اجاره روزانه
/کد 3001
موقعیت : Beylikdüzü Osb
اجاره هفتگی : 1000 لیر
اجاره ماهانه :
جزئیات بیشتر
/کد 3002
موقعیت : Beylikdüzü Osb
اجاره هفتگی : 1400 لیر
اجاره ماهانه :
جزئیات بیشتر
/کد 3003
موقعیت : بیوکچکمجی و متروبوس
اجاره هفتگی :
اجاره ماهانه : ۲۹۰۰ لیر
جزئیات بیشتر
/کد 3004
موقعیت : بیوکچکمجی و متروبوس
اجاره هفتگی :
اجاره ماهانه : ۳۸۰۰ لیر
جزئیات بیشتر
/کد 3005
موقعیت : یلیکدوزو جمهوریت مهلسی
اجاره هفتگی :
اجاره ماهانه : ۳۵۰۰ لیر
جزئیات بیشتر
/کد 3006
موقعیت : بیلیکدوزو جمهوریت مهلسی
اجاره هفتگی : 1250 لیر
اجاره ماهانه : 4500 لیر
جزئیات بیشتر
/کد 3007
موقعیت : بیلیکدوزو جمهوریت مهلسی
اجاره هفتگی : 1300 لیر
اجاره ماهانه : 5000 لیر
جزئیات بیشتر
/کد 3008
موقعیت : بیلیکدوزو جمهوریت مهلسی
اجاره هفتگی : 1600 لیر
اجاره ماهانه : 6000 لیر
جزئیات بیشتر
/کد 3009
موقعیت : بیلیکدوزو جمهوریت مهلسی
اجاره هفتگی : 2600 لیر
اجاره ماهانه : 8500 لیر
جزئیات بیشتر
/کد 3010
موقعیت : نیشینتاشی
اجاره هفتگی : 3000 لیر
اجاره ماهانه : 11000 لیر
جزئیات بیشتر
/کد 3011
موقعیت : بیلیکدوزو جمهوریت مهلسی
اجاره هفتگی : 2700 لیر
اجاره ماهانه : 8500 لیر
جزئیات بیشتر