاضی هریک از مجوزهای اقامتی مطرح شده در این قانون باشند.

ب( تا موقعی که تهدید جدید از منظر نظم عمومی و یا امنیت عمومی ایجاد نکنند، طرد نمی شوند.

پ( از شروطی که برای سایر اتباع خارجی وجود دارد معاف هستند.

ت( در خصوص مجوز کار تابع احکام قانون به شماره 4817 می باشند.

ث( حق برخورداری از احکام ماده 18 قانون 5682 را دارند.

ج ( آنها می توانند از حکم ماده 18 قانون و شماره 5682 استفاده کنند.

بخش چهارم

طرد

ماده 52

1 - با صدور حکم طرد تبعه خارجی می توانند به کشور مبدأ و یا به کشوری که قصد عبور از آن را دارد و یا به کشور ثالث طرد می شود.

حکم طرد

ماده 53

1-   حکم طرد بنا به توصیه اداره کل و یا رأسا از سوی استانداری ها اتخاذ می گردد.

2-   حکم: حکم طرد همراه با دلایل آن به تبعه خارجی یا نماینده قانونی یا به وکیل او ابلاغ می شود.تبعه خارجی که حکم طرد وی صادر شده چنانچه وکیل نداشته باشد مستقیماً یا از طریق نماینده قانونی اش از نتیجه حکم، نحوه اعتراض باخبر می گردد.

3-   تبعه خارجی و یا نماینده قانونی وی یا وکیل وی می توانند در خصوص حکم طرد ظرف مدت پانزده روز پس از ابلاغ حکم به دیوان عدالت اداره )دادگاه اداری( شکایت نمایند شخص مراجعه کننده به دیوان هم، رجوع خود به دادگاه را به اطلاع مقام صادر کننده حکم طرد می رساند تقاضاهای ارائه شده به دادگاه ظرف مدت پانزده روز مورد رسیدگی قرار گرفته و حکم نهایی ابلاغ می شود رأی دادگاه در اینخصوص قطعی لازم الاجرا است به منظور حفظ رضایت تبعه خارجی در مدت اقامه دعوی و یا مراجعه به دستگاه قضایی تا پایان مراحل رسیدگی قضایی تبعه خارجی طرد نمی شد.

افرادی که حکم به طرد آنها می شود.

ماده 54

1 - در خصوص اتباع خارجی ذیل حکم طرد صادر می شود:

الف( افرادی که به استناد ماده 59 قانون به شماره 5237 طرد آنها ضروری باشد.

ب( رهبر، عضور و حامی سازمان های تروریستی و یا رهبر، عضو و حامی سازمان هایجرائم سوداگرانه )سودجویانه(

پ( افرادی که جهت اخذ مجوز ورود، اقامت و روادید اطلاعات غیر واقعی و اسناد جعلی ارائه نموده داشته.

ت( افرادی که در مدتی که در ترکیه اقامت داشته اند گذران زندگی خویش را از راه های نامشروع کسب کرده اند.

ث( افرادی که حضور آنها از منظر نظم عمومی، امنیت عمومی و بهداشتی عمومی یک تهدید تلقی شود.

ج( افرادی که بیش از ده روز از مدت اعتبار روادید یا مهلت لغو روادید آنها سپری شده و یا روادید آنها باطل گردیده است.

چ( افرادی که مجوز اقامت آنها باطل گردیده است.

خ( افرادی که علی رغم اخذ مجوز اقامت بیش از ده روز پس از انقضای مهلت آن بدون عذر موجه نسبت به تعیین تکلیف خود مراجعه ننمایند.

ح( افرادی که اثبات شود بدون مجوز کار مبادرت به کار نموده اند.

د( افرادی که احکام ورود و خروج قانونی خود به ترکیه با اخلال مواجه نمایند.

ذ( چنانچه اثبات شود فردی علی رغم ممنوعیت ورود، وارد ترکیه شده باشد.

ر( افرادی که تقاضای حمایت بین المللی آنها پذیرفته نشده، افرادی که مشمول حمایت بین المللی نمی شوند، افرادی که تقاضای خود را پس گرفته اند، افرادی که تقاضای آنها کان لم یکن تلقی می شود.

افرادی که شرایط حمایت بین المللی آنها منتفی شده و یا باطل گردیده، چنانچه پس از ابلاغ حکم نهایی نتوانند به استناد سایر احکام این قانون حق اقامه در ترکیه را کسب نمایند.

ز( چنانچه ظرف مدت ده روز پس از رد تقاضای تمدید مجوز اقامت از ترکیه خارج نشوند.

2 - در خصوص افراد واجد شرایط حمایت بین المللی و نیز افراد متقاضی تنها در صورتی حکم طرد صادر می شود که اماره هایی جدی در خصوص تهدید امنیت ملی از سوی آنها موجود باشد و در باب نظم عمومی نیز تا زمانیکه حکم قطعی مبنی بر مجرمیت آنها صادر نشود، می توانند حکم طرد قابل صدور باشت.

افرادی که به حکم طرد در خصوص آنها صادر نمی شود.

ماده 55

1-                        در خصوص اتباع خارجی ذیل حتی اگر مشمول ماده 54 هم باشند حکم طرد صادر نمی شود.

الف( در صورتی که دلایل جدی وجود داشته باشد که فرد در صورت طرد، در کشور که به آن طرد می شود مورد مجازات اعدام، مورد شکنجه، مورد مجازات یا اقدامات غیر انسانی، یا غیر حیثیتی قرار می گیرد.

ب( در صورتی که به خاطر کهولت سن، حاملگی یا مشکلات جسمانی جدی مسافرت برای وی خطر جدی داشته باشد.

پ( در صورتی که به خاطر بیماری مهلک تحت مداوا باشد و در کشوری که به آن طرد می شود امکان مداوا وجود نداشته باشد.

ت( قربانیان تجارت انسان از فرایند حمایت از قربانیان برخوردار شده اند.

ث( قربانیان تجاوزات جنسی و یا تجازوات روحی و جسمی تا زمان اتمام مراحل درمان

2-                        ارزیابی موارد مطرح شده در فقره اول می توانند در خصوص هرکسی به صورت جداگانه گزیده و در صورت احضار حتمن خود را معرفی بنمایند.

درخواست برای ترک ترکیه

ماده 56

1-                     برای افرادی که حکم به طرد آنها شده است، به هنگام ابلاغ حکم طرد، برای ترک ترکیه حداقل 15 روز و حداکثر 30 روز مهلت داده می شود ولی در خصوص افرادی که احتمال فرار و مخفی شدن آنها وجود دارد، افرادی که مقررات ورود و خروج قانونی را نقض نمایند ،افرادی که از سند جعلی استفاده نمایند.

افرادی که به استناد اسناد مجهول جهت اخذ مجوز اقامت اقدام نموده باشند یا مجوز اقامت اخذ نموده باشند و این امر به اثبات رسیده باشد، .و نیز افرادی که برای نظم عمومی، امنیت عمومی و بهداشتی عمومی تهدید ایجاد نمایند این مهلت در نظر گرفته نمی شود.

2-                     برای افرادی که جهت خروج از ترکیه به آنها مهلت داده شده، « برگه مجوز خروج » صادرمی شود این برگه هیچگونه هزینه ای ندارد مسوولیت مخارج اقامت و روادید و جرائم مربوط به آنها به جای خود باقی است.

مراقبت اداری برای خاطر طرد و مدت آن

ماده 57

1-                  حکم صادره در خصوص اتباع خارجی مشمول ماده 54 در صورت دستگیری توسط مأمور بدون وقفه به استانداری اعلام می شود چنانچه صدور حکم طرد در خصوص این افراد ضروری به نظر برسند، این حکم از طریق استانداری صادر می شود مهلت رسیدگی و صدور حکم نمی تواند بیش از 48 ساعت طول بکشد.

2-                  در خصوص آن دسته از افرادی که حکم طردشان صادر گردیده است چنانچه احتمال فرار و مخفی شدن آنها وجود داشته باشد ، در صورتی که مقررات ورود و خروج به ترکیه را نقض کرده باشند، از اسناد جعلی یا فاقد اصالت استناد نموده باشند، بدون عذر موجه در مهلت مقرر ترکیه را ترک ننموده باشند، و نیز افرادی که از منظر نظم عمومی، امنیت عمومی و یا بهداشت عمومی تهدید ایجاد نموده باشند از سوی استانداری حکم مراقبت اداری صادر می گردد.

آن دسته از اتباع خارجی که در خصوص آنها حکم مراقبت اداری صادر شده از طریق یگان دستگیر کننده در عرض 48 ساعت به مراکز استرداد فرستاده می شوند.

3-                  مهلت مراقبت اداری در مراکز نمی تواند بیش از شش ماه باشد ولی این مهلت در خصوص آن دسته از اتباع خارجی که در خصوص اجرای حکم طرد همکاری ننمایند یا اسناد و اطلاعات صحیحی در خصوص کشور خویش ارائه ننمایند و در نتیجه امورات مربوط به طرد آنها به نتیجه نرسیده باشد می تواند حداکثر تا شش ماه دیگر تمدید شود.

4-                  استانداری هر ماه به طور منظم ضرورت ادامه یا عدم ادامه مراقبت اداری را بررسی می کند اگر لازم باشد مهلت سی روزه رفع می شود چنانچه ادامه مراقبت اداری ضروری تشخیص داده نشود، این امر فی الفور متوقف می شود این دسته از اتباع خارجی موظف خواهند بود در آدرس مشخصی اقامت گردیده و در صورت احضار خود را معرفی نمایند.

5-                  حکم مراقبت اداری، تمدید مهلت مراقبت اداری و نتایج بررسی های منظم ماهیانه همراه با دلایل آن به تبعه خارجی و یا نماینده قانونی وی یا وکیل وی ابلاغ می شود در عین حال، چنانچه فردی که تحت مراقبت اداری می باشد دارای وکیل نباشد نتیجه حکم و اصول و مهلت اعتراض به آن حکم به خود فرد یا نماینده قانونی وی اعلام می شود.

6-                  فردی که تحت مراقبت اداری قرار گرفته یا نماینده قانونی وی و یا وکیل وی می توانند علیه این حکم پیش قاضی صلح جزا اقامه دعوی نمایند این کار نمی تواند منجر به توقف مراقبت اداری شود به محض ارائه این درخواست، اداره، درخواست مزبور فی الفور به قاضی صلبح جزا ارسال می شود قاضی مزبور در عرض پنج روز نتیجه بررسی ها را مشخص می کند حکم قاضی مزبور، مطلق و لازم الاجراست. شخصی که تحت مراقبت اداری قرار گرفته یا نماینده قانونی وی و یا وکیل وی می توانند با طرح این ادعا که شروط لازم برای مراقبت اداری منتفی شده یا دچار تغییر گشته مجدداً به قاضی صلح جزا مراجعه نمایند.

7-                  چنانچه متقاضی رسیدگی قضایی در خصوص امورات مربوط به مراقبت اداری توان پرداخت هزینه های وکالت را نداشته باشد بر اساس قانون وکالتبه شماره 1136 مورخه 3 / 1369 / 19 برای وی خدمات وکالتی مهیا می شود.

مراکز استرداد

ماده 58

1 اتباع خارجی تحت مراقبت اداری، به مراکز استرداد منتقل می شوند.

2-                     مراکز استرداد تحت نظر وزارت کار می کنند وزارت با همکاری نهادها و سازمان های عمومی، سازمان هلال احمر ترکیه و یا سازمان های عام المنفعه که در زمینه مهاجرت تبحر دارند این مراکز را اداره می کند.

3-                     اصول و مقررات مربوط به تشکیل، هدایت، به کار گیری، چرخش کار ف بازرسی و امورات مربوط به انتقال اتباع خارجی تحت مراقبت اداری به مراکز استرداد از طریق آیین نامه تنظیم و ابلاغ می شود.

خدماتی که در مراکز استرداد، ارائه می شود.

ماده 59

1 در مراکز استرداد:

الف( برای تبعه خارجی خدمات درمانی اورژانسی و اساسی بدون هزینه ارائه می شود.

ب( برای تبعه خارجی امکان تماس و ملاقات با خویشاوندان، دفترخانه اسناد رسمی ، نماینده قانونی و وکیل فراهم می شود همچنین امکان برخورداری از تماس تلفنی برای وی مهیا می شود.

پ( برای تبعه خارجی امکان ملاقات با کسانی که قصد دیدارش را دارند، مقامات صالح کنسولگری کشور متبوع وی، نماینده کمیساریای عالی ، پناهندگان سازمان ملل فراهم می شود.

ت( منافع عالی کودکان مدنظر قرار می گیرند، خانواده ها و کودکان بی سرپرست در جاهای مجزا مورد مراقبت قرار می گیرند.

ث( در خصوص برخورداری کودکان از تعلیم و تربیت،اقدامات لازم از سوی وزارت آموزش ملی اتخاذ می شود.

2 - نمایندگان سازمان های مردم نهاد که در زمینه مهاجرت تبحر دارند می توانند با کسب مجوز از اداره کل از مراکز استرداد بازدید به عمل آورند.

اجرای حکم طرد

ماده 60

1 اتباع خارجی حاضر در مراکز استرداد، توسط یگان دستگیر کند به مبادی مرزی منتقل می شوند.

2-              آن دسته از اتباع خارجی که انتقال آنها به مراکز استرداد جهت طرد ضرورت ندارد، با هماهنگی ستادهای منطقه ای اداره کل توسط یگان دستگیر کننده به مبادی مرزی منتقل می شوند.

3-              اتباع خارجی طرد شده باید خودشان هزینه مسافرت خودشان را تأمین نمایند در صورت عدم امکان، مابقی یا کل هزینه مسافرت آنها از طریق اداره کل و از محل بودجه آن اداره تأمین می شود و می تواند تا زمانی که این هزینه ها عودت داده نشود امکان جلوگیری از ورود مجدد تبعه مزبور به ترکیه وجود دارد.

4-              اداره کل می تواند در خصوص امورات مربوط به طرد با نهادهای بین المللی، مقامات کشور مربوطه و سازمان های مردم نهاد همکاری نماید.

5-              گذرنامه ها و یا دیگر اسناد اتباع خارجی می تواند تا موقع طرد ضبط شود و می توان برای تأمین مخارج طرد، بلیت های آنها را به پول تبدیل کرد.

6-              اشخاص حقیقی و یا حقوقی که اقامت و یا خروج اتباع خارجی را ضمانت نموده اند ،در خصوص تأمین هزینه های طرد اتباع مزبور مسوول هستند در خصوص مسوولیت های کارفرمایان که بدون مجوز اقدام به استخدام اتباع خارجی نموده اند یا وکلای آنها در باب امورات مربوط به طرد اتباع مزبور حکم مقرر در فقره سوم ماده 21 قانون به شماره 4817 اعمال می گردد.

قسمت سوم

حمایت بین المللی

بخش اول

انواع حمایت های بین المللی، عدم مشمول حمایت بین المللی

پناهنده

ماده 61

1 - برای فردی که به دلیل حوادث رخداده در کشورهای اروپایی، به دلیل مسائل نژادی، دینی ،طبیعتی، وابستگی به یک گروه اجتماعی خاص و یا به خاطر افکار سیاسی اش و به خاطر ترس از اینکه مورد ظلم واقع شود و ترس وی دلایل منطقی داشته باشد، کشور متبوع خویش را ترک کرده باشد و از حمایت کشور مزبور برخوردار نباشد و یا به خاطر ترسی که ذکر شد نخواهد از حمایت مزبور برخوردار شود و یا به خاطر تجربه کردن نتیجه یک چنین حوادثی در خارج از کشور خویش حضور داشته باشد و نتواند به کشور خویش برگردد و یا به خاطر ترس که ذکر شد نخواهد به کشور خویش برگردد پس از سیر مراحل مربوط به تشخیص وضعیت افراد بی وطن، وضعیت پناهندگی صادر می شود.

پناهنده مشروط

ماده 62

1 - برای فردی که به خاطر حوادث رخداده در کشورهای غیر اروپایی، به خاطر مسائل نژادی

، دینی ، طبیعتی، وابستگی به یک گروه اجتماعی خاص و یا به خاطر افکار سیاسی اش و به خاطر ترس از اینکه مورد ظلم واقع شود و ترس وی دلایل منطقی داشته باشد، کشور متبوع خویش را ترک کرده باشد و از حمایت کشور مزبور برخوردار نباشد و یا به خاطر ترسی که ذکر شد نخواهد از حمایت مزبور برخوردار شود و یا به خاطر تجربه کردن نتیجه یک چنین حوادثی در خارج از کشور خویش حضور داشته باشد و نتواند به کشور خویش برگردد و یا به خاطر ترس که ذکر شد نخواهد به کشور خویش برگردد پس از سیر مراحل مربوط به تشخیص وضعیت افراد بی وطن، وضعیت پناهندگی صادر می شود.تا موقعی که فرد بتواند در یک کشور ثالث ساکن شود به پناهنده مشروط اجازه اقامت در ترکیه صادر می شود.

حمایت ثانویه

ماده 63

1 - کسی که از شرایط پناهندگی یا پناهندگی مشروط برخوردار نباشد ولی در صورت استرداد به کشور مبدأ یا کشور محل اقامت:

الف( به مجازات اعدام محکوم خواهد شد و یا مجازات اعدام به اجرا گذاشته خواهد شد

ب( تحت شکنجه یا مجازات و یا اقدامات غیر انسانی و غیر حیثیتی قرار خواهد گرفت

پ( به خاطر وضعیت درگیری مسلحانه بین المللی و یا داخلی، به علت اقدامات خشونت باری که تفاوتی بین مردم قائل نمی شوند با تهدید جدی مواجه باشد برای چنین فردی که از حمایت کشور مبدأ یا کشور محل اقامت خویش برخوردار نباشد و یا به خاطر تهدیدی که ذکر شد نخواهد برخوردار شود پس از سیر مراحل مربوط به تشخیص وضعیت وی، وضعیت حمایتی ثانویه صادر می شود.

عدم شمول حمایت بین المللی

ماده 64

1-   فرد متقاضی در شرایط ذیل مشمول حمایت بین المللی نمی گردد.

الف( اگر خارج از کمیساریای عالی پناهندگان سازمان ملل متحد، تحت حمایت و یا مساعدت یکی دیگر از ارگانها و یا نهادهای سازمان ملل متحد قرار داشته باشد.

ب( اگر فرد بنا به تشخیص مقامات صلاحیتدار کشور محل اقامت ، از کلیه حقوق و مسوولیت هایی که اتباع آن کشور برخوردارند، برخوردار باشد .

پ( چنانچه دلایل جدی مبنی بر مجرمیت فرد به خاطر ارتکاب به یکی از افعال مصرحه در فقره اجرای

2-   در صورتی که  حمایت و مساعدت به عمل آمده از فردی که مشمول بند)الف( فقره اول می باشد به هر دلیلی قطع شود و چنانچه وضعیت این فرد به استناد احکام مجمع عمومی سازمان ملل متحد به صورت قطعی حل نشود، این افراد می توانند از حمایت این قانون برخوردار شوند.

3-   قبل از اینکه فرد متقاضی، تقاضای حمایت بین المللی به عمل آورد، چنانچه دلایلی مبنی بر ارتکاب اعمال مجرمانه از هر نوعی در خصوص و موجود باشد، در خصوص شمول بند)ب( فقره اول بررسی های لازم صورت می گیرد.

4-   کسی که در ارتکاب جرم یا افعال مجرمانه مصرحه در بند)ب( فقره اول و نیز فقره سوم مشارکت داشته باشد و یا ارتکاب اینگونه افعال را تحریک نموده باشد مشمول حمایت بین المللی نمی گردد.

5-   علاوه بر موارد مطرح شده در بند)پ( فقره اول و نیز فقره سوم و چهارم، کسی که اماره های جدی مبنی بر ارتکاب جرائم مخل نظم عمومی و یا امنیت عمومی علیه وی وجود دارد و یا شخص بی وطن و نیز شخصی که مشمول بند)پ( فقره اول نمی باشد ولی قبل از ورود به ترکیه در کشور مبدأ یا محل اقامت مرتکب جرم یا جرائمی گردیده که ارتکاب چنین جرائمی در ترکیه مجازات حبس دارد و فقط به خاطر فرار از چنین مجازاتی اقدام به ترک کشور مبدأ و یا کشور محل اقامت خویش نموده ، مشمول حمایت ثانویه نمی گردد.

6-   چنانچه هر کدام از افراد خانواده فردی که مشمول حمایت بین المللی نمی باشد هیچ کدام از اقداماتی که موجب عدم شمول حمایت بین المللی برای فرد متقاضی گردیده را مرتکب نشده باشند عدم شمول حمایت بین المللی برای فرد متقاضی موجب عدم شمول حمایت بین المللی برای آنها نمی باشد.

بخش دوم

اصول کلی

متقاضی

ماده 65

1-     تقاضاهای مربوط به حمایت بین المللی راساً به استانداردهای ارائه می شود.

2-     چنانچه تقاضاها در داخل کشور و یا در مبادی مرزی به یگان های مأمورین تسلیم شود، این تقاضاهافی الفور به استانداری اعلام می شود امورات مربوطه به تقاضهای مزبور از طریق استانداری صورت می پذیرد.

3-     هر شخص بی وطن و یا بیگانه می تواند بنام خود تقاضایش را مطرح سازد متقاضی هم می تواند برای افراد خانواده خویش که تقاضایشان به همان دلایل مرح شده از سوی فرد متقاضی مبتنی می باشد و همراه وی وارد ترکیه شده اند نیز تقاضا ارائه دهد در چنین مواقعی موافقت افراد رشید خانواده جلب می شود.

4-     افرادی که در مهلت معقولی با مراجعه به استانداری ها تقاضای حمایت بین المللی بنمایند ،در صورتی که دلایل معتبری در خصوص ورود یا اقامت غیر قانونی در ترکیه ارائه نمایند ،بعلت نقض شرایط ورود قانونی به ترکیه یا اقامت قانونی در این کشور مورد پیگرد قضایی قرار نمی گیرند.

5 -تقاضای حمایت بین المللی، افرادی که آزادی آنها سلب شده باشد، فی الفور به استانداری اعلام می شود وبه دریافت و بررسی تقاضاها، مانع سایر امور اداری و قضایی و یا اقدامات معنی نمی شود.

کودکان بی سرپرست

ماده 66

1 - در خصوص کودکان بی سرپرست که تقاضای حمایت بین المللی دارند، احکام ذیل اجرا می شود.

الف( در کلیه امورات مربوط به کودکان بی سرپرست مراعات منافع عالی کودک شرط اصلی است از لحظه دریافت تقاضای آنها، احکام قانون حمایت کودک به شماره 5395 مورخه 3 / 2005 / 7 در خصوص آنها لازم الاجراست.

ب( با در نظر گرفتن دیدگاه کودک بی سرپرست، از سوی وزارت خانواده و سیاست های اجتماعی، کودک به پرورشگاه مناسب و یا به خویشاوندان و یا به یک خانواده ای که سرپرستی وی را بر عهده می گیرد سپرده می شود.

پ( کودکانی که شانزده سال تمام دارند می توانند در صورت خصوص شرایط مناسب به مراکز پذیرش و مراقبت سپرده شوند.

ت( در صورت امکان، با در نظر گرفتن منافع، سن و پختگی)رشید بودن( کودن برادران و خواهران به یکجا سپرده می شوند تا وقتی که ضرورت ایجاب نکند محل نگهداری کودک تغییر نمی یابد.

نیازمندان مراقبت های ویژه

ماده 67

1-                     به افراد نیازمند مراقبت های ویژه در خصوص انجام امورات و حقوق مکتوب در این بخش از اولویت برخوردارند.

2-                     در خصوص اشخاصی که مورد تجاوز جنسی، یا سایر صدمات جدی روحی، جسمی و جنسی قرار گرفته اند امکانات درمانی موثر برای عوارض ناشی از اینگونه موارد فراهم می گردد.

مراقبت اداری متقاضیان

ماده 68

1-   متقاضیان به صرف تقاضای حمایت بین المللی دارد تحت مراقبت اداری قرار نمی گیرند.

2-   مراقبت اداری متقاض 11111یان یک امر استثنایی است و متقاضی می تواند تنها در مواقع ذیل تحت مراقبت اداری قرار بگیرد:

الف( در صورتی که ظن قوی در خصوص صحت اطلاعات هویتی و تابعیتی آنها موجود باشد ،با هدف اثبات اطلاعات مزبور

ب( با هدف ورود سریع مغایر یا اصول مبادی مرزی به کشور

پ( چنانچه در صورت تحت مراقبت اداری قرار ندادن وی امکان بررسی موارد اساسی مطرح شده در تقاضای وی موجود نباشد

ت( چنانچه از منظر نظم عمومی و امنیت عمومی تهدیدی جدی ایجاد نماید

3-   ضرورت یا عدم ضرورت مراقبت اداری می توامد در خصوص هر کسی به صورت جداگانه مورد بررسی قرار بگیرد و در مواقع مشخص شده در فقره دوم: قبل از تحت مراقبت اداری قرار دادن شخص، مشکل اقامتی مطرح شده ماده 71 و کفایت و عدم کفایت مسوولیت ابلاغ قبلا مورد بررسی قرار بگیرد.

بجای مراقبت اداری سایر اصول قابل اجرا می شود اگر این اقدامات موثر واقع نشود، مراقبت اداری اعمال می گردد.

4-   حکم مراقبت اداری همراه با دلایل و مهلت مراقبت اداری به صورت مکتوب به فردی که بایستی تحت مراقبت اداری قرار گیرد و یا نماینده قانونی وی یا به وکیل وی ابلاغ می شود . چنانچه فردی که بایستی تحت مراقبت اداری قرار گیرد دارای وکیل نباشد نتیجه حکم و نحوه اعتراض به این حکم به خود نامبرده و یا نماینده قانونی وی اعلام می گردد.

5-   مدت مراقبت اداری فرد متقاضی نمی تواند بیش از سی روز باشد امورات مربوط به اینگونه افراد در کوتاه ترین زمان ممکن مورد رسیدگی قرار می گیرد با منتفی شدن شرایط منجر به مراقبت اداری بلافاصله مراقبت اداری به پایان می رسد.

6-   در تمامی مراحل مراقبت اداری، مقام صادر کننده حکم مراقبت اداری می تواند با توقف مراقبت اداری درخواست اعمال احکام و مسوولیت.

7 - فردی که تحت مراقبت اداری قرار گرفته و یا نماینده قانونی وی یا وکیل وی می تواند علیه مراقبت اداری به قاضی صلح جزا مراجعه نماید این تقاضا موجب توقف مراقبت اداری نمی گردد به محض ارائه درخواست به اداره، این درخواست بلافاصله به قاضی صادر صلح جزا تقدیم می شود قاضی مزبور ظرف مدت 5 روز بررسی ها را به نتیجه می رساند. حکم صادره از سوی قاضی مزبور ، مطلق و لازم الاجراست . فردی که تحت مراقبت اداری قرار گرفته یا نماینده قانونی وی و یا وکیل وی می توانند با ادعای اینکه شرایط منجر به مراقبت اداری منتفی شده یا دچار تغییر گردیده مجدداً به قاضی صلح جو مراجعه نمایند.

8 - فردی که بر مبنای فقره دوم تحت مراقبت اداری قرار گرفته، می تواند با کسانی که قصد دیدارش را دارند ملاقات نماید جزئیات و نحوه این امر به وسیله آیین نامه مشخص می شود فردی که تحت مراقبت اداری قرار گرفته می تواند با نماینده قانونی خویش، وکیل خود، سردفتر دفترخانه اسناد رسمی و نماینده کمیساریای عالی پناهندگان سازمان ملل متحد ملاقات نماید ،

ثبت و کنترل

ماده 69

1-   تقاضاهای حمایت بین المللی در استانداری ها به ثبت می رسد.

2-   متقاضی وظیفه دارد که در حین ثبت تقاضایش اطلاعات هویتی خویش را به درستی بیان دارد و در صورتی که سند یا مدارک مسافرتی به همراه داشته باشد که بتواند هویت وی را اثبات کند باید آن را به مقامات صالح تسلیم دارد برای نیل به این مقصود متقاضی.

3-   در مواقعی که هیچگونه سندی دال بر هویت فرد متقاضی موجود نباشد، می توان به اطلاعات حاصل از مقایسه مشخصات فردی و بررسی های به عمل آمده در جهت اثبات هویت وی استناد نمود. در صورتی که در نتیجه بررسی های به عمل آمده نیز اطلاعات لازم در خصوص هویت فرد به دست نیاید اظهارات متقاضی مورد استناد قرار می گیرد.

4-   موقع ثبت تقاضا، دلایل ترک کشور مبدأ و یا کشور محل اقامت، حوادثی که پس از ترک کشورش برای وی پیش آمده و حوادثی که موجب شده وی تقاضایش را مطرح کند، نحوه ورود به ترکیه، گذرگاه های مورد استفاده و اطلاعات مربوط به واسطه ها، در صورتی که قبلاً در کشور دیگری تقاضای حمایت بین المللی به عمل آورد یا از آن برخوردار باشد اطلاعات و اسناد مربوط به تقاضای مزبور و یا حمایت مزبور از وی اخذ شود.

5-   در حین ثبت تقاضا، زمان و محل ملاقات مشخص می شود.

6-   چنانچه احساس شود که متقاضی ممکن است بهداشت عمومی را به خطر بیندازد اقدامات کنترل بهداشت در خصوص وی به عمل می آید.

7-   برای متقاضی در حین ثبت تقاضا سند ثبتی ارائه می شود که به مدت سی روز اعتبار دارد و در این سند اطلاعات هویتی و موضوع تقاضای حمایت بین المللی از سوی وی قید می گردد . این سند می تواند در صورت ضرورت در مهلت های سی روزه تمدید بگردد سند مزبور تابع هیچگونه مخارجی نمی باشد و دارنده آن می تواند به اعتبار آن در ترکیه ماند.

اطلاع رسانی به متقاضی و خدمات مترجمی

ماده 70

1-                  به متقاضی در خصوص نحوه پیگیری تقاضای خود، حقوق و مسوولیت ها در باب بررسی های به عمل آمده در خصوص تقاضایش، نحوه عمل به مسوولیت هایش عواقب عدم همکاری با مقامات ذیصلاح و عواقب عدم عمل به مسوولیت هایش نحوه مهلت اعتراض اطلاع رسانی می شود.

2-                  در صورت درخواست، متقاضی می تواند در خصوص تقاضا، ثبت تقاضا و ملاقات های فردی از خدمات ترجمه بهره مند شود.

اجبار اقامت و مسوولیت

ماده 71

1-                  متقاضی می توامد در مرکز پذیرش و مراقبت مشخص شده برای وی اقامت نماید و یا در جای مشخصی اقامت نموده و محل اقامت خود را گزارش کند.

2-                  متقاضی مسوولیت دارد که آدرس محل اقامت خود را در سیستم ثبت آدرس به ثبت برساند و آن را به اطلاع استانداری برساند.

تقاضایی که مورد پذیرش قرار نمی گیرد.

ماده 72

1-   در موارد ذیل تقاضای متقاضی پذیرفته نمی شود.

الف( اگر بدون مطرح کردن دلیلی متفاوت، همان تقاضای قبلی خود را تکرار نماید.

ب( اگر پس از اعلام موافقت در خصوص ثبت تقاضا به نام خود، در هر مرحله از رسیدگی به تقاضای خود بدون ارائه دلیل موجهی و یا پس از رد تقاضایش بدون ارائه دلیل متفاوتی تقاضای دیگری را مطرح سازد.

پ( اگر از یکی از کشورهای مطرح شده در ماده 73 آمده باشد.

ت( اگر به یکی از کشورهای مطرح شده در ماده 73 شمول باشد.

2-   چنانچه در هر یک از مراحل بررسی، یکی از موارد مطرح شده در فقره اول مصداق پیدا کند بررسی متوقف می شود.

3-   حکم صادره در خصوص عدم پذیرش تقاضا به فرد ذیربط و یا نماینده قانونی وی یا وکیل وی ابلاغ می شود چنانچه فرد مزبور دارای وکیل نباشد، نتیجه حکم، مهلت و نحوه اعتراض به شخص خود یا نماینده قانونی وی اعلام می شود.

افرادی که از کشوری می آیند که قبلاً بدان پناهنده شده بوده اند.

ماده 73

1 - چنانچه مشخص شود متقاضی از کشوری آمده که قبلاً  پناهنده می شود در آنجا به رسمیت شناخته شده و اکنون نیز امکان برخورداری از حمایت مزبور فراهم باشد و یا امکان برخورداری از حمایت کافی و موثر با قانون منع استرداد برای وی فراهم بوده ، تقاضای وی رد شده و در خصوص استرداد وی به کشور قبلی اقدامات لازم آغاز می شود ولی تا زمانی که امورات مربوط به استرداد وی به نتیجه برسد به وی حق اقامت در کشور داده می شود این وضعیت به اطلاع فرد مربوطه می رسد چنانچه کشوری که متقاضی قبلاً در آن پناهنده بوده است از پذیرش وی امتناع ورزد مجدداً رسیدگی به تقاضای وی آغاز می شود.

افرادی که از یک کشور امن ثالث آمده اند.

ماده 74

1-   چنانچه مشخص شود متقاضی از کشور امن ثالثی که بر اساس معاهده می توانست حمایت مناسب از آن کشور دریافت دارد به ترکیه آمده در این صورت تقاضای وی مورد عدم پذیرش قرار گرفته و امورات مربوط به استرداد وی به همان کشور امن ثالث آغاز می شود ولی تا مدتی که امورات مربوط به استرداد وی به سرانجام برسد می تواند در این کشور بماند، این وضعیت به اطلاع فرد ذیربط می رسد چنانچه کشور امن ثالث از پذیرش وی خودداری نماید، رسیدگی به تقاضای وی مجدداً از سر گرفته می شود.

2-   کشورهایی زیر که حائز شرایط ذیل باشند، کشورهای امن ثالث خوانده می شود:

الف( زندگی و آزادی افراد به خاطر مسائل نژادی، دینی، طبیعتی)سرشتی( و به خاطر وابستگی به یک گروه خاص اجتماعی و یا به خاطر افکار خاص سیاسی به خطر نیفتد.

ب( قانون منع استرداد افراد به کشورهایی که در آنها امکان شکنجچه، اقدامات یا مجازات های غیر انسانی و غیر حیثیتی وجود دارد، قابل اجرا باشد.

پ( امکان تقاضای وضعیت پناهندگی وجود داشته باشد و در صورت احراز شرایط پناهندگی کشور مزبور امکانات حمایت از وی بر اساس معاهده را داشته باشد.

ت( احتمال خطر ضرر و زیان جدی برای فرد وجود نداشته باشد.

3-   تشخیص اینکه آیا کشوری برای فرد متقاضی در حکم کشور ثالث امن می باشد یا نمی باشد با در نظر گرفتن روابط بین آن شخص و. کشور مزبورف در خصوص هر فردی به صورت جداگانه مورد رسیدگی قرار می گیرد و بدینوسیله مشخص می شود که آیا استرداد وی به کشور امن ثالث موجه می باشد یا خیر.

ملاقات

ماده 75

  1   به منظور فراهم نمودن تصمیم موثر و عادلانه، با متقاضی ظرف سی روز از تاریخ تقاضا یک مصاحبه فردی انجام میشود. با توجه به حفظ حریم خصوصی شخص, فرصتی خوب برایشناسایی فرد به وی داده میشود .با این حال،در صورت لزوم حضور  اعضای خانواده ، با کرفتن رضایت فرد  مصاحبه با اعضای خانواده انجام میشود. با درخواست متقاضی، وکیل می تواند به عنوان ناظر در مصاحبه شرکت کنند

2-     شخص متقاضی برای همکاری با مقامات, مسئول فراهم آوردن همه اطلاعات و اسناد حفاظت بین المللی است.

3-     در ملاقات  با  افرادی که نیازهای خاص دارند, این افراد استثنا در نظر گرفته میشود.در مصاحبه با کودک ,روانشناسان کودک، رشد کودک، و یا مددکار اجتماعی، و یا پدر و مادر یا نماینده قانونی میتوانند حضور داشته باشند.

4-     در صورت عدم انجام ملاقات، یک تاریخ جدید برای ملاقات تعیین شده و به شخص مورد نظر ابلاغ میشود.این شامل حداقل ده روز بین ملاقات میباشد.

5-     درصورت نیاز یک ملاقات ی اضافی با متقاضی انجام میشود

6-     ملاقات ها ممکن است به صورت صوتی و یا تصویری ضبط شوند. در این صورت، به شخص مصاحبه شونده اطلاع داده میشود در پایان هر مصاحبه پروتکل تنظیم میشود و یک نمونه به شخص ملاقات شونده داده میشود.

متقاضیان  کارت شناسایی برای حفاظت بین المللی

ماده ی شماره ی 76

1-   با اتمام ملاقات متقاضی و در صورت وجود اعضای  خانوادهاش,  شمارهی شناسایی خارجی برای حفاظت بین المللی و کارت حفاظت از هویت بین المللی شش ماهه صدور می شود. اسناد هویتی افرادی که تقاضایشان هنوز بررسی نشده و به نتیجه نرسیده به مدت شش ماه افزایش می یابد.

2-   به متقاضی و اعضای  خانوادهی افرادی که در دامنه ی ماده ی 72 و 79 قرار می گیرند کارت هویت و شناسنامه داده نمی شود.

3-   فرم و محتوای کارت هویت توسط اداره  عمومی تعیین می شود.

4-   سند هویت منوط به  هیج هزینه ای نبوده و جایگزین اجاره ی اقامت می شود.

عقب نشینی و یا ترک متقاضی بر یا تلقی شدن عقب نشینی وی

ماده ی - 77 متقاضی

الف( اعلام متقاضی به صورت کتبی جهت ترک

ب( بدون هیچ عذری و سه بار پشت سر هم باید برای به مصاحبه بیاید.

ج( از مکانی که تحت نظارت اداری است باید خارج شود.

د( وظیفه اطلاع رسانی اش را بدون هیچ بهانه ای سه بار به صورت پشت سر هم انجام داده به محل اقامت مشخص شده نرفته و محل اقامتش را بدون اجاره ترک نکند.

ح( از اطلاعات شخصی اش  محافظت کند.

خ(  در صورت که ثبت نام و تعهدات ملاقات هم خوانی نداشته باشد با قبول کردن متقاضی برای ترک ارزیابی متوقف می شود.

تصمیم گیری

ماده ی 78

1-   برنامه توسط اداره کل ظرف مدت شش ماه از تاریخ ثبت نام به نتیجه  میرسد اگر ظرف این مدت تصمیمی گرفته نشود به متقاضی اطلاع داده می شود.

2-   تصمیم گیری به صورت جداگانه گرفته  میشود. بند ششم از ماده ی 64 بدون لطمه زدن به برنامه های تنظیم شده به ثبت نام هایی که به اسم خانواده انجام شده اند به صورت کلی ارزیابی می شود و این تصمیم تمام اعضای خانواده را پوشش می دهد.

3-   در تصمیم گیری در مورد کاربرد و شرایط عمومی حاکم در کشور مبدا یا محل اقامت قبلی نیازهای شخصی متقاضی در نظر گرفته می شود.

4-   برای مقابله با تهدید آزار و اذیت و آسیب جدی متقاضی در کشوری که در آن به عنوان یک شهروند است و یا در منطقه خاص کشوری که قبلاً در آن اقامت داشته و اگر شرایط حفاظت به وجود بیاید اگر وی در شرایطی باشد که بتواند با خیال راحت در این کشور سفر کرده و ساکن شود، متقاضی می تواند اعلام کند که به حمایت بین المللی احتیاجی ندارد.

5-   اگر شرایط بند چهارم به میان بیاید سبب انسداد بررسی برنامه نمی شود.

6-   این تصمیم به نماینده ی قانونی یا وکیل او ابلاغ می شود. در ارتباط با یک تصمیم ناخوشایند دلایل و مبنای قانونی این تصمیم هن نشان داده  میشود، اگر فرد مرتبط توسط یک وکیل ارائه شود  نتیجهی تصمیم در مورد روش های درخواست تجدید نظر و مدت زمانشان بود مشخص و یا نماینده ی قانونی وی خبردار می شود.

بررسی سریع

ماده ی 79 1 - متقاضی

الف( در اثنای تقاضا با بیان آنچه که نیاز است به مسائلی که نیاز به حمایت بین الملی دارند هیچ کاری نداشته باشد.

ب( با استفاده از اسناد و مدارک جعلی و یا اطلاعات گمراه کننده و یا اسناد و اطلاعات منفی ممکن است تصمیم گیری و جهت گیری اشتباه مقامات را سبب شود.

ج( برای تثبیت هویت و یا ملیت، سند هویت و یا مسافرت را با نیت بد تخریب می کند و  از دست می دهد.

د( تحت بازداشت اداری از کشور خارج شود.

   ه( فقت با هدف تاخیر و یا پیشگیری از  پیادهسازی فرستاده شدن به ترکیه در تقاضا حضور داشته

و( به خاطرتشکیل خطری برای نظم عمومی و یا به دلایل امنیت عمومی از ترکیه اخراج شود.

ی( بعد از عقب نشینی از تقاضا اگر دوباره در تقاضا حضور پیدا کنند، تقاضایشان به سرعت ارزیابی می شود.

2-   با متقاضی ای که تقاضایش به سرعت ارزیابی شده بعد از تاریخ تقاضا ظرف سه روز ملاقات انجام می شود. بعد از ملاقات نتیجه ی تقاضا ظرف پنج روز داده می شود.

3-   برنامه کاربردی با توجه به این مقاله مورد بررسی قرار گرفت، بررسی موافقتنامه های بیش از حد طولانی  میتواند به سرعت مورد بررسی قرار گیرد.

4-   تقاضای فرزندان بی سرپرست نمی تواند به سرعت ارزیابی شود.

درخواست تجدید نظر و بررسی قضایی

ماده ی 80

1 - در این بخش درخواست تجدید نظر اداری و بررسی قضایی تصمیمات اتخاذ شده به موجب مقررات اشاره شد، مقررات زیر باید اعمال شود.

الف( شخص یا  نمایندهی قانونی یا وکیل ظرف مدت ده روز پس از ابلاغ تصمیم کمیسیون می تواند درخواست تجدید نظر بکند. اما با این حالکه،  تنها چاره ی قضایی مطابق ماده های 68 ، 72 و 74 ام اعمال می شود.

درخواست تجدید نظر اداری از تصمیم گرفته شده به عنوان یک نتیجه به نماینده ی مربوطه یا حقوقی و یا وکیل او ابلاغ می شود.

ب( درخواست تجدید نظر اداری از تصمیم گرفته شده به عنوان یک نتیجه، به نماینده مربوطه یا حقوقی وی یا وکیل او ابلاغ میشود. در مورد یک تصمیم منفی، اگر شخص مورد نظر  توسط یک وکیل حمایت نشود. به وی و یا نماینده قانونی او ازنتیجه این تصمیم ودرخواست تجدید نظر در مورد روش ها و ضرب العجل ها آگاه میشود.

ج( وزارت میتواند روشهایی برای درخواست تجدید نظر اداری علیه این تصمیم را سازماندهی کنند.

د( بررسی قضایی در برابر تصمیمات گرفته شده در درون مفهوم ماده 72و 79 ، به استثنای ماده 68پانزده روز پس از دریافت تصمیم گیری، تصمیمات اداری دیگر و اقدامات ظرف سی روز پس از ابلاغ این تصمیم شخص نگران و یا نماینده قانونی وی  و یا یک وکیل می تواند توسط دادگاه صالح اداری اشاره وارد عمل شود.

د( تقاضاهای انجام شده در مورد قوانین 72و 79 به دادگاه ظرف پانزده روز به نتیجه میرسند .

تصمیم دادگاه در این زمینه نهایی است.

ه( استقرار شخص مورد نظر در انتظار نتیجه از درخواست روند محاکمه در این کشور مجاز است.

خدمات حقوقی و مشاوره

ماده ی 81

1-            متقاضی باید وضعیت حمایت های بین المللی به افراد و معاملات در مورد کسب و کار نوشته شده است در این فصل را داشته باشد، به شرطی که هزینه ها توسط آنها پرداخت شده ملاقاتشان میتواند توسط یک وکیل حمایت شود.

2-            شخص متقاضی که امکان پرداخت هزینه های وکیلرا نداردو شخصی که در وضعیت حفاظت بین المللی قرار دارد در مقابل صلاحیت این موضوع دادگاه این هزینه ها وخدمات حقوقی ارائهشده را تحت مفاد قانون شماره 1136 پوشش میدهد.

3-            فرد متقاضی و فردی که در وضعیت حمایت های بین المللی قرار دارد،  می تواند از خدمات مشاوره ارائه شده توسط سازمان های غیر دولتی بهره مند شوند.

ماده 82

         اقامت فرد واجد شرایط پناهندگی

1-                     فرد واجد شرایط پناهندگی  و وضعیت حفاظت تابعه در اداره کل، نظم عمومی و یا امنیت عمومی، به اقامت در استان با توجه خاص به اعلام زمان و روش میتواند وظیفه ی خود را به انجام برساند.

2-                     این افراد موظف به ثبت نام  آدرس در سیستم رجیستری ادرسو اطلاع دادن به دفتر فرماندارمیباشند.وضعیت حفاظت بین المللی در سند هویت متقاضیان و افرادی که در وضعیت حمایت های بین المللی طبق ماده ی 81 - 1 با پرداخت هزینه ها  توسط خودشان میتواننداز وکیل برای تمثیلشان استفاده کنند

شناسایی وضعیت حمایت های بین المللی

ماده 83

1-             برای کسانی که وضعیت پناهندگی داده می شود مدت سه سال اسناد هویت خارجی با شماره شناسایی صادرمیشود

2-             مهاجران شرطی با توجه به پناهندگان و وضعیت حفاظت تابعه،  به مدت یک سال اسناد هویت خارجی با شماره شناسایی برایشان صادر میشود

3-             هر گونه اسناد هویت موجود در پاراگراف اول و دوم شامل هیچ هزینه ای نبوده و جایگزین اجازه اقامت  میشود . فرم و محتوا اسناد هویت توسط اداره کل اسناد هویتی تعیین می شود.

ماده 84

  1 -  برای پناهندگان،  حکومت سند سفر مشخص شده در قرارداد صادر شده امیشود. 2 -  ادعاهای شرطی پناهندگان و وضعیت حفاظت از دارندگان سند سفر تابعه در چارچوب ماده

18 قانون شماره 5682 ارزیابی شده میشود

ختم  وضعیت حفاظت بین الملل

ماده 85

1-     شخص دارای وضعیت حمایت های بین المللی؛

الف( دوباره با خواسته ی خود ازحفاظت  کشور بهره مند شود

ب( شهروندی از دست رفته رابه طور داوطلبانه آن را بست اورد

ج( یک ملیت جدید به دست آورد وازحفاظت کشوری که در ان شهروند است برخوردارشود د( به طور داوطلبانه  و بجزترس از آزار اذیت کشور را ترک کرده، دوباره به آن برگشته، ه( به خاطر از بین رفتن فراهم کردن شرایط مورد نیاز برای حفاظت از کشور؛بتواند از  بهره مندی کشوری که در ان شهروند شده بهره مند شود

وضعیت حمایت های بین المللی به پایان می رسد

2-     در بررسی وضعیت زیر بند )د( و )ه( اولین  پاراگراف داده شده برای از بین بردن شرایطی که باعث از بین رفتن و یا نرفتن،و یاوجود یا عدم وجود یک تغییر مهم و دائمی  در نظر گرفته میشود.

3-     در حذف اعطای وضعیت حفاظت تابعه و یا تغییرشرایطی  که برای حفاظت لازم نیست، وضعیت به پایان می رسد. دروضعیت حفاظت فرعی اهمیت یک تغییر مهم و دائمی از شرایط  موردنیاز  مورد توجه قرار میگیرد.

4-     درصورت ظهور شرایط موجود در پاراگراف اول و سوم، وضعیت میتواند دوباره ارزیابی شود. پس از اطلاع به شخص یاد شده در مورد چرایی و ارزیابی وی به صورت شفاهی یا کتبی،برای ادامه ی وضعیتش  برای ارائه دلایل شفاهی یا کتبی و دلایل مورد نیاز به وی فرصت داده میشود

5-     تصمیم نهایی در رابطه بااموال و مبنای قانونی  به نماینده قانونی مربوطه و یا خود و یا وکیل او ابلاغ میشود. اگر شخص مورد نظر توسط یک وکیل حمایت نمیشود در مورد نتیجه ی تصمیم، روش ها و ضرب العجل ها وی و یا  نماینده قانونی او باید   آگاه میشود.

لغو وضعیت حفاظت بین المللی

ماده 86

1-   اشخاص بین المللی که وضعیت حفاظت برایشان اعطاشده؛

الف( افرادی که با استفاده از اسناد جعلی، تقلب، فریب وبیان نکردن حقیقت سبب دادن مقام به فردی شده اند

ب( بعد از دادن وضعیت  موافقت نامه های صادر شده  که در چارچوب ماده 64 نیستنده لغو می شود.

2-   لغوتصمیمات مربوط به اموال و مبنای قانونی  به شخص مورد نظر ،نماینده قانونی یا وکیل باید مربوطه ابلاغ میشوداگر شخص مورد نظر توسط یک وکیل حمایت نمیشود در مورد نتیجه ی تصمیم، روش ها و ضرب العجل ها وی و یا  نماینده قانونی او   آگاه میشود.

پشتیبانی برای بازگشت داوطلبانه

ماده 87

1 ازمتقاضیان وصاحبان وضعیت حفاظت بین المللی کسانی که مایل به بازگشت داوطلبانه میباشند می تواند حمایت های نقدی از انها شود.

2 - اداره کل،میتواندد فعالیت های  بازگشت داوطلبانه، باسازمان های بین المللی، نهادهای دولتی و سازمان  های غیر دولتی همکاری کند

بخش سومحقوق و تعهداتاصول کلی حقوق و تعهدات

ماده 88

1-                  کسانی که از وضعیت حمایت های بین المللی،برخوردارند از نیاز به روابط متقابل معاف میباشند.

2-                  رد تقاضای فرد متقاضی و یا حقوق و امکانات داده شده به افراد صاحب وضعیت حفاظت بین المللی ، حقوق و امکانات برایشان بیشتر از شهروندان ترک نمی باشد.

دسترسی به خدمات و کمک ها

ماده 89

1-        متقضی و اعضا خانواده شخص صاحب وضعیت بین الملل میتواند از خدمات آموزش و پرورش ابتدایی و متوسطه بهره مند می شود.

2-        به متقاضیان و صاحبان وضعیت بین الملل امکان دسترسی به خدات اجتماعی داده میشود

3-        متقاضی یا صاحب وضعیت حفاظت بین المللی؛

الف( اشخاصی که بیمه سلامتنداشته و توانایی پرداخت هیچگونه هزینه را ندارند منو به قانون مورخ 5 / 2006 / 31 و شماره 5510 به مفاد قانون تامین اجتماعی و بیمه بهداشت و درمان عمومی میباشند. این افراد برای پرداخت حق بیمه بهداشت و درمان میتوانند از تخصیص بودجه  مدیر کل به طور کلی بهره مند می شوند. با توجه به توانایی پرداخت این افراد حق بیمه های داده شده توسط اداره کل، تمام یا قسمتی از حق بیمه خواسته می شود.

ب( توانایی به پرداخت بیمه سلامت یا درمان پزشکی بعدا مشخص میشود ، و یا موافقت نامه های وارد شده پس از آن، ظرف ده روزهزینه ها ی بیمه  برای سلامت از طرف سازمان کلی امنیت اجتماعی تعین شده  و هزینه های دارو و درمان از شخص مورد نظر گرفته میشود 4 -  همانطور که برای دسترسی به بازار کار؛

الف( متقاضی یا پناهندگان مشروط، شش ماه پس از تاریخ درخواست برای حفاظت بین المللی میتواند  برای دریافت مجوز کاردرخواست کند.

ب( صاحب وضعیت حفاظت تابعه،یا یک پناهنده  بعد از گرفتن وضعیت تابعه میتواند به صورت مستقل و یا وابسته کار کند.قوانین مربوط به زمینه ی کسب و کار و حرفه ای خارجی ها که در آن زمینه نمیتوانند کار کنند در مقررات محفوظ می باشد. سند هویت داده شده به پناهنده یا صاحب وضعیت حفاظت تابعه میتواند  به جای اجازه کاراستفاده شودو این وضعیت در سند  هویت وی نیز نوشته میشود.

ج(  پناهندگان و صاحبان حفاظت  تابعه می توانند برای دسترسی به بازار کار و وضعیت اشتغال و تحولات در کار زندگی و شرایط اقتصادی ،برایشان برای یک دوره خاص، دربخش های کشاورزی، صنعتی و یا خدمات، حرفه ای خاص در راستای کسب و کار اختصاصی  منطقه جغرافیایی  محدود داده میشود. اما با این حال شهروند که به مدت سه سال ساکن  ترکیه بوده یا بایک شهروند ترکیه ای ازدواج کرده باشد است و صاحبان وضعیت حفاظت تابعه که فرزندشان در ترکیه به دنیا آمده باشد، این محدودیت ها اعمال نمی شود.

 د( اصول و روش های بین المللی کار صاحبان وضعیت حفاظت تابعه و متقاضیان از طرف وزارت کار و امور اجتماعی تعیین می شود.

5 - با استثنای افراد ذکر شده درماده ی 72 و 79 افرادی که محتاج بودنشان تصویب شده  با تصویب وزارت مالیه در چارچوب اصول و روش کمک هزینه  توسط وزارت مشخص شده  خرجی برایشان داده میشود.

تعهدات

ماده 90

1-                     اگر متقاضی یا کسی که دارای وضعیت حمایت های بین المللی است، علاوه بر تعهدات کتبی دراین بخش؛

الف( باگزارش اطلاعات  به روز مربوط به کار ظرف مدت سی روز

ب(  اعلام اموال منقول و غیر منقول،درآمدها، ظرف مدت سی روز

ج( گزارش درمورد تغییرآدرس، هویت و وضعیت کسب و کار ظرف بیست روز

چ( در صورت تثبیت استفاده ناعادلانه ازخدمات ارائه شده به او، و فرصت های دیگر برای کمک به وی  تمام یا بخشی از  هزینه ها بازپرداخت خواهد شد،

د(با به جا آوردن آنچه هیئت مدیره عمومی از او در چارچوب  این بخش خواسته.

2-                     در این بخش مطابق با تعهدات بر وضعیت برنامه های کاربردی برای محافظت بین المللی به استثنای آموزش و پرورش وحقوق و قانون مراقبت های بهداشتی اولیه،از دیدگاه دیگر حقوق ممکن است محدودیت هایی به میان بیایدارزیابی انجام شده است به منظور محدود کردن،به صورت فردی انجام میشود تصمیم نهایی   به نماینده قانونی مربوطه و یا خود و یا وکیل او ابلاغ میشود. اگر شخص مورد نظر توسط یک وکیل حمایت نمیشود در مورد نتیجه ی تصمیم، روش ها و ضرب العجل ها وی و یا  نماینده قانونی او باید   آگاه میشود.

بخش چهارم

سایر مقررات برای حفاظت بین المللی  و حفاظت موقت

حفاظت موقت

ماده 91

1افرادی که مجبور به ترک کشور خود شده، قادر به بازگشت به کشور ی که از آن خارج شده نمیباشند، می توانند بصورت توده ای در جهت پیدا کردن حفاظت فوری و موقتی به مرزهایمان آمده اند  و یابیگانگانی که از مرزهای مان عبور کرده اند   حفاظت موقت داده شود.

2 -  تصویب این مردم در ترکیه، اقامت در ترکیه، حقوق و تعهداتشان،کارهایی که به هنگام خروج از ترکیه بایدانجام  شود مقررات اقدامات در برابر جنبش های توده ای از سازمانهای ملی و بین المللی و نهادهای همکاری و هماهنگی بین نهاد های مرکزی و استانی  به گرفتن بخشی در تعیین وظایف و اختیارات نهادها،  توسط شورای وزیران  صادرمیشود.

همکاری با فرایندهای محافظت بین المللی

ماده 92

1-                  وزارت، در بخش کتبی فرآیندها و مسائل مربوط به حفاظت بین المللی در چارچوب قانون  شماره 1173 مورخ 05 / 05 / 1969در رابطه با  اجرا و هماهنگی کمیساریای عالی متحده برای پناهندگان، سازمان بین المللی مهاجرت و دیگر سازمان های بین المللی و غیر دولتی  در روابط بین المللی  می تواند همکاری کند.

2-                  تحقق وظیفه نظارت بر اجرای مفاد این کنوانسیون،  سازمان ملل کمیساریای عالی سازمان ملل متحد با هیئت علمی بالای خودهمکاری لازم برای پناهندگان ارائه شده میشود.

تحقق وظیفه نظارت بر اجرای مفاد این کنوانسیون،  سازمان ملل کمیساریای عالی سازمان ملل متحد با هیئت علمی بالای خودهمکاری لازم برای پناهندگان ارائه شده میشود. وزارت  برای شناسایی  برنامه، ارزیابی و تصمیم گیری فرایندهای بین المللی تحت این قانون، برای مشخص کردن نتایج تصمیم گیری وارزیابی ها ، برای این منظور با موافقت وزارت امور خارجه سازمان ملل کمیساریای عالی سازمان ملل متحد برای پناهندگان با داشتن یک ماهیت بین المللی مجاز به ایجاد پروتکل خواهند بود.

3-                  سازمان  ملل متحد برای  حفاظت بین المللی پناهندگان و متقاضیان به شمول عبور و مرورهای مرزی به شرط پذیرش متقاضی امکان دسترسی به برنامه ها  مرتبط با تقاضایش فراهم میشود کمیسیونر عالی سازمان ملل متحد می توانند در مورد پناهندگان، نظرات خود را در هر مرحله از این برنامه بیان کند.

اطلاعات مربوط به کشور مبدا

ماده 93

1-                     بررسی برنامه های کاربردی برای حفاظت بین المللی،برای تصمیم موثر وعادلانه،مسائل مربوطه که توسط متقاضی به منظور تعیین دقت و صحت گفته  توسط کشورهای متقاضی از مبدا، کشور حمل و نقل و منابع اطلاعات سازمان ملل کمیساریای عالی متحده برای پناهندگان و  از دیگر منابع اطلاعات به روز جمع آوری می شود.

2-                     ایجاد سیستم اطلاعات کشور مبداء ،جمع آوری اطلاعات، ذخیره سازی، بهره برداری از سیستم، استفاده از نهادها و سازمانهای دولتی مربوط، در چارچوب اصول و روشهای مربوطهتوسطمدیریت کل انجام می شود.

سیاست حفظ حریم خصوصی و امکان دسترسی به پرونده

ماده 94

1-                     حریم خصوصی و تمامی اطلاعات متقاضی و شخصی که دارای وضعیت حفاظت بین المللی میباشد محرمانه نگه داشته میشود.

2-                     با این حال، متقاضی و صاحب وضعیت حمایت های بین المللی و یا نماینده قانونی وکیل شخص،می تواند فایل شخصی متقاضی و مدارک  شخص صاحب وضعیت حمایت های بین المللی این فایل را بررسی کند:،  میتواند یک کپی از آن را دریافت کند.اسناد مربوط به پیشگیری از جرم و جنایت حفاظت از امنیت ملی و نظم عمومی داده نمیشود.

مراکز پذیرش و اقامت

ماده 95

1-      تامین  نیازهای مسکن  متقاضی یا کسی که صاحب یک وضعیت حفاظت بین المللی است

، بر عهده ی خودش میباشد.

2-      اداره کل  تامین  مسکن، غذا، بهداشت، اجتماعی و سایر نیازهای متقاضی یا شخص که صاحب حفاظت بین المللی میباشد را قبول کرده و میتواند مراکز  محل اقامت راه اندازی کند.

3-      در این مراکز تامین مسکن، نیازمندان در اولویت قرار دارد.

4-      مراکز پذیرش و مسکن توسط فرمانداران اداره می شود. مدیر کل، مراکز، موسسات و سازمان های دولتی، انجمن هلال احمر ترکیه وانجمن های  تخصصی که در زمینه ی مهاجرت فعایت میکنند میتواند به وسیله ی پروتکل کار کند.

5-      افرادی که در گروه متقاضی یا شخص صاحب  وضعیت حمایت های بین المللی نیستند و نیز اعضای خانواده شان  می توانند از خدمات این مراکز بهره مند شوند.

6-      خدمات ارائه شده درمراکز پذیرش و اقامت،از طریق خریدو فروش نیزانجام میشود.

7-      در حد امکان  همه ی خانواده هایی که در این مراکز ساکن هستند، حفاظت میشوند.

8-      نمایندگان سازمان های غیر دولتی مرتبط با تخصص مهاجرت با اجازه از اداره کل و پذیرش وی میتوانند به مراکز اقامتمراجعه کنند.

9-      استقرار مراکز پذیرش و اقامت ایجاد اصول و روش های مربوط به مدیریت و بهره برداری از طیق یین نامه تنظیم میشود.

قسمت چهارم

حفاظت بین المللی وخارجی

مقررات متداول

هماهنگی

ماده 96

1-                     اداره عمومی ، در حد توان اقتصادی و مالی فرصت های این کشور، متقاضی وخارجی و یا شخص صاحب  وضعیت حفاظت بین المللی برای تسهیل انطباق متقابل در کشور مان و دوباره در کشورمان جای میگیرند و یا هنگام بازگشت به کشورشان بدون وساطت اشخاص ثالث و فعالیت مستقلانه  به منظور  تسهیل به دست آوردن دانش و مهارت های لازم با بهره گیری از پیشنهادات و کمک  سازمان های دولتی، دولت های محلی، سازمان های غیر دولتی، دانشگاه ها و سازمان های بین المللی، میتواند فعالیت های  سازگار برنامه ریزی کند.

2-                     بیگانگان میتوانند در کلاس های مربوط به  ساختار سیاسی کشور، زبان، نظام حقوقی ،فرهنگ و دوره های تاریخ، حقوق و وظایف شرح داده شده در سطح پایه شرکت کنند.

3-                     استفاده ازکالا، خدمات دولتی و خصوصی، دسترسی به فعالیت های اقتصادی،آموزش و پرورش، دوره های ارتباطات اجتماعی و فرهنگی، کلاس های پایه ای بهداشت ،آموزش از راه دور و...، وتاثیر سیستم های تبلیغاتی و اطلاع رسانی، همکاری در فعالیت های اداره عمومی در نهادها و ب سازمان های غیر دولتی عمومی گسترش می یابد.

تعهد به متطابق بودن به دعوت نامه

ماده 97

1-   اتباع خارجی ومتقاضیان که دارای وضعیت   حفاظت بین المللی میباشند؛

الف( نیاز به تحقیق و تفحص در  ورود به ترکیه و یا اقامت در ترکیه،

ب( در نظر گرفتن  وجوداحتمال تبعید از مرز

ج( اطلاع رسانی معاملات مربوط به اجرای این قانونمی تواند ،امکان دعوت از فرماندار یا اداره کل مرتبط با دلایل موجودباشت . در صورت شک و تردید جدی در مورد دعوت نامه،خارجی ها بدون دعوت نامه می توانند با اجرای قانون آورده شوند. این فرایند در بازداشت اداری اعمال می شود و دوره گزارشگیری ازچهار ساعت تجاوز نمی کند.

تعهدات حامل

98   ماده 1 - حامل

الف ( بیگانگانی که به هر دلیلی ورود و یا عبورشان از مرز ترکیه رد شده، پذیرش و آمدنشان به یک کشور با برگشت مواجه می شود.

ب( همراهی کردن با خارجی در شرایط مورد نیاز، و در صورت نیاز همراهی کردن در رفت و برگشتشان

ج( مسئول چک کردن مدارک و مجوز افرادی که همراهیشان می کنند، می باشند.

2-   اداره کل می تواند از حاملان مسافر به مرزها درخواست کند قبل از حرکت به ترکیه به مسافران اطلاع دهد.

3-   اصول و روش های لازم در رابطه با تعهدات که در پاراگراف اول و دوم ذکر شده، به صورت مشترک توسط وزارت امور دریانوردی و ارتباطات صادر می شود.

اطلاعات شخصی:

99   ماده ی

1 - اطلاعات شخصی متقاضیان و اشخاص صاحب وضعیت بین الملی، توسط  ادارهی عمومی و یا حکومت، مطابق با قانون مربوطه گرفته محافظت شده و ذخیره می شود و استفاده می شود.اخطار

ماده ی 100

1-          مراحل ابلاغ مربوط به این قانون با توجه به مفاد قانون شماره ی 7201 ، مورخ 11 / 1959 / 2 انجام می شود.

2-          اصول و روش های اجرای این ماده، با در نظر گرفتن اینکه شخص مورد نظر یک غریبه است و نیز در صورت وجود شرایط ویژه، توسط مدیریت تنظیم می شود.

دادگاه صالح اداری

ماده ی 101

1 - با توجه به کاربرد این قانون در صورت سر زدن به محکمه ی اداری، در صورت وجود بیش از یک محکمه ی اداری، قضات و دادستان در محکمه ها توسط شورای عالی قضات قبل از محکمه، مشخص می شود.

مجازات اداری

ماده ی 102

1-   در صورت به میان آمدن      جریمهی سنگین تر نسبت به قوانین دیگر

الف( در صورت نقض ماده پنجم بیگانگی که به صورت غیر قانونی به ترکیه وارد شد پایه صورت غیر قانونی آن جا را ترک کنند. و یا حتی برای این کار تلاش کنند دو هزار لیره ترکیه جریمه میشوند

ب( براساس پاراگراف اول و دوم ماده ی 9 با وجود ممنوع الورود بودن به ترکیه افرادی هم که به ترکیه وارد شده اند هزار لیره ترکیه جریمه میشوند

ج( در صورت شناخته و در صورتی که در پاراگراف اول ماده ی 56 گفته شد، در رابطه با افرادی که ترکیه را ترک نمی کنند نیز هزار لیره ترکیه جریمه تعلق میکیرد

د( در مورد افرادی که در حین فعالیت هزار کرده اند در چهارچوب ماده های 57 و 58 و 90 پرداخت هزار لیره ترکیه به عنوان خسارت اداری برایشان تحمیل میشود.

2-   در صورت قرار جریمه های اداری در عرض یک سال تقویمی ندارد، جریمه ها به یک و نیم برابر افزایش پیدا میکند.

3-   خسارت اداری گفته شده در این ماده مانع استفاده سایر اقدامات اداری مندرج در قانون نمی شود.

4-   مجازات اداری گفته شده در این ماده توسط فرماندار با مقامات اجرایی و قانون تنظیم میشود جریمه باید ظرف سی روز از تاریخ ابلاغ پرداخت شود.

قسمت پنجم

اداره ی کل مهاجرتبخش اولایجاد، وظایف و صلاحیت ها

استقرار

ماده ی 103

1 - برای اطمینان از اجرای سیاست ها و استراتژیها در زمینه ی مهاجرت

 هماهنگی بین سازمانها و موسسات در مورد این مسائل، ورود بیگانگان به ترکیه و اقامتشان در آن جاه تبعید شان از مرز، حمایت و حفاظت بین المللی ,حفاظت موقت و در رابطه با حفاظت از قربانیان قاچاق و اجرای عملیات و فعالیت ها،  ادارهی کل مهاجرت وابسته به وزارت کشور تاسیس شده است.

وظایف و اختیارات

ماده ی 104

1 - وظایف واختیارات  ادارهی کل به شرح زیر است:

الف( در زمینه ی مهاجرت،      توسعهی قوانین و ظرفیت اداری، به انجام مطالعات در مورد سیاست ها و استراتژی های تعیین شده توسط شورای وزیران و به نظارت و هماهنگی اجرای سیاست ها واستراتژی ها می پردازد.

ب( انجام خدمات منشیگری هیئت مدیره و در زمینه ی مهاجرت و نظارت بر اجرای تصمیمات هیئت مدیره

ج( انجام فعالیت های کسب و کار و فعالیت های مربوط به مهاجرت

د( قانون حل و فصل 5543 مورخ 21 / 2006 / 9 در رابطه با انجام وظایف واگذار شده به وزارت

ه( انجام اقدامات مربوط به حفاظت از قربانیان قاچاق انسان

و( شناسایی افرادی که تابعیت ترکیه را ندارند و اجرای عملیات کسب و کار در رابطه با این افراد

ی( انجام اقدامات مربوط به فرایند ادغام

ز( انجام اقدمات مروبط به حفاظت موقت

ل( اجرای قانون و اطمینان از هماهنگی بین نهادها و سازمان های دولتی مرتبط به منظور مبارزه با مهاجرت های بی رویه وتوسعه اقدامات و پیگیری و اجرای اقدامات انجام شده

م( همکاری در برنامه ریزی فعالیت های نمادهای دولتی و سازمانی در  زمینهی مهاجرت ،بررسی و تصویب پروژه های پیشنهادی، نظارت بر پروژه ها و کارهای انجام شده و حمایت از اجرای پروژه های مطابق با استانداردهای بین المللی

اِ( انجام کارهای دیگر

2-                     در رابطه با وظایف مدیرکل، نهادها و سازمان ها، دانشگاه ها، دولت های محلی  سازمان های غیر دولتی به بخش خصوصی و سازمان های بین المللی مجاز به ارائه ی همکاری و هماهنگی میباشند.

3-                     درخواست هرگونه اطلاعات و سند در چهارچوب این قانون در رابطه با  ادارهی خصوصی ،بدون تاخیر توسط نهادها و سازمان های مربوطه انجام میشود.

بخش دوم

مهاجرت هیئت مهاجرت سیاستها

وظایف هیئت مدیره در رابطه با سیاست های مهاجرتی

ماده 105

1-   کمیتهی سیاست مهاجرت، ریاست وزیر امور داخلی، سیاست خانوادگی و اجتماعی از اتحادیه اروپا، امنیت کار و امور اجتماعی، امور خارجه، کشور، فرهنگ و گردشگری امور مالی، آموزش و  پرورش، بهداشت و حمل و نقل، امور دریانوردی و ارتباطات با معاون ترک خارج از کشور و جوامع مرتبط متشکل از  رئیسجمهور و مدیر  ادارهی کل مهاجرت با توجه به دستور جلسه، وزارتخانه های مربوطه، سازمان های ملی و بین المللی و غیر دولتی و نمایندگانی از ادارات و سازمان هی دیگر می توانند به این نشست دعوت شوند.

2-   هیئت مدیره باید حداقل یک بار در سال با دعوت رئیس هیئت مدیره دور هم جمع شوند .درصورت لزوم و رئیس هیئت مدیره میتواند  جلسهی فوق العاده تشکیل دهد. دستور کار نشست توسط رئیس جمهور پس از مشورت با اعضاء تعیین میشود خدمات منشیگری هیئت مدیره باید توسط اداره ی کل انجام شود.

3-   وظایف هیئت مدیره به شرح زیر می باشد.

الف( تعیین سیاست ها و استراتژی هایی مهاجرت به ترکیه، جهت نظارت و اجرای آنها

ب( آماده سازی اسناد و استراتژی و برنامه ریزی ها در زمینه ی مهاجرت

ج( مشخص کردن روش ها و تعیین اقدامات در صورت هجوم دسته جمعی

د( مشخص کردن اصول و روش ها و شرایط و مراحل ورود و اقامت کسانی که از مدت ترکیه پذیرش شده اند، با ملاحظات بشر دوستانه.

ه( در چهارچوب پیشنهادات وزارت کار و امور اجتماعی، نیروی کار خارجی و مواد غذایی مورد نیاز ترکیه، مطابق با نظر وزارت زراعت و مالداری، باید برای خارجی ها در زمینه ی شغل های فصلی در مزرعه ها دستورالعمل تعیین شود.

و( تعیین شرایط در رابطه با اعطای اجاره ی بلند مدت به خارجی ها

ی( همکاری فعال کشورهای خارجی و سازمان های بین المللی در زمینه ی مهاجرت و مشخص کردن چهارچوب این فعالیت ها

ل( برای ایجاد هماهنگی بین نهادهای دولتی و سازمان های مشغول به کار در           زمینهی مهاجرت تصمیم های مطمئن گرفته شود.

بخش سوم

سازمان مرکزی، استانی و بین المللی

واحد خدمات

سازمان

ماده ی 106

  1 - اداره ی کل، مرکز از سازمان های استانی و خارجی تشکیل می شوند.

اداره ی کل سازمان مرکزی در شبکه  نشان داده شده است.

مدیر ارشد اجرایی

ماده ی 107

1-   مدیر ارشد اجرایی، بالاترین مقام مدیریتی بوده و در قبال وزیر مسئول است.

2-   وظایف مدیر کل به شرح زیر است:

آ( قوانین اداره کل باید مطابق با برنامه ها و سیاست ها برای مدیریت دولت، تعیین شود.

ب( انجام امور قانونی لازم باید در  حوزهی قضایی اداره ی عمومی، استراتژی اهداف، اقدامات و عملکرد در تطابق با مدیریت کل باشد.

ج( نظارت بر فعالیت و عملیات اداره ی کل و سیستم های مدیریت، بررسی و نظافت بر اثر بخشی ساختار حکومت شرکت ها و اطمینان یافتن از توسعه ی مدیریت

د( تعیین سیاست و استراتژی های میان مدت و بلند مدت، و برای این منظور اطمینان یافتن از همکاری سازمان های بین المللی و غیر دولتی و دانشگاهها

ه( ایجاد هماهنگی در زمینه ی فعالیت های نهادهای دولتی

3-   برای کمک به مدیر کل  ادارهی کل، دو معاون اختصاص می توان داده شد. این معاون ،وظایفی را که از جانب مدیر کل تعیین می شود  به جا آورده و در قبال مدیر کل مسئول می باشد.

واحد خدمات

ماده ی 108

1 - وظایف اداره ی کل و واحدهای  خدماتیاش به شرح زیر می باشد.

الف( ریاست گروه خارجی

1 ( انجام فعالیت ها و عملیات مرتبط با مهاجرت منظم

2 ( انجام فعالیت ها و عملیات مرتبط با مهاجرت بی رویه

3 ( انجام وظایف واگذار شده به وزارت مطابق قانون 5543

4 ( رسیدگی به فعالیت های کسب و کار افرادی که تابعیت ترکیه را ندارند.

5 ( ایجاد هماهنگی بین نهادها و سازمانهای دولتی و مطمئن شدن از اجرای قانون، توسعه قانون ، توسعهی اقدامات و نظارت بر اجرای اقدامات انجام شده به منظور مبارزه با مهاجرت بی رویه.

انجام مقررات در رابطه با موافقت نامه های مجدد حزب بودن ترکیه و اتباع کشور ثالث و بدون تابعیت.

7 ( انجام دیگر وظایف تعیین شده توسط مدیر کل

ب( گروه حفاظت بین المللی

1 ( انجام کسب و کار و عملیات حفاظت بین المللی

2 ( انجام اقدامات مربوط به حفاظت موقت

3 ( جمع آوری و به روز رسانی اطلاعات کشور مبدا

4 ( انجام دیگر وظایف تعیین شده توسط مدیر کل

ج( وزارت حفاظت از قربانیان قاچاق انسان

1 ( انجام فعالیت و عملیات های مربوط در زمینه ی حفاظت از قربانیان قاچاق انسان

2 ( انجام پروژه های مربوط به مبارزه با قاچاق انسان و محافظت از قربانیان

3 ( راه اندازی خطوط مقابله با قربانیان قاچاق انسان

4 ( انجام دیگر وظایف تعیین شده توسط مدیر کل

وزارت سیاست مهاجرت و پروژه ها

1 ( انجام مطالعات و نظارت بر اجرای سیاست ها و استراتژی ها برای تعیین سیاست ها و استراتژی ها در زمینه ی مهاجرت

2 ( ارائه ی خدمات منشیگری به هیئت مدیره سیاست مهاجرت و نظارت و اجرای تصمیمات هیئت مدیره

3 ( انجام پروژه های مرتبط با مهاجرت

4 ( کمک کردن در فعالیت، برنامه ریزی ها و پروژه ها در زمینه ی مهاجرت، بررسی و تصویب پروژه های پیشنهادی، نظارت بر کار و پروژه های انجام شده و حمایت از اجرای پروژه های مطابق با استانداردهای جهانی و بین المللی

5 ( بررسی، تحقیق و تجربه تحلیل در رابطه با مهاجرت

6 ( با همکاری با موسسه ی آمار ترکیه، آمار مربوط به مهاجرت و حفاظت قاچاق انسان را منتشر کردن.

7 ( تهیه و انتشار گزارش سالانه در مهاجرت

8 ( انجام دیگر وظایف تعیین شده توسط مدیر کل

د( وزارت ادغام و ارتباطات

1 ( انجام عملیات و هماهنگی متقابل خارجی ها با جامعه

2 ( اطلاع رسانی عمومی در رابطه با وظایف اداره ی کل و انجام فعالیت ها در جهت افزایش آگاهی عمومی

3 ( برنامه ریزی برای انجام فعالیت های توسط عمومی و مطبوعات

4 ( انجام دیگر وظایف تعیین شده توسط مدیر کل

ه( وزارت فناوری اطلاعات

1 ( ایجاد سیستم های اطلاعاتی در رابطه با وظایف اداره ی کل و کسب و کار و مدیریت

2 ( گرفتن اطلاعات شخصی در چهارچوب این قانون، محافظت و ذخیره و استفاده از زیر ساخت های لازم برای انجام کسب و کار و مدیریت

3 ( ایجاد ارتباط بین واحدهای ستاد اداره ی کل ثبت اسناد الکترونیکی، مرتب سازی و توزیع و تامین اطلاعات و نیازهای ارتباطی و  نرمافزارهای مرتبط.

ایجاد و توسعه

4 ( انجام دیگر وظایف تعیین شده توسط مدیر کل

و( وزارت امور خارجه

1 ( ایجاد ارتباط و همکاری و هماهنگی لازم در رابطه با وظایف  ادارهی کل و فعالیت های سایر کشورها و سازمان های بین المللی فعال در منطقه، اطمینان یافتن از ارتباط و هماهنگی لازم و انجام فعالیت هایی در زمینه های جدید

2 ( موضوعاتی که در  دامنهی وظایف اداره ی کل قرار  میگیرد از اجرای روابط با اتحادیه اروپا مطمئن شدن

3 ( انجام فعالیت ها و عملیات اداره ی کل در رابطه با مسئولیت های موقت در خارج از کشور

4 ( برنامه ریزی هیئت و مقامات خارجی در رابطه با وظایف اداره ی کل و ایجاد جلسات بین المللی، کنفرانس ها، سمینارها و فعالیت های مشابه

5 ( نظارت بر فعالیت و تحولات کشورهای خارجی در حوزه ی اداره ی کل

6 ( در زمینه ی مهاجرت و مامورتی های دیپلماتیک در ترکیه و تماس ایجاد کردن

7 ( انجام دیگر وظایف تعیین شده توسط مدیر کل

        ز( وزارت گروه  توسعهی استراتژی

1 ( انجام وظایف در چهارچوب قانون مدیریت مالی و کنترل عمومی به شماره 5018 مورخ

2003 / 12 / 10 / 5126 مورخ 2005 / 12 / 22 و ماده ی 15 در رابطه با اصلاح برخی قوانین و احکام و انجام وظایف واگذار شده و توسعه ی دیگر استراتژی های مقننه و واحد خدمات مالی

2 ( انجام دیگر وظایف تعیین شده توسط مدیر کل

ر( مشاور حقوقی

1 ( در قانون شماره 659 مورخ 2011 / 09 / 26 در چهارچوب بودجه ی عمومی و مقامات دولتی و انجام خدمات حقوقی در اداراتی که بودجه ی ویژه به آنها تخصص یافته با توجه به مفاد قانون

2 ( انجام دیگر وظایف تعیین شده توسط اداره کل

ح( وزارت منابع انسانی

1 ( اداره ی کل سیاست و       برنامهریزی نیروی انسانی و  توسعهی منابع انسانی ناقصه و انجام فعالیت هایی در جهت استقرار معیارهای عملکردی

2 ( انتصاب کارکنان دفتر مرکزی، انتقال، ترفیع، بازنشستگی و انجام سایر عملیات ببرای پرسنل

3 ( انجام دیگر وظایف تعیین شده توسط مدیر کل

خ( وزارت خدمات پشتیبانی

1 ( در چهارچوب قانونی شماره 5018 ، اجاره کردن و خرید و فروش، تمیز کردن، امنیت ،روشنایی، گرمایش، تعمیر و نگهداری، حمل و نقل ارائه ی خدمات مشابه 2 ( انجام معاملات مربوط به منقول و حقار تحت قانون مربوط اداره ی کل

3 ( سازماندهی اسناد و آرشیوها و انجام فعالیت

4 (برنامه ریزی و اجرا ی خمات اورژانسی دفاع و بسیج مدنی مدیر کل

5 ( اتخاد تصمیمات لازم در خصوص پاسخگویی سریع ، موثر ومناسب به تقاضایی که در خصوص کسب اطلاعات صورت می گیرد برمبنای “قانون حق کسب اطلاعات “ به شماره 4982 مورخه 9 / 10 / 2003

6 ( ایجاد وبه کار گیری ویا اداره مراکز وپناهگاه هایی برای قربانیان تجارت انسان.

7 ( انجام سایر وظایفی که از سوی مدیر کل تعیین می شود.

اِ( ریاست دایره آموزش

1 ( برنامه ریزی واجرای اقدامت آموزشی هماهنگ با حوزه وظایف اداره کل

2 ( پخش برنامه های مناسب علمی

3 ( اجرای سمینار ،سمپوزیوم ، کنفرانس وبرنامه های مشابه دیگر

4 ( پیگیری ، انتخاب واطلاع رسانی احکام قضایی ، موضوعات وبرنامه های ملی وبین المللی وسایر اطلاعات واسناد مرتبط به دوائر ذیربط

5 ( انجام سایر وظایفی که از سوی مدیر کل تعیین می شود.

تشکیلات خارج از مرکز

ماده 109

  1 - اداره کل می تواند در چارچوب احکام موضوعات مرتبط ، تشکیلات خارج از مرکز خود را ایجاد نماید.

تشکیلات خارج از کشور

ماده 110

1-                  اداره کل ، صلاحیت ایجاد تشکیلات خارج از کشور خود را برمبنای مصوبه شماره 189 مورخه 13 / 1983 / 2 در خصوص قانون مربوط به تشکیلات خارج از کشور نهادها وسازمان های عمومی دارد.

2-                  وظایف مشاورانی که در زمینه مهاجرت در سفارت های کبری انجام وظیفه می نمایند از این قرار است:

الف( بین نهادها وسازمان های واقع ، در کشور های محل خدمت خویش و اداره کل در زمینه مهاجرت ، هماهنگی وهمکاری ایجاد نمایند.

ب( پیگیری پیشرفت های به عمل آمده در حوزه وظایف اداره کل وگزارش آن به اداره کل

پ( پیشگیری موضوعات مربوط به حوزه مهاجرت در بین دو کشور

ت( برقراری ارتباط لازم در خصوص تسهیل امورات مربوط به طرد یا بازگشت اتباعی که بدون رعایت مقررات مهاجرتی وارد کشور شده اند.

ث( انجام امورات برمبنای اطلاعات کشور مبدا.

ج( انجام وظایف محوله از سوی اداره کل در خصوص مبارزه با تجارت انسان و حمایت از قربانیان

چ( آماده کردن وپیشنهاد پروژه هایی برای مبارزه با تجارت انسان وحمایت از قربانیان وهمکاری در زمینه مهاجرت با مشارکت کشور محل خدمت وپیگیری پروژه های در حال اجرا

خ( انجام سایر وظایف محوله از سوی اداره کل

3 - وظایف وابسته های امور مهاجرتی که در کنسولگری ها انجام وظیفه می نمایند از این قرار است:

الف( قبول ورسیدگی به تقاضاهای ارائه شده به کنسولگری ها در زمینه صدور روادید ومجوز اقامت

ب( جمع آوری اطلاعات واسناد مرتبط با تقاضاهای واصله ، درخواست از تبعه خارجی در خصوص تکمیل اطلاعات واسناد ، بررسی وارزیابی اسناد واطلاعات ماخوذه.

در صورت نیاز با ملاقات متقاضی وثبت موارد مربوطه.

ت(رسیدگی به تقاضاهای واصله برای صدور روادید هایی که صدور آنها در صلاحیت کنسولگری می باشد ودرمورد مجوز اقامت وروادید هایی که صدور آنها نیازمند کسب نظر از اداره کل می باشد.پس از کسب نظر اداره کل ، ارسال به کنسول جهت تایید.

ث( پیگیری پیشرفت های به عمل آمده در زمینه امور مهاجرتی در کشور محل خدمت وآماده کردن گزارش های سالیانه

ج( انجام سایر وظایف محوله از سوی اداره کل

کارگروه ها وصلاحیت تنظیم نظام نامه

ماده 111

1 -در تشکیلات مرکزی اداره کل ، با هدف پیشبرد امور ، با دستور روسای واحد ها وتصویب مدیر کل تشکیل کارگروه ها امکان پذیر می باشد.

گروه های مزبور تحت نظر وهماهنگی فردی متخصص که از سوی مدیرکل تعیین می شود فعالیت می کند.

2 - اداره کل صلاحیت تنظیم نظام نامه هایی در خصوص وظایف ، صلاحیت ها ومسئولیت های آن اداره را دارد.

پاسخگویی مدیران ودایره صلاحیت ها

ماده 112

1-                  مدیران اداره کل در هر رتبه ای که باشند در خصوص انجام وظایف محوله در راستای موضوعات تعیین شده برنامه ها وطرح های راهبردی ، همگامی با استاندارد های کیفی خدمات وعملکردها در مقابل مقامات بالاتر از خود پاسخگو هستند.

2-                  مدیر کل وهر یک از مدیران اداره کل در هر رتبه ای می توانند پاره ای از اختیارات وصلاحیت های خود را  به رتبه های پایین ترواگذار نمایند البته باید حدود این اختیارات مشخص گردیده ومکتوب شود این امر به نحو مناسبی به اطلاع فرد ذیربط می رساند.

بخش چهارمکمیسیون ها وهیات ها دائمی وکمیسیون های موقت

کمیسیون ها وهیات های دائمی

ماده 113

1-   کمیسیون ها ونهاد های دائمی اداره کل از این قرارند.

الف( هیات سخنگوی مهاجرت

ب( کمیسیون بررسی وحمایت بین المللی

پ( هیات هماهنگی مقابل  با مهاجرت غیرقانونی

2-   صلاحیت های اعضای کمیسیون ها وهیات های دائمی ، زمان ومکان ، گردهمایی های عادی وفوق العاده آنها ، اصول ومقررات فعالیت وتصمیم گیر های آنها ودیگر اصول مرتبط با کمیسیون ها وهیئت های مزبور از طریق آیین نامه مشخص می گردد.

3-   دبیرخانه کمیسیون ها وهیات های دائمی وخدمات حمایتی از سوی اداره کل تعیین وتامین می شود.

هیات سخنگوی مهاجرت

ماده 114

1-   هیات سخنگوی مهاجرت ، به ریاست مشاور وزیر یا معاون مشاور وزیر وبا حضور نمایندگان سازمان حقوق بشر ترکیه ، اتحاده اروپا ونمایندگان وزارت خانه های امور خارجه و امنیت اجتماعی وکار حداقل در سطح روسای دوائر ، مدیر کل ،معاونان مدیر کل ، روسای اداره اتباع خارجی ، اداره حمایت بین المللی ، اداره حمایت از قربانیان تجارت انسان،

دایره روابط عمومی واطلاع رسانی ،اداره پروژه ها وسیاست گذاری مهاجرتی ، نماینده کمیسیار عالی پناهندگان سازمان ملل متحد در ترکیه ، نماینده سازمان مهاجرت بین المللی در ترکیه ، پنج نفر متخصص موضوعات مهاجرتی وپنج نفر از نمایندگان سازمان های جامعه مدنی که در زمینه مهاجرت فعال می باشند تشکیل می یابد.

امکانات دعوت از متخصصان داخلی وخارجی در زمینه امور مهاجرتی از سوی رئیس هیات ، به گرد همایی های هیات واخذ دیدگاه های آنها وجود دارد .هیات در شرایط عادی سالانه دوبار گردهمایی تشکیل می دهند با دعوت رئیس هیات در هر موقعی می توانند گرد همایی فوق العاده تشکیل دهد.موضوع گرد همایی از سوی رئیس هیات مشخص می شود.

2-   متخصصان امور مهاجرتی ونمایندگان سازمان های جامعه  مدنی در چارچوب اصول ومقرراتی که از سوی وزارتخانه ها تعیین می شود ، وانتخاب می شوند  .

3-   وظایف هیات از این قرارند:

الف( پیگیری اقدامات مهاجرتی وارائه پیشنهادات

ب( ارزیابی نظام نامه های برنامه ریزی شده جدید در زمینه مهاجرت

پ( ارزیابی پیشرفت های بین المللی ومنطقه ای به عمل آمده در حوزه حقوق وسیاست های مهاجرتی وبررسی امکان تصمیم این پیشرفت های در ترکیه

ت( ارزیابی اقدامات وبررسی های به عمل آمده در حوزه مهاجرت

ث( تشکیل کمیسیون های فرعی به منظور فعالیت در حوزه مهاجرت وارزیابی گزارش های منتشره در خصوص فعالیت های کمیسیون.

4-   احکام مشورتی هیات از سوی اداره کل وسازمان ها ونهادهای عمومی مورد استفاده قرار می گیرد.

کمیسیون ارزیابی حمایت بین المللی

ماده 115

1-   کمیسیون ارزیابی حمایت بین المللی با ریاست نماینده اداره کل وبا حضور نمایندگان وزارتخانه های امور خارجه وعدالت )دادگستری ( ویک متخصص امور مهاجرتی تشکیل می شود .نماینده نمایندگی کمیساریای عالی پناهندگان سازمان ملل متحد درترکیه می تواند به عنوان عضو ناظر به این کمیسیون دعوت شود.در تشکیلات مرکزی یا تشکیلات خارج ازمرکز اداره کل یک یا چند کمیسیون می تواند تشکیل شود. نماینده اداره کل ومتخصص امور مهاجرت برای مدت دوسال وسایر اعضا حداقل برای مدت یک سال به عنوان اعضای اصلی وعلی البدل تعیین می شوند، برای رئیس واعضای کمیسیون تا پایان ماموریت محوله ، وظایف دیگری محول نمی شود.

2-   وظایف کمیسیون ازاین قرارند:

الف( تصمیم گیری در خصوص احکام مراقبت اداری وتقاضا های رد شده رسیدگی وپاسخگویی وارزیابی های دارای فوریت ، رسیدگی وتصمیم گیری در خصوص اعتراض های صورت گرفته نسبت به احکام صادره درباب تقاضاهای حمایت بین المللی وافراد واجد شرایط حمایت بین المللی.

ب( رسیدگی وتصمیم گیری در خصوص اعتراض های صورت گرفته نسبت به خاتمه حمایت بین المللی یا ابطال آن.

3-   کمیسیون ها تحت نظر مدیرکل فعالیت می نمایند.

هیات هماهنگی مبارزه با مهاجرت غیرقانونی

116

1-                     هیات هماهنگی مبارزه با مهاجرت غیر قانونی به ریاست مشاور وزیر ویا معاون مشاور وزیر وبا حضور نمایندگان فرماندهی کل نیرو های مسلح ، وزارتخانه های امور خارجه وامنیت اجتماعی کار ، مشاور سازمان اطلاعات ملی ، یگان های مامورین ضابط واداره کل ، که حداقل در حد رئیس دایره باشند تشکیل  می شود.

2-                     نمایندگانی از یگان های مرکزی وخارج از مرکز سازمان ها ونهاد های عمومی مرتبط سازمان های جامعه مدنی ونهادهای بین المللی مرتبط ونیز متخصصان خبره در این زمینه می توانند به گرد همایی های هیات دعوت شوند .هیات به طور منظم هرشش ماه یک بار گرد همایی برپا می کند .علاوه براین بنا به دعوت رئیس هیات در هر زمانی می تواند گردهمایی فوق العاده برپا دارد. موضوع گرد همایی با در نظر گرفتن دیدگاه های اعضا از سوی رئیس هیات مشخص می شود.

3 -وظایف هیات ازاین قرارند:

الف( ایجاد هماهنگی بین یگان های مامورین وسازمان ها ونهادهای عمومی مرتبط به منظور مبارزه موثر با مهاجرت غیر قانونی

ب( اتخاذ تدابیر موثر در خصوص راه های ورود وخروج غیر قانونی به کشور

پ( اتخاذ تدابیر موثر در خصوص مهاجرت غیرقانونی

ت( برنامه ریزی در خصوص موضوعات مربوط به مبارزه با مهاجرتن غیر قانونی اجرا وپیگیری آنها.

)ث(تصمیمات هیات ، قبل از اجرا از سوی سازمان ها ونهادهای عمومی مورد ارزیابی قرار می گیرد.

کمیسیون های موقت

ماده 117

1 - اداره کل می تواند به منظور پیگیری اقدامات در خصوص موضوعات مرتبط با وظایفش با تصویب وزیر ، با بهره گیری از سازمان ها ونهادها ی عمومی ، سازمان های جامعه مدنی ، سازمان های بین المللی ومتخصصین فن اقدام به تاسیس کمیسیون های موقت نماید.

3 - اصول ومقررات مربوط به نحوه تشکیل کمیسیون های موقت ، تعداد اعضا ، صلاحیت های انتخاب وانتصاب ،زمان ومکان گرد همایی های عادی وفوق العاده ، فعالیت وتصمیم گیری ودیگر امور از طریق آیین نامه مشخص می شود.

قسمت پنجم

احکام مربوط به پرسنل وانتصاب

انتصاب وابلاغ مسئولیت

ماده 118

1-                  در اداره کل ، مدیرکل وسایر کارکنانی که به عنوان معاون مدیر کل خدمت می نمایند به طور مشترک از طرف وزیر وسایر کارکنان با پیشنهاد مدیر کل وتصویب وزیر منصوب می شوند.

2-                  کلیه پرسنل سازمان ها ونهادهای عمومی مرتبط با موافقت خود ونهاد مربوطه به صورت موقت می توانند قبول مسئولیت نمایند .دراینصورت حقوق ومزایا پرسنل مربوطه از طریق سازمان متبوع آنها پرداخت خواهد شد .پرسنلی که به این ترتیب قبول مسئولیت می نمایند از سازمان خود مرخصی ماهانه می گیرند .سوابق خدمت در اداره کل جزء سوابق کاری آنها تلقی می شود ورابطه آنها با کادر ثابت اداممه می یابد .این افراد به موقع ترفیع می یابند .تعداد پرسنلی که به آنها مسئولیت کار محول می شود نمی تواند بیش از سی درصد کل پرسنل باشد.

احکام مربوط به پرسنل

ماده 119

1-   متخصص امور مهاجرت ومعاون متخصص امور مهاجرت در تشکیلات مرکزی اداره کل می تواند در تشکیلات خارج از مرکز آن اداره به عنوان متخصص امور مهاجرت شهر یا معاون متخصص امور مهاجرت شهر به استخدام در آید.

2-   برای انتصاب به عنوان معاون متخصص امور مهاجرت ومعاون متخصص امور مهاجرت شهر علاوه بر شرایط ذکر شده در ماده 48 «قانون مامورین دولت « به شماره 657 و تاریخ 14 / 07 / 1965 فرد باید دارای اطلاعات حقوقی وسیاسی بوده وباید در حوزه های روابط بین الملل واقتصاد حداقل به مدت 4 سال در مقطع کارشناسی تدریس کرده باشد وعلاوه بر اینها باید از دانشکده هایی که از طریق آیین نامه مشخص شده یا دانشکده های داخل وخارج از کشور همتراز آنها که از سوی هیات آموزش عالی مورد تایید می باشد فارغ التحصیل شده باشد ودر آزمون رقابتی خاصی که برگزار خواهد شد موفق شود آزمون رقابتی معاونت متخصص امور مهاجرتی ومعاونت متخصص امور مهاجرتی شهر دارای مراحل کتبی وشفاهی می باشد.

3-   در استخدام معاونان متخصصین امور مهاجرت ،نتیجه ازمون ، ارائه پایان نامه ،وآزمون های شایستگی و ورود آنها به دایره تخصص ،احکام مطرح شده در ماده 41 قانون به شماره 657مدنظر قرار می گیرد.

4-   افرادی که به معاونت متخصص امور مهاجرت شهری ارتقاء می یابند ،به شرط حداقل سه سال کار پیمانی حق شرکت در آزمون شایستگی )مهارت ( را پیدا می کنند افرادی که نتوانند آزمون مزبور را با موفقیت پشت سر بگذارند ویا بدون عذر موجه از شرکت در آن خودداری کرده باشند درعرض یکسال یک بار دیگر حق شرکت در آزمون را پیدا می کنند .افرادی که در آزمون دوم هم ناموفق باشند یا از شرکت در آن خودداری نمایندعنوان معاونت متخصص امور مهاجرتی را از دست می دهند ودر جایگاهی مناسب به عنوان کادر پرسنلی به کار گرفته می شوند .اصول ومقررات مربوط به استخدام متخصص امور مهاجرت ومعاون متخصص امور مهاجرت ،آزمون رقابتی ،تشکیل کمیسیون ها ،شایستگی ها وآزمون شایستگی ،ارتقاء ،آموزش ،کار واعطا مسئولیت به آنها از طریق آیین نامه تنظیم می شود.

5-   در اداره کل ،درخصوص اموراتی که نیازمند تخصص واطلاعات خاصی می باشد متخصص خارجی می تواند به استخدام در آید .خالص پرداختی  ماهیانه به این گونه پرسنل به شرط این که از خالص پرداختی ماهیانه به متخصص درجه اول  امورمهاجرت بیشتر نباشد از طریق مدیر کل تعیین می شود واین امر براساس بند الف فقره اول ماده 4 قانئن به شماره 5510 تضمین می شود .تعداد افرادی که به این نحو به استخدام در می آیند نمی تواند بیش از یک صدم مجموع تعداد پرسنل اداره کل باشد اصول ومقررات مربوط به استخدام آنها از طریق آیین نامه تعیین می شود.

6-   در اداره کل ،مدیر کل ،معاونان مدیر کل و روسای دایرع پروژه ها وسیاستهای مهاجرت

،دایره روابط عمومی واطلاع رسانی ،دایره روابط خارجی ،دایره تعیین راهبردها ودایره خدمات حمایتی ومشاوران امور مهاجرت از میان کارکنان اداری کشوری انتخاب وبه کار گمارده می شوند.

کارکنان

ماده 120

  1 - اصول مربوط به کارگیرری کادرهای اداره کل بر مبنای مصوبه مورخه 1983 / 12 / 13به شماره 19 در خصوص کادر عمومی وقانونی مربوطه تعیین می شود.

بخش ششم

انواع احکام

آیین نامه

ماده 121

1 - اصول ومقررات مربوط به این قانون از طریق آیین نامه هایی که صادر می شود ، تعیین می شود.

احکام عطفی

122    ماده

1 -در سایر موضوعات ،عطف هایی که به قانون مربوط به» اقامت سیاحت اتباع خارجی در ترکیه « به شماره 5683 مورخه 15 / 1950 / 7 افزوده شده در حکم عطف های افزوده شده به این قانون می باشد. آنچه در موضوعات دیگر تحت عنوان «تذکره اقامت «اتباع خارجی ذکر شده همان است که دراین قانون تحت عنوان «مجوز اقامت گذکر شده است.

احکام تغییر یافته

123    ماده

  1 - عبارت هموطنان برای اتباع خارجی که درماده 34 قانون گذرنامه به شماره 5682 مورخه

15 / 1950 / 7آمده در این قانون به «برای هموطنان «تغییر یافته است.

2 -بندهای ذیل به فقره اول ماده 88 قانون مخارج به شماره 492 مورخه 2 / 1964 / 7افزوده شده است:

ج( کسانی که مجوز اقامت طولانی مدت دریافت کرده اند

چ(کسانی که قربانی تجارت انسان شده اند

3 - در قانون مامورین دولت به شماره 657مورخه 14 / 1965 / 7

الف (دربند به شماره) 11 (فقره الف (بخشی باعنوان «احکام مشترک «درماده 36 بعد از عبارت «معاونان متخصصین امور مهاجرت شهری «،بعد از عبارت «تخصص منابع طبیعی وانرژی «عبارت «متخصص امور مهاجرت ،متخصص امور مهاجرت شهری «افزوده شده است.

ب( دربند )چ( بخش « الف – تضمینات خدمت خاص «قسمت) 2 - تضمینات ( ماده 152 بعد از عبارت «متخصصین هیات آموزش عالی «عبارت «متخصصین امور مهاجرت «آمده ،در بند )ح( بعد از عبارت «متخصصین برنامه ریزی شهری وزارت کشور « عبارت «متخصصین امور مهاجرت شهری «افزوده شده است.

پ( در بند )ج( بخش« 1 - نوع خدمات اداره کل « جدول شماره) 1 ( بعد از عبارت متخصصین اتحادیه اروپا «عبارت «متخصصین امور مهاجرت «، در بند )ح( بعد از عبارت « متخصصین برنامه ریزی وزارت کشور «عبارت « متخصصین امور مهاجرت شهری “ افزوده شده است 4 - بند ذیل به فقره اول ماده 19 قانون مربوط به وظایف و تشکیلات وزارت کشور به شماره

3125 مورخه 14 / 1385 / 2 افزوده شده است.

ث( مدیریت کل اداره مهاجرت:

5 - در قانون مربوط به مجوز های کار اتباع خارجی به شماره 4817 مورخه 27 / 2003 / 2

الف( عبارت با مهلت مجوز اقامت از متن فقره اول ماده 5 حدف شده است

ب( بند ذیل به فقره اول ماده 8 افزوده شده است .

خ( برای اشخاص بی وطن و تبعه خارجی که وضعیت پناهندگی مشروط از سوی وزرات کشور اعلام شده و تقاضای حمایت بین الملی دارند.

پ( فقره اول ماده 12 به شکل زیر تغییر یافته است.

اتباع حارجی اولین تقاضای خود را به کنسولگری های جمهوری ترکیه در کشوری که در ان حضور دارند ارائه می دهند . کنسولگری این تقاضا ها را برای وزارتخانه های مربوطه ارسال می نمایند و وزارتخانه با کسب نظر از مراجع زیر ربط بر اساسماده 5 این تقاضا ها را ارزیابی می کند در صورتی که مناسب تشخیص داده شود به تبعه حارجی مجوز کار داده می شو.د .

اتباع خارجی می توانند تا مدتی که در مجوز کار دکر شده در کشوذ ترکیه بمانند و کار کنند.

ت(بند پ فقره او.ل ماده 14 به شکل زیر تغییر یافته است:

پ( اعلام نظر منفی وزارت کشور

ث( بند الف فقره اول ماده 16 به شکل زیر تغییر یافته است:

الف( صدور حکم طرد تبعه خارجی و یا ممنوعیت ورود به ترکیه

6-    به جدول ضمیمه شماره) 1 ( قانون کنترل و هدایت مالی عمومی به شماره 5018مورخه

2003 / 12 / 10 ردیف 55 اداره کل مهاجرت افزوده شده است.

7-    در قانون خدمات نفوس به شماره 5490مورخه 25 / 2006 / 4

الف( بند )چ – چ( فقره اول ماده 3 به شکل زیر تغییر یافته است.

چ – چ : دفتر کل اتباع خارجی : دفتر کلی که در ان کسانی هستند که در ترکیه سند هویتی اشخاص بی وطن دریافت کرده اند و کسانی که به هر دلیل حداقل به مدت نود روز مجوز اقامت دریافت کرده اند از سوی کسانی که به طریق قانونی نمره ی هویت اتباع خارجی درخواست می کنند به ثبت رسیده است .

ب( فقره اول ماده 8 به شکل زیر تغییر یافته است:

اتباع خارجی که به هر دلیلی حداقل به مدت نود روز مجوز اقامت در ترکیه دریافت داشته اند از سوی اداره کل در دفتر کل ثبت اتباع خارجی به ثبت می رسند ولی ان دسته از اتباع خارجی که به طور قانونی در ترکیه حضور  دارند  نیز در صورت تقاضا در دفتر کل به ثبت می رسد ، افرادی که نامشان در این دفتر به ثبت می رسد در خصوص اظهاراتی که در باب امار به اداره نفوس بیان میدارند مسئول هستند وابستگان ماموریت های سیاسی مشمول این حکم نمی شوند. 

8 - در قانون بیمه عمومی سلامت و بیمه های اجتماعی به شماره 5510 و به تاریخ 31 / 2006 / 5 :

الف( بند به شماه) 24 ( فقره اول ماده سوم به شکل زیر تغییر یافته است:

27 ( فرد بی وطن و فرد دارای وضعیت و یا متقاضی حمایت بین الملی : اشخاصی که از سوی وزارت کشور به عنوان متقاضی ، پناهنده ،واجد شرایط حمایت ثانویه و یا پناهنده مشروط و و یا بی وطن شناخته می شود .

ب( بند فرعی به شماره 2 بند پ فقره اول ماده 60 به این شکل تغییر یافته است .

2 - اشخاصی که به عنوان اشخاص بی وطن و یا دارای وضعیت و یا متقاضی حمایت بین الملی شناخته می شود .

پ( عبارتی بی وطن و پناهنده شمرده شدن در بند ب فقره اول ماده 61 به  صورت ارائه تقاضای بین اللملی و یا دریافت  وضعیت حمایت بین المللی و یا بی وطن و یا پناهنده شمرده شدن تغییر یافته است.

9-   با ثبت کادرهای مطرح شده در لبست های به شماره 1 و 2 و 3 در قرارنامه مربوط به قانون به مشاره 190 در جدول شماره 1 بخش اداره کل مهاجرت افزوده شده است.

10-                   در ردیف 9 جدول ضمیمه به شماره 1قرارنامه مربوط به قانون به شماره 375 مورخه

27 / 1989 / 6 بعد ار عبارت اطلاع رسانی و چاپ و نشر عبارت اداره مهاجرت افزوده شده است.

موضوعاتی که ضمانت اجرایی خود را از دست داده اند:

ماده 124 - 1 - قانون مربوط به اقامت و سیاحت اتباع خارجی در ترکیه به شماره 5683 مورخه 15 / 1950 / 7 موارد چهارم ، ششم ، هفتم ، هشتم ، نهم ،دهم ، یازدهم ،بیست و چهارم ، بیست و پنجم ، بیست و هشتم ، بیست و نهم ، سی و دو، سی و سه ، سیو پمج ، سی و شش ، سی و هشتم و ماده پنجم ضمیمه ، فقره های اول و دوم ماده پنجم و جمله ی دوم فقره اول ماده 34 از اعتبار افتاده اند.

احکام انتقال:

ماده موقت 1

1-                  در خصوص موضوعات مرتبط با وظایف اداره کل ، پرونده ها ، اسناد و اوراق مکتوب ، الکترونیکی ، سیستم های اطلاعات ، پایه های الکترونیک اطلاعاتی ، عملکردی از طریق اداره کل و واحد های خارج از مرکز مربوطه قابل ارسال خواهد بود

ظرف مدت شش ماه از تاریخ انشار این مادهبین اداره کل و اداره کل امنیت تفاهم نامه امضا می شود و این تفاهم نامه پس از امضا وزیر قابل اجرا خواهد بود.

2-                  یک سال پس از انتشار این قانون کلیه اومال منقول متعلق به مراکز استردادو مراکز پذیرش و مراقبت بدون هیچ اقدامی متعلق به اداره کل شمرده می شود . اموراتی که به خاطر انتقال صورت می پذیرد از هر گونه هزینه ای معاف خواهند بود . اوراق تنظیمی از مالیات مهر معاف خواهند بود. صلاحیت رفع مشکلات پیش امده در خصوص نقل و انتقالات و اختصاص اموال غیر منقول و موضوعات مرتبط با اجرای این قانون در اختیار وزیر می باشد.

3-                  نیازهای مالی اداره کل در سال مالی 2013 بر مبنای بند چ فقره اول ماده 6 قانون تعیین بودجه مرکزی 2013 به شماره ی 6363 مورخه 2012 / 12 / 20 تامین می شود .تا تاریخ 2014 / 12 / 31   کادرهای اختصاص یافته به اداره کل بدون اینکه مشمول محدودیت های قانون به شماره 6363باشند می توانند ترخیص یابند البته تعداد کادرهای ترخیص یافته نمی تواند بیش از تعداد کل کادرها باشد.

4-                  تا زمان تکمیل شدن تشکیلات خارج از مرکز اداره کل که بر اساس این قانون تاسیس می شوند ، وظایف و خدماتی که بر عهده انها نهاده شده توسط واخد ها و پرسنلی که قبلا آن وظایف و خدمات را به جا می آوردند به جا آورده می شوند .

اداره کل پس از اتمام تشکیلات مزبور می تاوند پرسنلی که در واحد های مزبور انجام وظیفه می نمایند را به شرطی که سه سال از تاریخ انتقال تغییر و تحول نگذشته باشد به استخدام در آرود این استخدام محدودیت های مطرح شده در فقره ی دوم ماده 118 در خصوص تعداد پرسنل نخواهد بود.

5-                  اداره کل می تواند برای انجام خدمت در تشکیلات مرکزی خود افرادی که حداقل به مدت 2 سال پناهندگی اتباع خارجی اداره کل امنیت و شعبه های مربوطه اداره های امنیت شهری خدمت نموده اند را بدون در نظر گرفتن محدودیت های مطرح شده در فقره دوم ماده 118 در خصوص تعداد پرسنل از تاریخ انتشار این ماده به مدت سه سال استدام نماید .

6-                  از تاریخ اجرای قسمت دوم این قانون در عوض سک سال ، اتباع خارجی که به صورت مکتوب به استانداری ها مراجعه می نمایند ار حقوقی که در حصوص مجوز اقامت بر اساس این قانون به انها تعل می گیرد برخوردار شوند .

7-                  آن دسته از اباع خارجی که پیش از اجرایی شدن قسمت سوم این قانون بر اساس مصوبه هیئت وزیران به شماره 94 / 6169 مورخه 14 / 1994 / 9 در خصوص پناهنده شده به ترکیه و یا اتباع خارجی که به منظور پناهنده شده به کشور دیگری به صورت منفرد از ترکیه تقاضای اقامت دارند و اتباع خارجی که به منظور پناهندگی دسته جمعی وارد مرزهای ما می شوند و کسانی که بر مبنای افول و مققرات مربوط به حرکات نفوس statu دریافت داشته اند و اموراتشان بر مبنای وضعیت مشخص شده در این قانون مورد رسیدگی قرار می گیرد . از تاریه انتشار این قانون تا تاریخ اجرائی شدن قسمت سوم و تا موقعی که آیین نامه اجرائی آن تدوین شود از دریافت دارندگان statu و متقاضیان اقامت هزینه مجوز اقامت دریافت نمی شود .

80 تا زمان اجرائی شدن نظام نامه های مرتبط با اجرای این قانون ، احکام مبتنی بر نظام نامه های موجود به شرطی که این قانون نداشته باشد قابل اجرا خواهد بود .

اجرائی شدن:

ماده 125

1 - : این قانون:

الف( از تاریخ انتشار فقره هفتم ، پنجم ، دوم ، و اول ماده 123 ، ماده 122 و به شرط کنار گداشته شدن ماده 124 با انتشار قسمت پنجم به اجرا در می آید.

ب( دیگر احکام این قانون یک سال بعد از انتشاز به اجرا در می آیند.

اجرائی کردن:

ماده 126

1 - احکام این کانون توسط هیئت وزیران به اجرا در می آید.

جدول) 1 (سازمان اداره کل مهاجرت

 مدیر ارشد

اجرایی

معاون اجرایی مدیر کل

واحد خدمات                             

 مدیر ارشد

اجرایی

معاون اجرایی مدیر کل

معاون اجرایی مدیر کل

1 .وزارت بخش اتباع بیگانه

2 .وزارت گروه حفاظت بین المللی

3 وزارت گروه حفاظت از قربانیان قاچاق انسان

4 . وزارت گروه سیاست مهاجرت و پروژه ها

5 وزارت ادغام و وزارت ارتباطات

6 . وزارت گروه فناوری اطلاعات

7   .وزارت امور خارجه

8   .وزارت گروه توسعه استراتژی

9 .مشاوره حقوقی

10وزارت گروه منابع انسانی

فهرست) 1 (

آژانس: اداره کل مهاجرتسازمان: مرکزی

احداث تیم های تاسیس شده

ردیف

عنوان

درجه

تعداد کارکنان أزاد

مجموع

MİAH

مدیر ارشد اجرایی

1

1

1

MİAH

معاون اجرایی مدیر کل

1

2

2

MİAH

مدیر گروه سیاست مهاجرت و پروژه ها

1

1

1

MİAH

وزارت اىغام و ارتباطات

1

1

1

MİAH

وزارت امور خارجه

1

1

1

MİAH

رئیس اداره توسعه استراتژی

1

1

1

MİAH

رئیس خدمات پشتیبانی

1

1

1

GİH

رئیس اداره اتباع خارجی

1

1

1

GİH

رئیس اداره حفاظت بین المللی

1

1

1

GİH

رئیس اداره حفاظت از قربانیان قاچاق انسان

1

1

1

GİH

رئیس اداره فناوری اطلاعات

1

1

1

GİH

رئیس منابع انسانی

1

1

1

GİH

سرپرست وزارت آموزش و پرورش

1

1

1

GİH

. مشاوره حقوقیI

1

1

1

GİH

کارشناس  مهاجرت

1

15

15

GİH

کارشناس  مهاجرت

2

15

15

GİH

کارشناس  مهاجرت

3

15

15

GİH

کارشناس  مهاجرت

4

15

15

GİH

کارشناس  مهاجرت

5

15

15

GİH

کارشناس  مهاجرت

6

15

15

GİH

کارشناس  مهاجرت

7

15

15

GİH

متخصص مهاجرت

8

35

35

GİH

متخصص مهاجرت

9

65

65

GİH

متخصص خدمات مالی

5

5

5

GİH

معاون متخصص خدمات مالی

9

5

5

GİH

تحلیل کننده

1

1

1

GİH

تحلیل کننده

2

1

1

GİH

تحلیل کننده

4

1

1

GİH

تحلیل کننده

6

1

1

GİH

تحلیل کننده

7

1

1

GİH

تحلیل کننده

8

1

1

GİH

برنامه نویس

1

1

1

GİH

برنامه نویس

3

1

1

GİH

برنامه نویس

4

1

1

GİH

برنامه نویس

5

1

1

GİH

برنامه نویس

6

1

1

GİH

برنامه نویس

8

2

2

GİH

مترجم

1

2

2

GİH

مترجم

2

2

2

GİH

مترجم

3

3

3

GİH

مترجم

4

3

3

GİH

مترجم

5

3

3

GİH

مترجم

6

3

3

GİH

مترجم

7

3

3

GİH

مترجم

8

3

3

GİH

مترجم

9

3

3

GİH

آماده سازی و کنترل داده ها و اپراتور

3

3

3

GİH

آماده سازی و کنترل داده ها و اپراتور

4

3

3

GİH

آماده سازی و کنترل داده ها و اپراتور

5

3

3

GİH

آماده سازی و کنترل داده ها و اپراتور

6

3

3

GİH

آماده سازی و کنترل داده ها و اپراتور

7

3

3

GİH

آماده سازی و کنترل داده ها و اپراتور

8

3

3

GİH

آماده سازی و کنترل داده ها و اپراتور

9

3

3

GİH

افسر

9

3

3

GİH

افسر

10

3

3

GİH

افسر

11

3

3

GİH

افسر

12

3

3

GİH

منشی

5

1

1

GİH

منشی

7

2

2

GİH

منشی

9

2

2

GİH

منشی

11

1

1

GİH

راننده

5

1

1

GİH

راننده

9

2

2

GİH

مشاوره حقوقی

1

2

2

GİH

مشاوره حقوقی

4

3

3

AH

وکیل دادگستری

5

3

3

AH

وکیل دادگستری

6

3

3

AH

وکیل دادگستری

7

3

3

AH

وکیل دادگستری

8

3

3

AH

وکیل دادگستری

9

3

3

TH

مهندس

1

1

1

TH

مهندس

6

2

2

TH

مهندس

8

2

2

TH

امارگر

1

1

1

TH

امارگر

6

2

2

TH

امارگر

8

2

2

TH

جامعه شناس

1

1

1

TH

جامعه شناس

6

2

2

TH

جامعه شناس

8

2

2

SH

مددکار اجتماعی

1

1

1

SH

مددکار اجتماعی

6

2

2

SH

مددکار اجتماعی

8

2

2

SH

روانشناس

1

1

1

SH

روانشناس

6

2

2

SH

روانشناس

8

2

2

YH

خدمتکار

5

5

5

YH

خدمتکار

12

5

5

     365                                               مجموع

365

فهرست ) 2 (

نهاد: اداره کل مهاجرتسازمان: استانی

احداث تیم های تاسیس شده

ردیف

عنوان

درجه

تعداد کارکنان أزاد

مجموع

GİH

مدیر استانی مهاجرت

1

81

81

GİH

مدیر استانی مهاجرت

1

50

50

GİH

مدیر استانی مهاجرت

2

50

50

GİH

مدیر استانی مهاجرت

3

48

48

GİH

مدیر مرکز

1

5

5

GİH

مدیر مرکز

2

5

5

GİH

مدیر مرکز

3

5

5

GİH

مدیر سرپناه برای قربانیان قاچاق انسان

1

5

5

GİH

مدیر سرپناه برای قربانیان قاچاق انسان

2

5

5

GİH

مدیر سرپناه برای قربانیان قاچاق انسان

3

5

5

GİH

متخصص مهاجرت استانی

1

50

50

GİH

متخصص مهاجرت استانی

2

50

50

GİH

متخصص مهاجرت استانی

3

50

50

GİH

متخصص مهاجرت استانی

4

100

100

GİH

متخصص مهاجرت استانی

5

100

100

GİH

متخصص مهاجرت استانی

6

130

130

GİH

متخصص مهاجرت استانی

7

250

250

GİH

معاون متخصص مهاجرت استانی

8

450

450

GİH

معاون متخصص مهاجرت استانی

9

500

500

GİH

تحلیل کننده

1

1

1

GİH

تحلیل کننده

2

2

2

GİH

تحلیل کننده

3

2

2

GİH

تحلیل کننده

4

2

2

GİH

تحلیل کننده

5

2

2

GİH

تحلیل کننده

6

2

2

GİH

تحلیل کننده

7

2

2

GİH

تحلیل کننده

8

2

2

GİH

برنامه نویس

1

1

1

GİH

برنامه نویس

2

2

2

GİH

برنامه نویس

3

2

2

GİH

برنامه نویس

4

2

2

GİH

برنامه نویس

5

2

2

GİH

برنامه نویس

6

2

2

GİH

برنامه نویس

7

2

2

GİH

برنامه نویس

8

2

2

GİH

مترجم

1

4

4

GİH

مترجم

2

4

4

GİH

مترجم

3

4

4

GİH

مترجم

4

4

4

GİH

مترجم

5

4

4

GİH

مترجم

6

4

4

GİH

مترجم

7

4

4

GİH

مترجم

8

4

4

GİH

مترجم

9

4

4

GİH

 آماده سازی و کنترل داده ها و اپراتور

3

50

50

GİH

آماده سازی و کنترل داده ها و اپراتور

4

50

50

GİH

آماده سازی و کنترل داده ها و اپراتور

5

50

50

GİH

آماده سازی و کنترل داده ها و اپراتور

6

20

20

GİH

آماده سازی و کنترل داده ها و اپراتور

7

20

20

GİH

آماده سازی و کنترل داده ها و اپراتور

8

20

20

GİH

آماده سازی و کنترل داده ها و اپراتور

9

20

20

GİH

افسر

9

20

20

GİH

افسر

10

20

20

GİH

افسر

11

20

20

GİH

افسر

12

20

20

GİH

راننده

5

15

15

GİH

راننده

10

15

15

AH

وکیل دادگستری

5

5

5

AH

وکیل دادگستری

6

5

5

AH

وکیل دادگستری

7

10

10

AH

وکیل دادگستری

8

10

10

TH

جامعه شناس

1

5

5

TH

جامعه شناس

6

5

5

TH

جامعه شناس

8

5

5

SH

مددکار اجتماعی

1

15

15

SH

مددکار اجتماعی

6

15

15

SH

مددکار اجتماعی

8

15

15

SH

روانشناس

1

15

15

SH

روانشناس

6

15

15

SH

روانشناس

8

15

15

YH

خدمتکار

9

30

30

YH

خدمتکار

12

30

30

مجموع

2540

2540

فهرست ) 3 (

نهاد: اداره کل مهاجرتسازمان: خارج از کشور

احداث تیم های تاسیس شده

ردیف

عنوان

درجه

تعداد کارکنان أزاد

مجموع

GİH

مشاور مهاجرت

1

15

15

GİH

مهاجرت وابسته

1

85

85

مجموع

100

100
 با چندین سال تجربه با تیم مجرب ترک و فارسی زبان در کنار شما خواهیم بود

 اخذ اقامت ترکیه و ثبت شرکت در ترکیه با کمترین هزینه
مناسب  ترین موارد اجاره و خرید در ترکیه 
 شماره تماس استانبول
 00905396190342
 شماره تماس ایران
 09128384103
کانال خرید و اجاره ملک درترکیه
https://t.me/turkeyneeds
 کانال اخذ اقامت و ثبت شرکت در ترکیه
https://t.me/KonaklamaTurkiye
اینستاگرام نیازمندیهای ترکیه 
Www.instagram.com/turkeyneed